ERMA2 - Evidence reprodukčního materiálu

Vítejte v informačním systému Evidence reprodukčního materiálu

Novinky

Změna domény MZe (produkční prostředí) - dopad na webové služby. Termín 12. 7. od 10 hodin.

Doporučujeme všem dodavatelům SW komunikujícím s webovými službami na Portálu farmáře MZe, aby si funkčnost komunikace ověřili co nejdříve na testovacím prostředí. Pokud nemáte k dispozici přihlašovací údaje do testovacího prostředí je možné využít veřejné webové služby, které jsou bez přihlášení - v seznamu služeb jsou označeny typem autentizace BA. V případě dotazů kontaktujte helpdesk MZe - helpdesk@mze.gov.cz

Konec používání kolků

Informace Finanční správy a Ministerstva financí zde. Kolkové známky se od 1.1.2024 ruší na základě zákona č. 349/2023 Sb..

Správní poplatky Ministerstvu zemědělství, týkající se licencí pro nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin dle zákona 149/2003 Sb., zatím není možno uhradit převodem. Číslo účtu, variabilní symbol (VS) a specifický symbol (SS) pro bezhotovostní platbu tohoto správního poplatku Vám sdělí referent příslušného oddělení MZe (Knorová Vlasta <Vlasta.Knorova@mze.gov.cz>), pokud bude bezhotovostní platba zprovozněna.

Co je to DOVOZ !

Trh EU - vysvětlení zde. EU je celní unií, což znamená, že její členské státy nemají mezi sebou žádné celní překážky. Pro obchodování s reprodukčním materiálem lesních dřevin mezi zeměmi EU není potřeba povolení Ministerstva zemědělství. Pojem DOVOZ ve smyslu zákona 149/2003 Sb. a směrnice Rady 19999/105/EC vždy vyjadřuje dovoz ze třetích zemí, nikoli ze států EU.

FAQ

Licence

Další informace o řešení situací v rámci agend zákona 149/2003 naleznete na webu zde.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o produkci reprodukčního materiálu lesních dřevin a jeho uvádění na trh, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 a 2017/625 a zrušuje směrnice Rady 1999/105/ES (nařízení o reprodukčním materiálu lesních dřevin)

a jeho Přílohy v českém jazyce.

K jednotlivým článkům návrhu a k přílohám tohoto Nařízení lze podávat připomínky na adresu parizkova.alzbeta@uhul.cz

nebo pomocí aplikace Have your say, kde jsou zveřejněny také všechny dokumenty k tomuto navrhovanému nařízení včetně harmonogramu dalších kroků.

Obchodní výměna ("vývoz") osiva nebo sadebního materiálu do zemí EU

V závislosti na zvýšeném zájmu držitelů licence o tuto činnost pro přehled a k zamezení šíření nesprávných informací uvádíme povinnosti plynoucí ze Zákona č.149/2003 Sb. Na obchodovaný materiál se vztahují všechny povinnosti dané tímto zákonem (vystavení průvodního listu, evidence, jeho uvedení v hlášení pověřené osobě k 31.12., zkoušky kvality osiva...) a navíc také:

§25c odst.(2)

Dodavatel dodávající reprodukční materiál z České republiky do jiného členského státu Evropské unie je povinen informovat pověřenou osobu o expedici reprodukčního materiálu nejpozději do 1 měsíce od této expedice na informačním dokladu, jehož vzor je uveden v příloze č.2 tohoto zákona. Formulář ke stažení zde.

Pověřenou osobou dle tohoto zákona je Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, kontaktní osoba je Ing. Alžběta Pařízková, pobočka Hradec Králové. Nehlásí se to, ani neoznamuje předem na MZe, to je mylná informace.

 

Vyhláška 456/2021 Sb. vyhláška stanovující pravidla přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin mezi PLO a LVS obsahuje i toto

§ 4 Přechodné ustanovení

 Reprodukční materiál získaný, vyrobený nebo vybavený průvodní dokumentací přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky lze přenášet podle vyhlášky č. 139/2004 Sb.,

ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Mapové znázornění pravidel přenosů pro účely tohoto přechodného ustanovení je stále dostupné ZDE na webu ÚHÚL.

Tabulky výpěstnosti semenáčků a sazenic pro potřeby operace 8.6.1 Programu rozvoje venkova 2014–2020

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo jednotné tabulky výpěstnosti vytvořené Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti pro účel vyplácení dotací operace 8.6.1 PRV 2014-2020 souhrnem z  různých zdrojů s údaji o výpěstnosti.

 

Přihlašovací údaje pro přístup do ERMA2 pro držitele licencí, vlastníky (nájemce, pachtýře) uznaných jednotek a genových základen

Každý z výše uvedených typů subjektů je-li registrován v "Portálu farmáře" (což se u všech předpokládá), má automaticky možnost přihlášení se do aplikace ERMA2.

Přihlašovací údaje (jméno a heslo) si, prosím, vyžádejte přes Helpdesk MZe helpdesk@mze.cz

Do aplikace se pak tlačítkem vpravo pod záhlavím aplikace "Přihlásit" dostanete do detailu Potvrzení o původu, Uznaných jednotek a Genových základen, těch, ve kterých jste jakkoliv angažováni jako výše jemnovaný typ subejktu. Do ostatních, které se vaší osoby netýkají, možnost nahlížení zůstává omezena.

Plnohodnotný registrovaný přístup umožňuje přístup  

do všech privátních sekcí a aplikací přístupných jen po přihlášení registrovaného uživatele, více informací zde nebo na  helpdesk@mze.cz