Odstavec předpisu 50/2023 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství č. 50/2023 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
§ 17

§ 17
Mapy povodňového nebezpečí, mapy povodňového ohrožení a mapy povodňových rizik
(1) Mapy povodňového nebezpečí zahrnou území, která by mohla být zaplavena podle těchto scénářů:
a) povodeň s nízkou pravděpodobností výskytu, která má pravděpodobnost opakování každých 500 let, případně i zaznamenaná extrémní povodeň,
b) povodeň se středně vysokou pravděpodobností výskytu, která má pravděpodobnost opakování každých 100 let,
c) povodeň s vysokou pravděpodobností výskytu, která má pravděpodobnost opakování každých 20 let, nebo
d) povodeň s vysokou pravděpodobností výskytu, která má pravděpodobnost opakování každých 5 let.
(2) Pro každý scénář se na mapách povodňového nebezpečí zobrazí rozsah povodně, hloubka vody a rychlost proudu. Dále se uvedou úseky toků, kde dochází k významnému pohybu sedimentů nebo transportu unášených předmětů a tím k ovlivňování průtočnosti koryt a příčných staveb při povodních.
(3) Mapy povodňového ohrožení znázorňují míru ohrožení zaplavovaného území ve čtyřstupňové škále, stanovenou jako kombinaci pravděpodobnosti výskytu nežádoucího jevu a povodňového nebezpečí.
(4) V mapách povodňových rizik se vyznačí souhrnné hodnocení povodňového rizika minimálně podle všech scénářů uvedených v odstavci 1 a zahrnující jejich možné nepříznivé následky podle
a) odhadu počtu potenciálně zasažených obyvatel,
b) druhu hospodářské činnosti v potenciálně ohrožené oblasti,
c) zařízení, která mohou v případě zaplavení způsobit havarijní znečištění,
d) potenciálně zasažených oblastí evidovaných podle § 21 odst. 2 písm. c) bodů 8 a 11 vodního zákona a oblastí vymezených pro ochranu stanovišť nebo druhů podle jiného právního předpisu19), kde zlepšení stavu vod je důležitým faktorem jejich ochrany, nebo
e) potenciálně zasažených kulturních památek, památkových rezervací a památkových zón podle jiného právního předpisu20).
(5) Pro oblasti s významným povodňovým rizikem, v nichž je zaplavení způsobováno podzemními vodami, mohou být mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik omezeny jen na scénář popsaný v odstavci 1 písm. a).
19) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
20) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.