Odstavec předpisu 471/2001 Sb.
Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
§ 7

§ 7
Program dohledu a jeho obsah
(1) Program dohledu je technický dokument, který obsahuje rozsah a zajištění činností, které jsou významné pro bezpečnost a stabilitu určeného vodního díla. Slouží pro provádění dohledu nad vodním dílem v jednotlivých etapách.
(2) Program dohledu obsahuje
a) kontaktní údaje pověřené osoby3) a fyzické osoby odpovědné za dohled2) podle § 62 odst. 5 písm. a) vodního zákona, příslušných povodňových orgánů9) a hasičského záchranného sboru příslušného kraje,
b) četnost obchůzek, pozorování a měření jevů a skutečností, které jsou významné pro bezpečnost a stabilitu určeného vodního díla,
c) předmět a rozsah pozorování, měření a obchůzek, jakož i způsob zaznamenávání jejich výsledků,
d) pracovní postupy k pozorování a měření,
e) pokyny obsluze určeného vodního díla, které výsledky pozorování, měření nebo obchůzek se neprodleně hlásí určené fyzické osobě odpovědné za dohled2) a pověřené osobě,3)
f) pokyny pro náhradní měření a předávání výsledků v případě výpadku monitorovacího systému, je-li na určeném vodním díle zaveden, včetně četností kontrolních verifikačních měření nebo odečtů prováděných manuálně,
g) způsob a termíny zpracovávání a hodnocení získaných výsledků ve zprávách o dohledu podle § 10,
h) režim zpracování zpráv o dohledu,
i) odkazy na dokumentaci zabudovaných měřicích přístrojů a zařízení,
j) mezní, popřípadě kritické hodnoty sledovaných jevů a skutečností a jejich časový vývoj,
k) meze bdělosti sledovaných jevů a skutečností,
l) údaje o parametrech zvláštní povodně způsobené poruchou vzdouvací konstrukce, určeného vodního díla, poruchou uzávěrů nebo hrazení jeho bezpečnostních přelivů a výpustných zařízení nebo nouzovým řešením kritických situací na něm a vazby těchto situací na provádění dohledu a stupně povodňové aktivity4) nebo krizových stavů,5)
m) místo uložení programu dohledu.
2) § 62 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3) § 61 odst. 11 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4) § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb.
5) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
9) § 77 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.