Odstavec předpisu 471/2001 Sb.
Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
§ 12a

§ 12a
Předpoklady pro kvalifikovaný výkon dohledu
(1) Žádost o udělení pověření k výkonu dohledu (dále jen "žádost") obsahuje kromě obecných náležitostí podání i doklady o bezúhonnosti nebo doklady prokazující odborné a personální vybavení, kterými jsou
a) doklad o bezúhonnosti žádající právnické osoby, všech členů statutárního orgánu a odborně způsobilé fyzické osoby odpovědné za výkon dohledu,
b) souhlasné prohlášení odborně způsobilé fyzické osoby s jejím určením jako osoby odpovědné za výkon dohledu, nebo zpracování posudků pro zařazení vodních děl do I. až IV. kategorie z hlediska dohledu,
c) doklady k výkonu dohledu odborně způsobilé fyzické osoby v případě, kdy žadatel žádá o udělení pověření k výkonu dohledu nad vodními díly I. a II. kategorie.
(2) K žádosti se přikládají také doklady prokazující materiální a technické vybavení pro provádění dohledu.
(3) K žádosti je možné přiložit i další doklady prokazující osvědčení odborných předpokladů v oboru bezpečnosti vodních děl, zejména osvědčení o autorizaci, osvědčení o znalecké činnosti, zavedení systému jakosti nebo osvědčení o členství a činnosti v profesních sdruženích.
(4) Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby k provádění dohledu je
a) nad vodními díly III. kategorie
1. nejméně úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou technického směru zaměřené na vodní díla a
2. odborná praxe v délce nejméně 8 let při provádění dohledu nad vodními díly IV. kategorie nebo nejméně 10 let při navrhování nebo provozování vodních děl III. nebo vyšší kategorie, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v bodě 1, nebo
3. odborná praxe v délce nejméně 5 let při provádění dohledu nad vodními díly IV. kategorie nebo nejméně 8 let při navrhování nebo provozování vodních děl III. nebo vyšší kategorie, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo doktorském studijním programu v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na vodní hospodářství a vodní stavby nebo obdobné vysokoškolské vzdělání získané studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,
b) nad vodními díly I. a II. kategorie a ke zpracování posudků pro zařazení vodních děl do kategorie dohledu
1. vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo doktorském studijním programu v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na vodní hospodářství a vodní stavby nebo obdobné vysokoškolské vzdělání získané studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání a
2. odborná praxe v délce nejméně 10 let při provádění dohledu nad vodními díly II. kategorie pro výkon pověření k dohledu nad vodním dílem I. kategorie a ke zpracování posudků, nebo
3. odborná praxe v délce nejméně 10 let při provádění dohledu nad vodními díly III. kategorie pro výkon pověření k dohledu nad vodním dílem II. kategorie.
(5) Doklady podle odstavce 4 písm. a) a b) musí prokazovat nepřetržitý výkon požadované praxe, a to až do doby podání žádosti.
(6) Bezúhonnost se kromě výpisu z evidence Rejstříku trestů dokládá také u
a) fyzické osoby, která se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce v cizím státě, výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, nebo výpisem z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou tyto informace obsaženy,
b) fyzické osoby, která není státním občanem České republiky, výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným příslušným soudním nebo správním orgánem státu, jehož je tato osoba občanem, nebo výpisem z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou tyto informace obsaženy,
c) právnické osoby se sídlem mimo území České republiky dokladem obdobným výpisu z Rejstříku trestů vydaným příslušným soudním nebo správním orgánem státu, ve kterém tato osoba působila tak, že zde měla sídlo anebo alespoň provozovala svoji činnost nebo zde měla svůj majetek, jakož i států, ve kterých v posledních 3 letech přede dnem, ke kterému se prokazuje bezúhonnost, působila nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců; to platí obdobně i pro právnickou osobu se sídlem na území České republiky, která v posledních 3 letech přede dnem, ke kterému se prokazuje bezúhonnost, nepřetržitě po dobu 3 měsíců působila v zahraničí.
(7) Výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad podle odstavce 6 písm. a) až c) se předkládá, pokud je v tomto ustanovení uvedený stát vydává.
(8) Výpis z evidence Rejstříku trestů a další doklady, jimiž se dokládá bezúhonnost, nesmí být starší 3 měsíců.
(9) Za bezúhonného se považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s výkonem dohledu, navrhováním, provozováním nebo prováděním staveb vodních děl, nebo pro trestný čin spáchaný úmyslně, anebo též osoba, na kterou se hledí, jako by nebyla odsouzena.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.