Odstavec předpisu 80/1996 Sb.
Vyhláška č. 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů
§ 3

§ 3
Poskytování náhrad zvýšených nákladů vzniklých z omezeného způsobu hospodaření v lesích zvláštního určení
(1) Zvýšené náklady vzniklé z omezeného způsobu hospodaření v lesích zvláštního určení jsou rozdíl mezi hospodárně vynaloženými náklady při omezeném způsobu hospodaření a náklady, které by byly vynaloženy při obvyklém hospodaření v lesích hospodářských.
(2) Pokud vlastníku lesa vzniknou z omezeného způsobu hospodaření v lese zvláštního určení zvýšené náklady, může podat orgánu státní správy lesů návrh na poskytnutí náhrady zvýšených nákladů (dále jen "návrh"), ve kterém uvede:
a) jméno a příjmení (obchodní jméno právnické osoby), rodné číslo (identifikační číslo právnické osoby), adresu trvalého bydliště (sídlo právnické osoby), číslo účtu u peněžního ústavu, na který má být náhrada poukázána, pokud je účet zřízen,
b) obec, katastrální území, číslo parcely podle katastru nemovitostí, číslo listu vlastnictví a v případě podílového spoluvlastnictví jména všech spoluvlastníků včetně velikosti jejich spoluvlastnických podílů. Jestliže je parcela sloučena do větších půdních celků a evidována zjednodušeným způsobem s využitím bývalého pozemkového katastru a pozemkových knih,3) je nutné k žádosti přiložit srovnávací sestavení parcel včetně stanovení výměr částí parcel,4)
c) subkategorii lesa zvláštního určení,
d) označení nejnižší užité jednotky prostorového rozdělení lesa2) podle plánu nebo osnovy,
e) úplné znění omezeného způsobu hospodaření určeného plánem, osnovou nebo rozhodnutím orgánu státní správy lesů o zařazení lesa do kategorie lesů zvláštního určení,
f) popis plnění omezeného způsobu hospodaření,
g) dobu plnění omezeného způsobu hospodaření,
h) hospodárně vynaložené náklady při omezeném způsobu hospodaření v Kč,
i) náklady, které by byly vynaloženy při obvyklém hospodaření v lese hospodářském v Kč,
j) zvýšené náklady v Kč.
2) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.
3) § 29 odst. 3 zákona ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).
4) § 90 vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.