Odstavec předpisu 50/2023 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství č. 50/2023 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
§ 4

§ 4
Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik
(1) Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik zohlední požadavky mezinárodních komisí8), které koordinují zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik v mezinárodních oblastech povodí Labe, Odry a Dunaje.
(2) Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí je koordinován se zpracováním příslušného plánu pro zvládání povodňových rizik a zahrnuje
a) analýzu všeobecných a vodohospodářských charakteristik povodí,
b) zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod,
c) předběžné vyhodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem,
d) zpracování map povodňového nebezpečí, map povodňového ohrožení a map povodňových rizik,
e) ekonomickou analýzu užívání vody,
f) stanovení cílů pro plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik,
g) předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami,
h) určení silně ovlivněných a umělých vodních útvarů,
i) návrh zvláštních cílů podle § 23a odst. 4 vodního zákona,
j) návrh opatření k dosažení cílů,
k) zpracování dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem,
l) návrh plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik,
m) zveřejnění a připomínkování výstupů přípravných prací,
n) zveřejnění a připomínkování návrhů plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik,
o) posouzení vlivu plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik na životní prostředí a
p) sledování vývoje a stavu navržených opatření.
(3) V časovém plánu a programu prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik se určí období, za které budou shromažďovány podklady používané podle § 3. Období se určí na základě dostupnosti podkladových údajů a dat s přihlédnutím k požadavkům mezinárodních komisí, které koordinují zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik mezinárodních oblastí povodí Labe, Odry a Dunaje.
8) Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe ze dne 8. října 1990.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 122/1999 Sb., o sjednání Úmluvy o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 2/2003 Sb. m. s., o sjednání Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.