Odstavec předpisu 80/1996 Sb.
Vyhláška č. 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů
§ 2

§ 2
Poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu
(1) Vlastník lesa, který hospodaří podle lesního hospodářského plánu (dále jen "plán") nebo vlastník lesa o výměře větší než 3 ha, který protokolem o převzetí převzal lesní hospodářskou osnovu (dále jen "osnova"), může u orgánu státní správy lesů uplatnit nárok na podporu na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin1) při obnově porostu (dále jen "nárok"), provedené v kalendářním pololetí, a to do výše závazného ustanovení plánu nebo osnovy stanoveného pro každý jednotlivý porost [§ 2 písm. s) lesního zákona]. Nárok se uplatňuje vždy za celé kalendářní pololetí, v němž byla provedena výsadba.
(2) V uplatnění nároku vlastník lesa uvede:
a) jméno a příjmení (obchodní jméno právnické osoby), rodné číslo (identifikační číslo právnické osoby), adresu trvalého bydliště (sídlo právnické osoby), číslo účtu u peněžního ústavu, na který má být podpora poukázána, pokud je účet zřízen,
b) označení nejnižší užité jednotky prostorového rozdělení lesa2) podle plánu nebo osnovy,
c) plochu vysazených melioračních a zpevňujících dřevin, maximálně do výše závazného ustanovení plánu nebo osnovy.
(3) Orgán státní správy lesů poskytne vlastníku lesa podporu ve výši 5000 Kč na 1 ha lesního porostu vysazeného melioračními a zpevňujícími dřevinami.
(4) Za minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu se v plánech zpracovaných před účinností lesního zákona považuje určená obnovní plocha dřeviny, která je považována za meliorační a zpevňující. Pokud není plánem stanovena obnovní plocha, za minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin se považuje podíl těchto dřevin uvedený v cílové druhové skladbě pro daný hospodářský soubor v rámcových směrnicích hospodaření.
1) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.
2) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.