Odstavec předpisu 471/2001 Sb.
Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
§ 5

§ 5
Rozsah a četnost provádění dohledu
(1) Metody, rozsah a četnost provádění dohledu se řídí
a) kategorií určeného vodního díla,
b) etapou určeného vodního díla podle § 2,
c) typem určeného vodního díla z hlediska provozních podmínek a zatěžovacích stavů,
d) technickým stavem vodního díla.
(2) V etapě přípravy výstavby nebo změny dokončené stavby vodního díla se pro určené vodní dílo I. až III. kategorie dohled zajišťuje zpracováním rozsahu měření dohledu podle § 6. Pro určené vodní dílo IV. kategorie v etapě přípravy výstavby nebo změny dokončené stavby vodního díla se tento dokument zpracovává, jestliže povinnost předložení rozsahu měření dohledu uloží vlastníkovi, popřípadě stavebníkovi příslušný vodoprávní úřad jako podmínku provádění dohledu1).
(3) V etapě výstavby nebo změny dokončené stavby vodního díla, v etapě ověřovacího provozu a v etapě trvalého provozu určeného vodního díla I. až III. kategorie se dohled provádí
a) zpracováním programu dohledu,
b) pozorováním a měřením určených jevů a skutečností stanovených programem dohledu,
c) obchůzkami,
d) zpracováním zpráv o dohledu s návrhy opatření k odstranění zjištěných nedostatků,
e) prohlídkami,
f) hodnocením výsledků všech pozorování a měření.
(4) U určeného vodního díla I. až III. kategorie se vždy sledují změny a výskyty jevů a skutečností v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této vyhlášky.
(5) Dohled u určeného vodního díla IV. kategorie v etapě výstavby nebo změny dokončené stavby vodního díla, v etapě ověřovacího provozu a v etapě trvalého provozu se provádí obchůzkami, se sledováním a záznamem výšky vodní hladiny. V případech výskytu neobvyklých jevů nebo skutečností se provádí měření veličin dohledu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.
(6) U odkališť, kde dochází k postupnému zvyšování zatížení hrázového systému, se dohled provádí jako v etapě ověřovacího provozu po celou dobu jejich provozu. To platí i pro případy rekultivace odkaliště až do jejího úplného dokončení.
(7) U určených vodních děl, kde není možné zajistit etapu ověřovacího provozu, se rozsah a četnost dohledu stanoví v závislosti na provozních režimech a zatížení určeného vodního díla. Za situace bez zatížení vodou se četnost, popřípadě rozsah dohledu může snížit.
1) § 61 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.