Odstavec předpisu 431/2001 Sb.
Vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci
§ 7

§ 7
Obsah a způsob hodnocení jakosti povrchových vod
(1) Hodnocení jakosti povrchových vod se zpracovává pro jednotlivé účely využití povrchových vod. Hodnocení se provádí porovnáním charakteristických hodnot zjištěných ukazatelů jakosti povrchové vody vypočtených z naměřených hodnot s hodnotami ukazatelů přípustného stupně znečištění povrchových vod a s jinými limitními hodnotami pro různé druhy využívání povrchových vod. Pro hodnocení se využívají rovněž informace o množství těchto vod.
(2) Hodnocení jakosti povrchových vod se provádí v síti profilů sledování jakosti povrchových vod za daný časový interval. Pro hodnocení současného stavu je tato síť podle potřeby doplňována o vybrané profily sledované správci povodí a o profily se sledováním makrozoobentosu.3)
(3) Hodnocení minulého kalendářního roku obsahuje vyhodnocení průběhu hospodaření s vodou v minulém kalendářním roce z hlediska jakosti vody v tocích. Vstupními údaji jsou skutečné (měřené) hodnoty sledovaných ukazatelů jakosti povrchových vod v profilech sítě sledování jakosti povrchových vod, údaje z evidence vypouštění vod a výstupy hydrologické bilance jakosti vody. Způsob zpracování těchto údajů je statistická a věcná analýza jakosti vod v jednotlivých profilech sledování jakosti povrchových vod.
(4) Hodnocení současného stavu se zpracovává na základě údajů za zpravidla šestileté období (minimálně tříleté) v síti profilů sledování jakosti povrchových vod rozšířené podle potřeby o profily sledované správci povodí a dále v účelové síti profilů, ve kterých se sleduje makrozoobentos, a případně v dalších vybraných profilech.
(5) Hodnocení výhledového stavu se zpracovává variantně s vymezením očekávaných hospodářských, případně legislativních změn. Způsob zpracování je analogický hodnocení současného stavu.
(6) Výstupy bilančního hodnocení jakosti povrchových vod jsou podkladem pro klasifikaci chemického a ekologického stavu v síti profilů sledování jakosti povrchových vod.
3) Nařízení vlády č. 82/1999 Sb.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.