Legislativa EU

ČR uplatňuje společnou legislativu EU v sektoru zdraví rostlin v těchto oblastech:
- režimy a povinnosti
- dovozní požadavky na komodity
- úřední kontrola zásilek na stanovištích hraniční kontroly a v kontrolních bodech
 

POVINNOSTI SUBJEKTŮ A REŽIMY DOZORU

2016/2031

32019R0625

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES

2017/2313

32017R2313

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2313 ze dne 13. prosince 2017, kterým se stanoví formální náležitosti rostlinolékařského pasu pro přemísťování na území Unie
a rostlinolékařského pasu pro dovoz do chráněné zóny a přemísťování v rámci této zóny

2018/631

32018R0631

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/631 ze dne 7. února 2018, kterým se ustavením referenčních laboratoří Evropské unie pro škodlivé organismy rostlin doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625

2018/2018

32018R2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2018 ze dne 18. prosince 2018, kterým se stanoví zvláštní pravidla týkající se postupu, který je třeba dodržovat při provádění posouzení rizik u vysoce rizikových rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů ve smyslu čl. 42 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031

2019/530

32019R0530

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/530 ze dne 27. března 2019, kterým se určují referenční laboratoře Evropské unie pro škodlivé organismy rostlin, pokud jde o hmyz a roztoče, háďátka, bakterie, houby a řasovky a viry, viroidy a fytoplazmy

2019/827

32019R0827

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/827 ze dne 13. března 2019 o kritériích, jež musí splňovat profesionální provozovatelé, aby dodrželi podmínky stanovené v čl. 89 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, a o postupech zajišťujících splnění uvedených kritérií

2019/829

32019R0829

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/829 ze dne 14. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům a povoluje členským státům stanovit dočasné odchylky v souvislosti s úředním testováním, vědeckými nebo vzdělávacími účely, pokusy, selekcí odrůd nebo šlechtěním

2019/1702

32019R1702

 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1702 ze dne 1. srpna 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 stanovením seznamu prioritních škodlivých organismů

2019/2126

32019R2126

 

Nařízení Komise V Přenesené Pravomoci (EU) 2019/2126 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro zvláštní úřední kontroly u některých kategorií zvířat a zboží, opatření, která mají být přijata po provedení těchto kontrol, a některé kategorie zvířat a zboží osvobozené od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly.

2019/2127

32019R2127

 

Nařízení Komise V Přenesené Pravomoci (EU) 2019/2127 ze dne 10. října 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o datum použitelnosti některých ustanovení směrnic 91/496/EHS, 97/78/ES a 2000/29/ES.

2019/2148 

32019R2128
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2148 ze dne 13. prosince 2019 o zvláštních pravidlech týkajících se propuštění rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů z karanténních stanic a izolačních zařízení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031.

2020/177

32020L0177
PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2020/177 ze dne 11. února 2020, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, směrnice Komise 93/49/EHS a 93/61/EHS a prováděcí směrnice 2014/21/EU a 2014/98/EU, pokud jde o škodlivé organismy rostlin na osivu a dalším rozmnožovacím materiálu rostlin.

2020/178

32020R0178

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/178 ze dne 31. ledna 2020 o prezentaci informací cestujícím přijíždějícím nebo přilétajícím ze třetích zemí a zákazníkům poštovních služeb a profesionálních provozovatelů, pokud jde o zákazy týkající se dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031.

2020/885

32020R0885

 

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/885 ze dne 26. června 2020 o opatřeních proti zavlékání bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu a Goto do Unie a proti jejímu rozšiřování na území Unie.

2020/887

32020R0887

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/887 ze dne 26. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/66, pokud jde o kontroly rostlin k pěstování prováděné po dovozu.

2020/1002

32020R1002

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1002 ze dne 9. července 2020, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o požadavky na dovoz jasanového dřeva pocházejícího ze Spojených států nebo tam zpracovaného do Unie.

2020/1164

32020R1164

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1164 ze dne 6. srpna 2020, kterým se stanoví dočasná odchylka od některých ustanovení prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o opatření proti zavlékání škodlivého organismu Agrilus planipennis Fairmaire z Kanady a Spojených států do Unie a jeho rozšiřování na území Unie.

2020/1191

32020R1191

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1191 ze dne 11. srpna 2020, kterým se zavádějí opatření proti zavlékání organismu Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie a kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1615.

2020/1199

32020R1199

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1199 ze dne 13. srpna 2020, kterým se mění příloha VI prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 s cílem dočasně zakázat dovoz některých plodů pocházejících z Argentiny do Unie, aby se zamezilo zavlékání organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Unie a jeho rozšiřování na území Unie.

2020/1213

32021R2013

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1213 ze dne 21. srpna 2020 o fytosanitárních opatřeních pro dovoz některých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které byly vyňaty z přílohy prováděcího nařízení (EU) 2018/2019, do Unie

2020/1214

32020R1214

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1214 ze dne 21. srpna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o dřevo Ulmus L. a některé rostliny k pěstování druhů Albizia julibrissin Durazzini a Robinia pseudoacacia L. pocházející z Izraele

2020/1231

32020R1231

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1231 ze dne 27. srpna 2020 o formátu a pokynech pro výroční zprávy o výsledcích průzkumů a o formátu víceletých programů průzkumů a praktických opatřeních stanovených v článcích 22 a 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031

2020/1292

32020R1292

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1292 ze dne 15. září 2020 o opatřeních k zabránění proniknutí organismu Agrilus planipennis Fairmaire z Ukrajiny do Unie a o změně přílohy XI prováděcího nařízení (EU) 2019/2072

2020/1361

32020R1361

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1361 ze dne 30. září 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhu Malus domestica pocházející ze Srbska a některé rostliny k pěstování druhů Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg a Acer shirasawanum Koidzumi pocházející z Nového Zélandu

2020/1362

32020R1262

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1362 ze dne 30. září 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1213, pokud jde o fytosanitární opatření pro dovoz některých rostlin k pěstování druhů Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg a Acer shirasawanum Koidzumi pocházejících z Nového Zélandu do Unie

2020/1770

32020R1770

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1770 ze dne 26. listopadu 2020 o typech a druzích rostlin k pěstování, které nejsou osvobozeny od požadavku na kód vysledovatelnosti u rostlinolékařských pasů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, a o zrušení směrnice Komise 92/105/EHS

2020/1825

32020R1825

 

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1825 ze dne 2. prosince 2020, kterým se mění články 7 a 8 prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o dočasná opatření týkající se dovozu některých rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů na území Unie nebo jejich přemísťování v jeho rámci

2020/2210

32020R2210

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2210, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění přílohy III, VI, VII, IX, X, XI a XII prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o požadavky týkající se chráněné zóny Severního Irska a zákazy a požadavky na dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů ze Spojeného království do Unie

2020/2211

32020R2011

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2211, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění příloha VI prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o Spojené království

2021/0074

32021R0074

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/74, ze dne 26. ledna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1191 o opatřeních proti zavlékání organismu Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie

2021/127

32021R0127

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/127, ze dne 3. února 2021, kterým se stanoví požadavky na dovoz dřevěného obalového materiálu pro přepravu některých komodit pocházejících z některých třetích zemí na území Unie a na rostlinolékařské kontroly tohoto materiálu a kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/1137

2021/419

32021R0419

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/419 ze dne 9. března 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny Jasminum polyanthum Franchet k pěstování pocházející z Izraele a úpravu kódů kombinované nomenklatury pro rostliny Ullucus tuberosus, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1213, pokud jde o fytosanitární opatření pro dovoz uvedených rostlin k pěstování na území Unie.

2021/547

32021R0547

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/547 ze dne 29. března 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1715, pokud jde o postupy pro zřízení a používání systémů ADIS a EUROPHYT, vydávání elektronických veterinárních osvědčení, úředních osvědčení, veterinárních/úředních osvědčení a obchodních dokladů, používání elektronických podpisů a fungování systému TRACES, a kterým se zrušuje rozhodnutí 97/152/ES.

 

Konsolidované znění 2019/1715: EUR-Lex - 02019R1715-20211201 - CS - EUR-Lex (europa.eu)

2021/759

32021R0759

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/759 ze dne 7. května 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o výjimky z požadavku na rostlinolékařský pas, status Itálie, Irska, Litvy, Slovinska a Slovenska nebo některých jejich oblastí jako chráněných zón a odkaz na chráněnou zónu v Portugalsku.

2021/1688

320211688

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1688 ze dne 20. září 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1201, pokud jde o seznamy hostitelských rostlin a dotčených rostlin a testů k identifikaci organismu Xylella fastidiosa.

2021/1809 

32021R1809

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1809 ze dne 13. října 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1191 o opatřeních proti zavlékání organismu Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie.

 

2021/2069

32021R2069

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2069 ze dne 25. listopadu 2021, kterým se mění příloha VI prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o dovoz konzumních brambor z Bosny a Hercegoviny, Černé Hory a Srbska do Unie, a kterým se zrušují prováděcí rozhodnutí 2012/219/EU a (EU) 2015/1199

2021/2130

2021R2130

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2130 ze dne 2. prosince 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1201, pokud jde o seznamy rostlin, o nichž je známo, že jsou náchylné k napadení organismem Xylella fastidiosa. 

2021/2285

32021R2285

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2285 ze dne 14. prosince 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o seznam škodlivých organismů, zákazů a požadavků ohledně dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie, a kterým se zrušují rozhodnutí 98/109/ES a 2002/757/ES a prováděcí nařízení (EU) 2020/885 a (EU) 2020/1292

2022/230

32022R0230

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/230 ze dne 18. února 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o rostliny k pěstování druhů Corylus avellana L. a Corylus colurna L. pocházející ze Srbska

2022/490

32022R0490

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/490 ze dne 25. března 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny Juglans regia L., Nerium oleander L. a Robinia pseudoacacia L. k pěstování pocházející z Turecka, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1213, pokud jde o fytosanitární opatření pro dovoz uvedených rostlin k pěstování na území Unie

2022/680

32022R0680

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/680 ze dne 27. dubna 2022 o změně informací v příloze prováděcího nařízení (EU) 2020/178, kterou se zařazuje Spojené království (Severní Irsko) mezi země, z nichž je povoleno dovážet do Unie rostliny, ovoce, zeleninu, květiny nebo semena bez rostlinolékařského osvědčení

2022/853

32022R0853

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/853 ze dne 31. května 2022,kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019 a prováděcí nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o plody Momordica charantia L. pocházející z Hondurasu, Mexika, Šrí Lanky a Thajska

2022/959 

32022R0959

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/959 ze dne 16. června 2022, kterým se mění příloha VII prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o požadavky na dovoz některých plodů Capsicum (L.), Citrus L., Citrus sinensis Pers., Prunus persica (L.) Batsch a Punica granatum L. do Unie

2022/1192 

32022R1192

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1192 ze dne 11. července 2022, kterým se stanoví opatření k eradikaci a prevenci šíření organismů Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

2022/1193

32022R1193

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1193 ze dne 11. července 2022, kterým se stanoví opatření k eradikaci a prevenci šíření organismu Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014

2022/1194

32022R1194

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1194 ze dne 11. července 2022, kterým se stanoví opatření k eradikaci a prevenci šíření organismu Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018

2022/1195

32022R1195

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1195 ze dne 11. července 2022, kterým se stanoví opatření k eradikaci a prevenci šíření organismu Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

2022/1404

32022R1401

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1404 ze dne 16. srpna 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny k pěstování rodu Lonicera L. pocházející z Turecka a některé rostliny k pěstování druhu Malus domestica pocházející z Moldavska

2022/1629

32022R1629

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1629 ze dne 21. září 2022, kterým se stanoví opatření pro izolaci organismu Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. v určitých vymezených územích (účinnost od 12.10.2022)

2022/1630

32022R1630
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1630 ze dne 21. září 2022, kterým se stanoví opatření pro izolaci organismu Grapevine flavescence dorée phytoplasma v určitých vymezených územích (účinnost od 12.10.2022)

2022/1916

32022R1916

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1916 ze dne 7. října 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhu Juglans regia L. pocházející z Moldavska

2022/1927 

32022R1927

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1927 ze dne 11. října 2022, kterým se stanoví opatření pro izolaci organismu Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) v určitých vymezených územích

2022/1942

32022R1942

 

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2022/1942 ze dne 13. října 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhu Jasminum polyanthum Franchet pocházející z Ugandy, mění se prováděcí nařízení (EU) 2020/1213, pokud jde o fytosanitární opatření pro dovoz uvedených rostlin k pěstování na území Unie, a opravuje se prováděcí nařízení (EU) 2020/1213, pokud jde o fytosanitární opatření pro dovoz některých rostlin k pěstování druhu Jasminum polyanthum Franchet pocházejících z Izraele na území Unie

2022/2404

32022R2404

 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2404 ze dne 14. září 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 stanovením podrobných pravidel týkajících se průzkumů karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny a zrušuje směrnice Komise 92/70/EHS

2023/158

32023R0158

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/158 ze dne 23. ledna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny k pěstování Prunus domestica a Prunus cerasifera pocházející z Ukrajiny

 

2023/1174

32023R1174

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1174 ze dne 15. června 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny Crataegus monogyna k pěstování pocházející ze Spojeného království

 

2023/1203

32023R1203

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1203 ze dne 21. června 2023,  kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019 a (EU) 2020/1213, pokud jde o některé rostliny  k pěstování druhu Malus domestica pocházející ze Spojeného království

 

2023/1511

32023R1511

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1511 ze dne 20. července 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019 a (EU) 2020/1213, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhu Malus sylvestris pocházející ze Spojeného království

 

2023/1535

32023R1535

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1535 ze dne 24. července 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019 a 2020/1213, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhů Acer campestre, Acer palmatum, Acer platanoides a Acer pseudoplatanus pocházející ze Spojeného království

 

2023/1584

32023R1584

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1584 ze dne 1. srpna 2023 o opatřeních k zabránění usídlení a šíření organismu Popillia japonica Newman a o opatřeních pro eradikaci a izolaci uvedeného škodlivého organismu v určitých vymezených územích na území Unie

 

2023/1706

32023R1706

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1706 ze dne 7. září 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1201, pokud jde o seznamy rostlin, o nichž je známo, že jsou náchylné k napadení organismem Xylella fastidiosa  

2023/2090

32023R2090

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2090 ze dne 28. září 2023, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1231, pokud jde o obsah a vzor rostlinolékařského označení pro rostliny k pěstování jiné než sadba brambor a pro stroje a vozidla, které byly provozovány pro zemědělské nebo lesnické účely, vstupující do Severního Irska z jiných částí Spojeného království za účelem uvedení na trh

 

2023/2091

32023R2091

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2091 ze dne 28. září 2023, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1231, pokud jde o požadavky na vstup zásilek hlíz Solanum tuberosum L. k pěstování (sadby brambor) do Severního Irska z jiných částí Spojeného království, jejich použití v Severním Irsku a vzor rostlinolékařského označení pro sadbu brambor

 

2024/377

32024R0377

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/377 ze dne 25. ledna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny Malus domestica k pěstování pocházející z Bosny a Hercegoviny  

2024/434

32024R0434

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/434 ze dne 5. února 2024 o opatřeních proti usídlení a šíření organismu Agrilus planipennis Fairmaire na území Unie  

2024/589

32024R0589

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/589 ze dne 20. února 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2022/1927, pokud jde o seznam vymezených území pro izolaci organismu Aleurocanthus spiniferus (Quaintance)

 

2024/594

32024R0594

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/594 ze dne 20. února 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2022/1629, pokud jde o seznam vymezených území pro izolaci organismu Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr.               

 

 

Redukce počtu rostlinolékařských kontrol

1756/2004

32004R1756 

Nařízení Komise (ES) ze dne 11. října 2004, kterým se stanoví podrobné podmínky pro požadovanou dokumentaci a kritéria pro způsob a míru omezení rostlinolékařských kontrol u některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v části B přílohy V směrnice Rady 2000/29/ES

 

Mimořádná opatření

2019/2032

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/2032 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se stanoví opatření proti zavlékání organismu Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (dříve Gibberella circinata) do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie a kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/433/ES.

2018/1503

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/1503 ze dne 8. října 2018, kterým se stanoví opatření proti zavlékání organismu Aromia bungii (Faldermann) do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie.

2018/638

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/638 ze dne 23. dubna 2018, kterým se zavádějí mimořádná opatření proti zavlékání škodlivého organismu Spodoptera frugiperda (Smith) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie.

2015/893 

 

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/893 ze dne 9. června 2015 o opatřeních proti zavlékání organismu Anoplophora glabripennis (Motschulsky) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie.

2012/697

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 2012/697/EU ze dne 8. listopadu 2012 o opatřeních proti zavlékání rodu Pomacea (Perry) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie.

2012/535

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 2012/535/EU ze dne 26. září 2012 o mimořádných opatřeních proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (háďátka borovicového) na území Unie.

2012/270

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 2012/270/EU ze dne 16. května 2012 o mimořádných opatřeních proti zavlékání dřepčíků Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) a Epitrix tuberis (Gentner) do Unie a jejich rozšiřování na území Unie.

2012/138

Rozhodnutí Komise 2012/138/ES ze dne 1. března 2012 o mimořádných opatřeních proti zavlékání organismu Anoplophora chinensis (Forster) do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství.

2011/787

Rozhodnutí Komise 2011/787/EU, kterým se členské státy opravňují k přijetí dočasných mimořádných opatření proti šíření Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. vůči Egyptu.

REGULACE ZBOŽÍ – DOVOZNÍ POŽADAVKY

 

Zaměření legislativy

 

2018/2019 rostliny k pěstování
dřeviny
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019 ze dne 18. prosince 2018, kterým se stanoví předběžný seznam vysoce rizikových rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů ve smyslu článku 42 nařízení (EU) 2016/2031 a seznam rostlin, pro něž nejsou za účelem dovozu do Unie vyžadována rostlinolékařská osvědčení ve smyslu článku 73 uvedeného nařízení

2019/2072

karanténní škůdci
zákazy dovozu
regulované komodity
dovozní požadavky

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 690/2008 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019

2020/1201

rostliny k pěstování

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1201 ze dne 14. srpna 2020 o opatřeních proti zavlékání organismu Xylella fastidiosa (Wells et al.) do Unie a proti jeho rozšiřování v rámci Unie.

2020/1217

bonsaje jehličnanů
z Japonska

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1217 ze dne 25. srpna 2020 o výjimce z prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o dovoz přirozeně nebo uměle zakrslých rostlin do Unie za účelem pěstování Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a některých druhů Pinus L. původem z Japonska, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2002/887/ES

2022/632

citrusy
z Argentiny, Brazílie, Jižní Afriky, Uruguaye a Zimbabwe

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/632 ze dne 13. dubna 2022, kterým se stanoví dočasná opatření proti zavlékání škodlivého organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie, pokud jde o dotčené plody pocházející z Argentiny, Brazílie, Jižní Afriky, Uruguaye a Zimbabwe

2022/1265

růže k pěstování
z Indie, Kanady, USA

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1265 ze dne 20. července 2022, kterým se stanoví opatření proti zavlékání organismu Rose rosette virus do Unie a jeho šíření na území Unie

2022/1372

sazenice rýže, osivo

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1372 ze dne 5. srpna 2022 o dočasných opatřeních proti zavlečení organismu Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield) do Unie, jeho přemísťování, šíření, množení a uvolňování v rámci Unie

2022/1941

škodlivé organismy

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1941 ze dne 13. října 2022 o zákazu dovozu, přemísťování, držení, množení nebo uvolňování některých škodlivých organismů podle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031

2022/2095

rostliny k pěstování
dřeviny
destruktivní vzorkování

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2095 ze dne 28. října 2022, kterým se zavádějí opatření proti zavlékání organismu Anoplophora chinensis (Forster) do Unie a jeho usídlení a rozšiřování na území Unie a kterým se ruší rozhodnutí 2012/138/EU

2023/446

32023R0446

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/446 ze dne 27. února 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhů Ligustrum delavayanum a Ligustrum japonicum pocházející ze Spojeného království, a prováděcí nařízení (EU) 2020/1213, pokud jde o fytosanitární opatření pro dovoz uvedených rostlin k pěstování na území Unie

2023/1032

papriky, rajčata, vč. osiva
povinné laboratorní testování

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1032 ze dne 25. května 2023, kterým se zavádějí opatření proti zavlékání organismu Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) na území Unie a jeho rozšiřování na území Unie a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1191

2023/1134

zelenina, okrasné květiny

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1134 ze dne 8. června 2023, kterým se zavádějí opatření proti zavlékání organismu Spodoptera frugiperda (Smith) na území Unie, jeho usídlení a rozšiřování na území Unie, mění prováděcí nařízení (EU) 2019/2072 a ruší prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/638

2023/1310 bonsaje
z Korejské republiky
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1310 ze dne 27. června 2023, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o dovoz přirozeně nebo uměle zakrslých rostlin k pěstování Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a některých druhů Pinus L., původem z Korejské republiky, na území Unie

2023/1312

dřevo
z USA

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1312 ze dne 27. června 2023, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o požadavky na dovoz špalků z dubového dřeva s kůrou pocházejících ze Spojených států na území Unie

2023/1492

32023R1492

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1492 ze dne 19. července 2023, kterým se mění příloha VII prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o dovoz některých forem dřeva pocházejícího z Kanady a Spojených států

2023/1572

brambory
z Libanonu

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1572 ze dne 25. července 2023, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o dovoz hlíz druhu Solanum tuberosum L. pocházejících z určitých libanonských regionů, s výjimkou hlíz určených k výsadbě

2023/1787

32023R1787

 

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1787 ze dne 14. září 2023, kterým se mění přílohy III, IX a X prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o seznam chráněných zón a příslušných karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny, zákaz dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do určitých chráněných zón a zvláštní požadavky na jejich dovoz do určitých chráněných zón nebo přemísťování v jejich rámci

2023/2458

32023R2458

 

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2458 ze dne 31. října 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhu Fagus sylvatica pocházející ze Spojeného království, a prováděcí nařízení (EU) 2020/1213, pokud jde o fytosanitární opatření pro dovoz uvedených rostlin k pěstování na území Unie

2023/2743

32023R2743

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2743 ze dne 8. prosince 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhů Quercus petraea a Quercus robur pocházející ze Spojeného království, a prováděcí nařízení (EU) 2020/1213, pokud jde o fytosanitární opatření pro dovoz uvedených rostlin k pěstování na území Unie

2024/292

32024R0292

 

  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/292 ze dne 18. ledna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1217, pokud jde o období platnosti odchylky a škodlivé organismy s významem pro dovoz přirozeně nebo uměle zakrslých rostlin k pěstování Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a některých druhů Pinus L. původem z Japonska na území Unie

 

ÚŘEDNÍ KONTROLY

 

Zaměření legislativy

 

2017/625

úřední kontroly při dovozu

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) . 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách)

2019/66

šetření zásilek bez povinné dovozní kontroly

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/66 ze dne 16. ledna 2019 o pravidlech pro jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů s cílem ověřit soulad s předpisy Unie o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, které se na toto zboží vztahují

2019/1715 záznam a doklad dovozní kontroly Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1715 ze dne 30. září 2019, kterým se stanoví pravidla pro fungování systému pro správu informací o úředních kontrolách a jeho systémových složek („nařízení o IMSOC“).
2019/2074 nevyhovující vývoz z EU Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2074 ze dne 23. září 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro zvláštní úřední kontroly zásilek obsahujících určitá zvířata a zboží, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup.

2019/2122

výjimky z povinností pro dovoz fyzickými osobami pro vlastní spotřebu

Nařízení Komise V Přenesené Pravomoci (EU) 2019/2122 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o některé kategorie zvířat a zboží osvobozených od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, zvláštní kontroly osobních zavazadel cestujících a malých zásilek zboží, které není určeno k uvedení na trh, zasílaných fyzickým osobám, a kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 142/2011.

2019/2123

dovozní prohlídky mimo hranice v kontrolních bodech

Nařízení Komise V Přenesené Pravomoci (EU) 2019/2123 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla týkající se toho, ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být kontroly totožnosti a fyzické kontroly u určitého zboží prováděny na kontrolních místech a ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být kontroly dokladů prováděny dálkově mimo stanoviště hraniční kontroly.

2019/2124 překládky a skladování během dovozní kontroly Nařízení Komise V Přenesené Pravomoci (EU) 2019/2124 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro úřední kontroly zásilek zvířat a zboží v režimu tranzitu, překládky a další přepravy přes území Unie, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 798/2008, (ES) č. 1251/2008, (ES) č. 119/2009, (EU) č. 206/2010, (EU) č. 605/2010, (EU) č. 142/2011, (EU) č. 28/2012, prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/759 a rozhodnutí Komise 2007/777/ES.
2019/2125 dozor palet a obalového dřeva Nařízení Komise V Přenesené Pravomoci (EU) 2019/2125 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla týkající se provádění zvláštních úředních kontrol u dřevěného obalového materiálu, oznamování určitých zásilek a opatření, jež mají být přijata v případech nesouladu.

2019/2130

obsah a průběh úředního šetření

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2130 ze dne 25. listopadu 2019, kterým se stanoví podrobná pravidla pro opatření, která mají být provedena během a po skončení kontrol dokladů, kontrol totožnosti a fyzických kontrol u zvířat a zboží, na které se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly.

2022/2389

četnost prohlídek zboží

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2389 ze dne 7. prosince 2022, kterým se stanoví pravidla pro jednotné uplatňování měr četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol u zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů vstupujících do Unie

2024/288

32024R0288

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/288 ze dne 18. ledna 2024 o četnosti kontrol dřevěného obalového materiálu pro přepravu, ochranu nebo podporu určitých komodit z některých třetích zemí

2024/591

32024R0591

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/591 ze dne 20. února 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2022/2389, pokud jde o stanovení měr četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol u zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů vstupujících do Unie

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.