Odstavec předpisu 50/2023 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství č. 50/2023 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
§ 7

§ 7
Zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod
(1) Zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod se zpracovává pro jednotlivé vodní útvary.
(2) Zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod zahrnuje
a) hodnocení významnosti vlivů na vodní útvary,
b) vyhodnocení rizika nedosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí podle § 23a vodního zákona v jednotlivých vodních útvarech,
c) zpracování seznamu emisí, vypouštění a úniků prioritních, některých dalších znečišťujících a specifických znečišťujících látek12) z údajů podle § 3 písm. m),
d) vyhodnocení předchozích opatření přijatých s cílem omezit negativní vliv lidské činnosti na stav vod,
e) určení silně ovlivněných a umělých vodních útvarů podle § 11 a
f) zhodnocení očekávaných dopadů různých scénářů klimatické změny na
1. dopady lidské činnosti na stav vod a na chráněné oblasti,
2. vodní zdroje a zajištění vodohospodářských služeb.
(3) Při aktualizaci plánů povodí je referenčním obdobím rok před dokončením přípravných prací. Pro stanovení hodnot látek, na které se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie13), do seznamu podle odstavce 2 písm. c), bude použita průměrná hodnota ze tří posledních let před dokončením přípravných prací.
12) Nařízení vlády 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 445/2021 Sb.
13) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.