Odstavec předpisu 50/2023 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství č. 50/2023 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
§ 3

§ 3
Podklady pro přípravné práce a zpracování návrhů plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik
Podklady pro přípravné práce a zpracování návrhů plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik zahrnují
a) státní mapová díla určená pro veřejné užití2) nebo mapová díla zpracovaná na jejich podkladě,
b) informace shromažďované v informačních systémech veřejné správy,
c) údaje a výstupy vodní bilance podle § 22 vodního zákona,
d) demografické a hospodářské údaje Českého statistického úřadu pro jednotlivé obce,
e) schválené plány rozvoje vodovodů a kanalizací3) a další krajské strategické a koncepční dokumenty,
f) územně plánovací dokumentace, územně plánovací podklady a údaje o využití území,
g) údaje ze schválených pozemkových úprav4),
h) údaje o stavu ochrany před povodněmi,
i) údaje o vodním režimu krajiny,
j) akční plány nebo programy přijaté k implementaci předpisů Evropské unie a k realizaci závazků České republiky vyplývajících z mezinárodních smluv a závazků v oblasti vod,
k) údaje o užívání vod a nakládání s nimi,
l) výstupy evidence o použití hnojiv5) a přípravků na ochranu rostlin6),
m) dostupné údaje o emisích, vypouštění a únicích prioritních, některých dalších znečišťujících a specifických znečišťujících látek, uvedených v nařízení vlády7) vydaném podle § 39 odst. 3 vodního zákona, do povrchových vod,
n) údaje o vlivech na stav povrchových a podzemních vod,
o) údaje o monitorovacích programech a výsledcích hodnocení stavu vod,
p) ekonomické údaje o užívání vody,
q) údaje o povodňových škodách,
r) údaje o realizovaných a připravovaných akcích z dotačních titulů a
s) plán povodí a plán pro zvládání povodňových rizik, který bude aktualizován a přezkoumán.
2) § 4 odst. 2 nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7) Příloha č. 3 nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.