Odstavec předpisu 50/2023 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství č. 50/2023 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
§ 14

§ 14
Základní a doplňková opatření
(1) Základní opatření pro ochranu vod podle § 23a vodního zákona navrhovaná v plánech povodí jsou
a) opatření vyžadovaná k provádění přímo použitelného předpisu Evropské unie13) a jiných právních předpisů týkajících se jakosti vod využívaných ke koupání, opatření pro volně žijící ptáky, přírodní stanoviště, volně žijící živočichy a planě rostoucí rostliny, jakosti pitné vody, prevence závažných havárií, posuzování vlivů na životní prostředí, používání kalů z čistíren odpadních vod, vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, uvádění přípravků na ochranu rostlin, ochrany vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů, integrované prevence a omezování znečištění nebo norem environmentální kvality v oblasti vodní politiky14),
b) opatření k úpravě cenové politiky, která uplatní zásadu návratnosti nákladů s ohledem na ekonomickou analýzu podle § 8 a v souladu s principem znečišťovatel platí a která vytvoří dostatečné podněty k efektivnímu využívání vodních zdrojů a tím k dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí, k zajištění přiměřených výnosů za vodohospodářské služby z průmyslu, zemědělství a domácností s přihlédnutím k zavedené praxi, sociálním, environmentálním a ekonomickým důsledkům úhrady vodohospodářských služeb a ke geografickým a klimatickým podmínkám dotčeného území,
c) opatření pro podporu efektivního a udržitelného užívání vody s ohledem na dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí podle § 23a vodního zákona,
d) opatření k ochraně vod a vodních zdrojů využívaných k výrobě pitné vody,
e) opatření k ochraně vod využívaných ke koupání,
f) regulace odběrů povrchových a podzemních vod a vzdouvání povrchových vod, které mají významný vliv na stav vod,
g) regulace umělých infiltrací nebo doplňování podzemích vod,
h) opatření k zabránění a snížení znečištění z bodových zdrojů, včetně opatření směřujících ke snižování rozsahu mísicích zón,
i) opatření k zabránění nebo snížení znečištění z plošných zdrojů,
j) opatření k zamezení vstupu látek schopných způsobit znečištění do podzemních vod, aniž by prošly filtrací půdou nebo půdním podložím, zohledňující postupy, včetně ekologických postupů a nejlepších dostupných technik stanovených v jiných právních předpisech15),
k) opatření k zamezení vstupu látek uvedených v příloze č. 1 vodního zákona do podzemních vod,
l) opatření na snížení znečištění povrchových a podzemních vod nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami,
m) opatření potřebná k prevenci významných úniků znečišťujících látek z technických zařízení a k prevenci nebo zmírnění následků událostí způsobujících havarijní znečištění,
n) opatření pro jiné významné nepříznivé ovlivnění stavu vod identifikované v přípravných pracích, jako jsou opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodního útvaru, umožňujících dosažení dobrého ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu pro vodní útvary klasifikované jako umělé nebo silně ovlivněné,
o) opatření k ochraně vodních ekosystémů, suchozemských ekosystémů a využití podzemních vod lidmi závislými na části útvaru podzemní vody zastoupené monitorovacím místem nebo místy, kde byla překročena hodnota normy jakosti pro podzemní vody nebo prahová hodnota, a
p) opatření potřebná pro zvrat významných a trvalých vzestupných trendů identifikovaných v útvarech podzemních vod za účelem postupného snižování znečištění podzemních vod a předcházení zhoršování jejich stavu.
(2) Doplňková opatření jsou
a) právní nástroje,
b) správní nástroje,
c) ekonomické a fiskální nástroje,
d) sjednané environmentální dohody,
e) omezování emisí,
f) zpracování kodexů správné praxe,
g) znovuzřízení a obnova mokřadů,
h) omezování odběrů vody,
i) opatření na ovlivňování požadavků a podpora adaptované zemědělské výroby, pěstování plodin s malou vláhovou potřebou v oblastech postižených suchem,
j) opatření zaměřená na účinnost, opakované využití vod a podpora úsporných technologií v průmyslu a postupů zavlažování šetřících vodu,
k) stavební projekty,
l) revitalizační projekty - území mimo vlastní koryta vodních toků,
m) umělé doplňování zvodněných vrstev,
n) vzdělávací projekty a
o) výzkumné, vývojové a demonstrační projekty.
(5) Opatření podle § 14 odst. 1 písm. j) nemusí být navrhována, pokud nebude ovlivněno dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí přijatých pro daný útvar podzemní vody v plánu povodí a pokud ke vstupu látky do podzemních vod dochází v souladu s povolením podle § 8 vodního zákona nebo jiného právního předpisu16), které zahrnuje
a) vtláčení vody, obsahující látky vznikající při činnostech spojených s průzkumem a těžbou ropných látek nebo s důlní činností, a vtláčení vody pro technické účely do geologických struktur, ze kterých byly vytěženy ropné nebo jiné látky nebo do geologických struktur, které jsou z důvodů přírodních poměrů trvale nevhodné pro jiné účely, bez toho, aby ve vtláčené vodě byly obsaženy jiné látky než ty, které vznikly při výše uvedených činnostech,
b) zpětné vtláčení podzemní vody čerpané z dolů a lomů nebo čerpané v souvislosti s výstavbou nebo údržbou stavebních děl,
c) vtláčení zemního plynu nebo zkapalněného ropného plynu pro účely skladování do geologických struktur, které jsou z důvodu přírodních poměrů trvale nevhodné pro jiné účely,
d) vtláčení oxidu uhličitého za účelem jeho ukládání do přírodních horninových struktur, které jsou z přirozených příčin trvale nevhodné pro jiné účely, za předpokladu, že je tato injektáž provedena podle jiného právního předpisu17),
e) vtláčení zemního plynu nebo zkapalněného ropného plynu pro účely skladování do geologických struktur pro zajištění zásobování plynem, existuje-li veřejný zájem na tomto zásobování, a pokud vtláčení je prováděno tak, aby se zamezilo ohrožení jakosti souvisejících podzemních vod,
f) konstrukční, inženýrské a jiné stavební práce a podobné činnosti na zemském povrchu nebo pod ním, které přicházejí do kontaktu s podzemními vodami, nebo
g) vypouštění malých množství látek pro vědecké účely pro charakterizování, ochranu nebo zlepšení stavu vodních útvarů, omezené na množství nezbytně nutné pro tyto účely.
(6) Opatření podle § 14 odst. 1 písm. k) nemusí být navrhována, pokud nejsou dotčeny přísnější požadavky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie13) a jiných právních předpisů týkajících se jakosti vod využívaných ke koupání, opatření pro volně žijící ptáky, přírodní stanoviště, volně žijící živočichy a planě rostoucí rostliny, jakosti pitné vody, prevence závažných havárií, posuzování vlivů na životní prostředí, používání kalů z čistíren odpadních vod, vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, uvádění přípravků na ochranu rostlin, ochrany vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů, integrované prevence a omezování znečištění nebo norem environmentální kvality v oblasti vodní politiky14), je prováděno monitorování dotčených útvarů podzemních vod a vstup znečišťujících látek do podzemních vod
a) je v tak malém množství a koncentraci, že lze vyloučit jakékoli současné i budoucí nebezpečí zhoršení jakosti souvisejících podzemních vod,
b) je důsledkem havárií nebo mimořádných okolností přírodního původu, které nebylo možné rozumně předvídat, odvrátit ani zmírnit,
c) je důsledkem povolené umělé infiltrace nebo doplňování útvarů podzemních vod,
d) není možné technicky zamezit ani jej omezit bez užití
1. opatření, která by vedla ke zvýšenému ohrožení lidského zdraví nebo kvality životního prostředí jako celku,
2. nepřiměřeně nákladných opatření k odstranění množství znečišťujících látek z kontaminovaného horninového prostředí nebo půdního podloží, případně k použití jiného způsobu regulace jejich pronikání,
e) je důsledkem činností týkajících se povrchových vod za účelem zmírnění účinku povodní a období sucha a za účelem správy vodních toků a vodních cest, prováděných podle jiných právních předpisů18) nebo povolení, a pokud tyto činnosti neohrožují dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí, nebo
f) pochází z plošných zdrojů znečištění a opatření speciálně zaměřená na tyto zdroje není technicky možné realizovat.
13) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.
14) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 62/1998 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů.
15) Například příloha č. 3 k zákonu č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
16) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
17) Zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
18) Například vyhláška č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.