Odstavec předpisu 50/2023 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství č. 50/2023 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
Příl.3

Příl. 3
Základní obsah plánu dílčího povodí
1. Všeobecný popis charakteristik dílčího povodí zjištěných podle § 6, 7 a 17, který zahrne
1.1. pro povrchové vody
1.1.1. mapy typů a kategorií útvarů povrchové vody,
1.1.2. informace o vymezených mísících zónách a jejich rozsahu,
1.2. pro podzemní vody
1.2.1. mapy umístění a hranic útvarů podzemní vody,
1.2.2. informace o rizikových útvarech podzemních vod, zejména informace o jejich velikosti, vztazích se souvisejícími útvary povrchových vod, vodními a přímo závislými suchozemskými ekosystémy a informace o přirozeném pozadí koncentrací znečišťujících látek podle § 6 odst. 5.
2. Přehled významných vlivů a dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod, obsahující
2.1. informace o bodových zdrojích znečištění, jejich poloze a informace o ovlivněných útvarech povrchové a podzemní vody,
2.2. informace o plošných a difúzních zdrojích znečištění, informace o ovlivněných útvarech povrchové a podzemní vody a přehledu využití půdy,
2.3. informace o vlivech na kvantitativní stav vod a informace o ovlivněných útvarech podzemní vody,
2.4. analýzy dalších vlivů a dopadů lidských činností na stav povrchových a podzemních vod,
2.5. informace o emisích, vypouštění a únicích látek podle § 7 odst. 2 písm. c).
3. Identifikace a mapové znázornění chráněných oblastí.
4. Posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody k lidské spotřebě.
4.1. Posouzení rizik zahrnuje tyto prvky:
4.1.1. charakterizaci částí povodí souvisejících s místy odběru, včetně
4.1.1.1. sběru podkladů, který povede k identifikaci a mapovému zobrazení částí povodí souvisejících s místy odběru,
4.1.1.2. identifikace a posouzení případných ochranných pásem stanovených v souladu s § 30 vodního zákona,
4.1.1.3. georeferenčních údajů o všech místech odběru v částech povodí; tyto informace jsou neveřejné, budou chráněny a sdělovány výlučně příslušným orgánům a zpracovatelům plánů dílčích povodí,
4.1.1.4. popisu využití půdy, odtoku a procesů doplňování vodních zásob v částech povodí souvisejících s místy odběru vody k lidské spotřebě.
4.1.2. identifikaci nebezpečí a nebezpečných událostí*) v částech povodí souvisejících s místy odběru a posouzení rizik, jež mohou představovat pro jakost vody určené k lidské spotřebě; v rámci tohoto posouzení se posoudí možná rizika, která by mohla vést ke zhoršení jakosti vody v takové míře, že by to mohlo představovat riziko pro lidské zdraví.
4.1.3. výsledky monitoringu relevantních ukazatelů, látek nebo znečišťujících látek v povrchové nebo podzemní vodě v částech povodí souvisejících s místy odběru vody nebo v surové vodě v souladu s § 13 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích, jež jsou vybrány z:
4.1.3.1. ukazatelů uvedených v příloze č. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
4.1.3.2. ukazatelů uvedených v příloze č. 9 "Technické ukazatele pro plán kontrol jakosti vod v průběhu výroby pitné vody" a v příloze č. 13 "Požadavky na jakost surové vody" k vyhlášce, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích,
4.1.3.3. prioritních látek a některých dalších znečišťujících látek uvedených v nařízení vlády č. 401/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
4.1.3.4. znečišťujících látek specifických pro příslušné dílčí povodí,
4.1.3.5. přirozeně se vyskytujících látek, které by mohly představovat možné ohrožení lidského zdraví při užití vody určené k lidské spotřebě,
4.1.3.6. látek a sloučenin zahrnutých na seznam sledovaných ukazatelů**), který vydává a aktualizuje Evropská komise,
4.1.3.7. látek znečišťujících podzemní vody24).
4.2. Pro účely posouzení a řízení rizik, náležitého monitorování, včetně zjišťování nových látek***) škodlivých pro lidské zdraví při užití vody určené k lidské spotřebě, mohou být dále využívány výsledky monitoringu prováděného v souladu s jinými právními předpisy25).
4.3. Na základě výsledků posouzení rizik budou přijata relevantní opatření pro prevenci a dohled nad riziky, která byla identifikována:
4.3.1. návrh a realizace preventivních a zmírňujících opatření v souladu s § 13, zejména základních opatření podle § 14 odst. 1 písm. d) a doplňkových opatření podle § 14 odst. 2,
4.3.2. zajištění náležitého monitorování ukazatelů, látek nebo znečišťujících látek v povrchové nebo podzemní vodě v částech povodí souvisejících s místy odběru nebo v surové vodě, které by mohly představovat riziko pro lidské zdraví při spotřebě vody nebo vést k nepřijatelnému zhoršení jakosti vody určené k lidské spotřebě a které nebyly zohledněny v monitorování provedeném podle § 13 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích,
4.3.3. posouzení potřeby stanovit nebo změnit ochranná pásma vodních zdrojů v souladu s § 30 vodního zákona.
4.4. Výsledky posouzení rizik slouží provozovatelům vodovodů jako podklad pro posouzení a řízení rizik systému zásobování vodou zpracovaného podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
4.5. Z provedeného posouzení rizik bude vytvořen soubor dat, který zahrnuje tyto prvky:
4.5.1. identifikace a mapové zobrazení částí povodí souvisejících s místy odběru podle bodu 4.1.1.1.,
4.5.2. výsledky monitoringu podle bodu 4.1.3,
4.5.3. stručné informace o opatřeních přijatých podle bodu 4.3.
5. Výsledky zjišťování a hodnocení stavu vod zahrnující
5.1. informace o monitorovacích sítích zřízených pro účely zjišťování a hodnocení stavu vod a stavu chráněných oblastí, informace o výsledcích monitorovacích programů pro stav
5.1.1. povrchových vod, zejména ekologický stav, ekologický potenciál a chemický stav,
5.1.2. podzemních vod, zejména chemický a kvantitativní stav,
5.1.3. chráněných území,
5.2. přehled identifikovaných významných a trvalých vzestupných trendů,
5.3. informace o monitorovacích místech, na kterých byly překročeny normy jakosti podzemních vod nebo prahové hodnoty,
5.4. souhrn, jak přispělo hodnocení trendů z jednotlivých monitorovacích míst v rámci útvaru nebo skupiny útvarů podzemních vod k identifikaci významného a trvalého vzestupného trendu, pokud jde o koncentraci znečišťující látky, nebo jeho změny, a důvody počátku změny trendu,
5.5. odhady úrovně spolehlivosti a přesnosti výsledků programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod včetně vysvětlení způsobu, jak byly při hodnocení zohledněny případy překročení norem jakosti podzemních vod nebo prahových hodnot na jednotlivých monitorovacích místech.
6. Seznam cílů přijatých podle § 9 pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti, doplněný o
6.1. detailní informace o vodních útvarech, ve kterých byl uplatněn § 23a odstavec 4 vodního zákona,
6.2. detailní informace o vodních útvarech, ve kterých byl uplatněn § 23a odstavec 7 vodního zákona,
6.3. detailní informace o vodních útvarech, ve kterých byl uplatněn § 26 odstavec 5 vodního zákona, včetně příslušných podmínek a ukazatelů,
6.4. detailní informace podle § 11 o silně ovlivněných a umělých vodních útvarech.
7. Informace o výnosech z různých užívání vody k uhrazení nákladů na vodohospodářské služby.
8. Návrhy opatření podle § 13 včetně postupů, jejichž prostřednictvím má být dosaženo cílů přijatých podle § 9
8.1. návrh opatření potřebných k provádění předpisů Evropské unie v oblasti ochrany vod včetně odhadu nákladů,
8.2. návrh opatření pro vody užívané nebo uvažované pro odběr vody určené pro lidskou spotřebu včetně odhadu nákladů,
8.3. návrh opatření ke zlepšení jakosti vod využívaných ke koupání včetně odhadu nákladů,
8.4. návrh opatření pro omezování odběrů a vzdouvání vod, včetně odůvodnění případných výjimek a odhadu nákladů,
8.5. návrh omezení ve vztahu k vypouštění znečištění z bodových zdrojů a jiných činností majících vliv na stav vod včetně odhadu nákladů,
8.6. detailní informace o případech, ve kterých byl uplatněn § 14 odst. 5 a 6 včetně odhadu nákladů a popis, jak se toto uplatnění promítlo do programů zjišťování a hodnocení stavu vod,
8.7. návrh opatření proti znečišťování vod látkami uvedenými v příloze č. 1 vodního zákona včetně odhadu nákladů,
8.8. popis opatření provedených k prevenci nebo snížení dopadu případů havarijního znečištění a návrh opatření, která mají být přijata za mimořádných okolností včetně odhadu nákladů,
8.9. popis opatření provedených podle § 26 odst. 4 vodního zákona včetně odhadu nákladů,
8.10. podrobnosti o doplňkových opatřeních nezbytných pro splnění přijatých cílů pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů včetně odhadu nákladů,
8.11. podrobnosti o opatřeních přijatých k zabránění vzrůstu znečištění mořských vod včetně odhadu nákladů,
8.12. návrhy opatření, která jsou považována za nezbytná k cílenému dosažení dobrého stavu vodního útvaru v termínu prodlouženém podle § 23a odst. 5 vodního zákona, důvody jejich zpoždění a očekávaný časový plán jejich realizace včetně odhadu nákladů,
8.13. návrh opatření s cílem snížit v budoucnu rozsah mísících zón, například opatření k odstranění znečišťování povrchových vod látkami uvedenými v seznamu prioritních látek a opatření k postupnému snižování znečišťování povrchových vod dalšími látkami, přezkum povolení podle zákona o integrované prevenci a regulace vypouštění znečišťujících látek z bodových zdrojů znečištění,
8.14. návrhy opatření prováděných v souvislosti s přeshraničním znečištěním,
8.15. návrhy opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v oblastech s významným povodňovým rizikem a v územích, která nebyla vymezena jako území s významným rizikem včetně odhadu nákladů,
8.16. návrhy opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha včetně odhadu nákladů,
8.17. návrhy opatření pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání vody a pro zajištění vodohospodářských služeb včetně odhadu nákladů,
8.18. návrh opatření pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability krajiny včetně odhadu nákladů.
9. Souhrn uskutečněných opatření pro informování veřejnosti a konzultací, jejich výsledků a změn, které byly v jejich důsledku provedeny v plánu povodí.
10. Seznam příslušných orgánů a popis administrativní koordinace prací na zpracování plánu povodí.
11. Kontaktní místa a postupy pro získání základní dokumentace a informací a zejména podrobností o povoleních k nakládání s vodami a o aktuálních výsledcích zjišťování a hodnocení stavu vod podle § 21 vodního zákona.
12. Závěry předběžného hodnocení povodňových rizik a výsledky analýz oblastí s významným povodňovým rizikem a dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem.
13. Informace o změnách od zveřejnění předchozího plánu povodí včetně přehledu plánovaných a realizovaných opatření u útvarů se zvláštními cíli ochrany vod.
14. Vyhodnocení pokroku při dosahování cílů ochrany vod jako složky životního prostředí včetně jejich vyznačení v mapovém podkladu, výsledků hodnocení stavu vod v období platnosti předchozího plánu a vysvětlení důvodů pro nesplnění cílů ochrany vod jako složky životního prostředí.
15. Informace o realizovaných opatřeních, dosud nerealizovaných opatřeních a vysvětlení, proč byla opatření z předchozích plánů povodí zrušena.
16. Informace o dodatečných opatřeních podle § 26 odst. 4 písm. d) vodního zákona od zveřejnění předchozích plánů povodí.
17. Souhrn důsledků mimořádných okolností a informace o opatřeních podle § 26 odst. 5 písm. e) vodního zákona.
18. Přílohou plánu dílčího povodí jsou dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.
Vysvětlivky:
*) Pojmy "nebezpečí", "nebezpečná událost" a "riziko" definuje vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
**) Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/679 ze dne 19. ledna 2022, kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 stanoví seznam sledovaných ukazatelů týkající se látek nebo sloučenin, které u vody určené k lidské spotřebě vzbuzují obavy.
***) Jedná se o nově zařazené látky v souladu s článkem 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 o jakosti vody určené k lidské spotřebě, které se stanovují v systému zásobování pitnou vodou tehdy, pokud se při posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru dospěje k závěru, že je pravděpodobný výskyt těchto látek v daném zdroji vody a látek uvedených na seznamu sledovaných látek a sloučenin vzbuzujících obavy pro vodu určenou pro lidskou spotřebu podle prováděcího rozhodnutí Evropské komise (EU) 2022/679 ze dne 19. ledna 2022, kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 stanoví seznam sledovaných ukazatelů týkající se látek nebo sloučenin, které u vody určené k lidské spotřebě vzbuzují obavy.
24) Vyhláška č. 5/2011 Sb.
25) Vyhláška č. 5/2011 Sb.
Vyhláška č. 98/2011 Sb.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.