Uznávání množitelských porostů a osiva

Zásady uznávání množitelských porostů

Uznávání množitelských porostů provádí

 • úřední autorita - Ústav,
 • pověřená osoba  pod úředním dohledem.

Dodavatel podá žádost o uznání množitelského porostu vždy u Ústavu a v tiskopise zřetelně označí, kdo provede uznávací řízení.

Po kontrole a zaevidování žádosti se ověří doklady o původu osiva nebo sadby a proces uznávání pokračuje dále u Ústavu nebo u pověřené osoby.

Po ukončení přehlídek množitelských porostů, popř. dalších zkoušek je vydán doklad o uznání nebo neuznání porostu.

Ústav vydává:

 • Uznávací listy,
 • Rozhodnutí o neuznání množitelského porostu.

Místa podání žádostí

Pracoviště Adresa

odbor OS Praha

Za Opravnou 4,

150 06 Praha 5

pracoviště správního oddělení OOS
Havlíčkův Brod

Konečná 1930

580 01

Havlíčkův Brod

pracoviště správního oddělení OOS Brno

Hroznová 2

656 06 Brno

pracoviště správního oddělení OOS  Olomouc

Šlechtitelů 23

779 00 Olomouc - Holice

Zásady uznávání osiva

Uznávání osiva provádí:

 • úřední autorita – Ústav,
 • pověřená osoba pod úředním dohledem.

Dodavatel podá žádost o uznání osiva vždy u Ústavu a v tiskopise zřetelně označí, kdo provede uznávací řízení.

Po kontrole a zaevidování žádosti se ověří doklady o původu množitelského porostu a proces uznávání pokračuje dále u Ústavu nebo u pověřené osoby.

Po ukončení všech předepsaných zkoušek je vydán doklad o uznání nebo neuznání osiva.

Ústav vydává:

 • Uznávací listy,
 • Rozhodnutí o neuznání osiva.

Pověřená osoba vydává:

 • Uznávací listy.

V případě, že osivo není možné uznat, předá pověřená osoba veškeré podklady Ústavu k vydání Rozhodnutí o neuznání osiva.

Zásady pro podání žádosti o uznání osiva

 • Žádost o uznání podává dodavatel u Ústavu na formuláři uvedeném v příloze č. 9 vyhlášky č. 129/2012 Sb.,
 • uznání osiva probíhá ve správním řízení, s výjimkou vydání Uznávacího listu,
 • rozlišujeme následující možnosti pro podání žádostí:

- první uznání osiva (sadby) pocházejícího z uznaného  porostu,

- uznání po úpravě osiva,

- nové uznání osiva bez manipulace,

- uznání osiva ze země ES,

- uznání osiva ze třetí země s ekvivalencí,

- nové uznání osiva po přeskladnění (tzv.„PROLONGACE“), lze požádat  po 30.6. následujícího roku,

 • žádost o uznání osiva se podává v té generaci, ve které byl uznán množitelský porost, na žádost dodavatele je možné osivo uznat v kategorii nebo generaci po ní následující,
 • při převodu osiva na jiného majitele, zůstává číslo partie nezměněné; při podání žádosti o uznání osiva je nutné doložit k žádosti plnou moc dodavatele, který přihlásil množitelský porost. Na žádosti, uznávacím listu i návěsce bude uveden nový dodavatel.

Doručení vzorků a žádostí

Zasílání vzorků a žádostí názorně ukazuje přiložená tabulka. Platí však zásada, že originály žádostí, s ohledem na správní řízení, budou vždy uloženy u Ústavu.

  ÚKZÚZ

Pověřená

laboratoř

Zkoušky provede ÚKZÚZ
Originál žádosti x  
Laboratorní vzorek x  
  Zkoušky provede pověřená laboratoř
Originál žádosti x  
Kopie žádosti   x
Laboratorní vzorek  

x

Upozornění: Novela vyhlášky č. 129/2012 Sb., která vyšla ve Sbírce zákonů 16. října 2017 a je účinná od 1. listopadu 2017, mimo jiné přináší povinnost uvádět na všech úředních návěskách obilnin, olejnin, přadných rostlin, trav, jetelovin, luskovin, jiných krmných plodin a sadby brambor vždy botanický název druhu, to znamená název druhu latinsky, možno zkráceně a bez jmen autorů názvu. Název druhu v češtině může být uveden také, ale není povinný. Tato povinnost se nevztahuje na úřední návěsky směsí obilnin, trav, luskovin, jetelovin a jiných krmných plodin.

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.