Odstavec předpisu 431/2001 Sb.
Vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci
Příl.1

Příl.1
Vysvětlivky k tiskopisu ODBĚR PODZEMNÍ VODY v příloze č. 1

   Tiskopis se vyplňuje samostatně pro každý odběr podzemní
vody. Výjimečně se vyplňuje jeden tiskopis pro více odběrů v
případě, jedná-li se o odběr vody z jednoho zdroje, uskutečněný
větším počtem jímacích objektů, jejichž identifikační údaje,
uváděné v  prvních šesti řádcích  tabulky na první  straně
tiskopisu, jsou stejné.

První strana tiskopisu

Identifikační údaje uvedené v záhlaví tiskopisu:
- název odběru: celý název odběru, včetně upřesnění místa odběru
 podzemní vody, tj. název provozovatele + místo odběru (např. 1.
 JVS Ledenice), nikoliv název zásobovaného místa z tohoto zdroje;
 názvy nezkracovat do neznámých zkratek;
- název jímacího zařízení: např. studna S1, S2, S5, S6, vrt VD1,
 vrt+zářez;
- druh  ekonomické činnosti:  vypsat slovně  podle Odvětvové
 klasifikace ekonomických činností (OKEČ) Českého statistického
 úřadu (dále ČSÚ);
- Trvalý pobyt-sídlo povinného subjektu: úplná adresa povinného
 subjektu;
- Trvalý  pobyt-sídlo  provozovatele:  úplná  adresa povinným
 subjektem zmocněného zástupce (dále jen provozovatel);
- IČ  (identifikační  číslo):  identifikační  číslo povinného
 subjektu;
- OKEČ (druh ekonomické činnosti): číselný kód druhu ekonomické
 činnosti  povinného  subjektu  podle  Odvětvové klasifikace
 ekonomických činností ČSÚ;
- IČ (identifikační číslo): identifikační číslo provozovatele;
- OKEČ (druh ekonomické činnosti): číselný kód druhu ekonomické
 činnosti provozovatele podle Odvětvové klasifikace ekonomických
 činností ČSÚ;

Identifikační údaje uvedené v tabulce na první straně tiskopisu:
01 Identifikační číslo odběru: přiřazuje příslušný správce povodí;
02 Horní maticové číslo úseku toku: identifikátor polohy místa
  odběru podle Strukturálního modelu povodí a vodních toků;
  Číslo polohy na úseku toku: identifikátor polohy místa odběru
  podle Strukturálního modelu povodí a vodních toků;
03 Číslo hydrologického pořadí: číslo dílčího povodí, ve kterém je
  umístěn odběr podzemní vody (podle posledního vydání základní
  vodohospodářské mapy v měř. 1:50000);
04 Hydrogeologický  rajon: číselné  označení hydrogeologického
  rajonu, ve kterém se uskutečňuje odběr podzemní vody (podle
  mapové přílohy SVP ČSR);
05 Okres/Obec/Katastrální území: název okresu, název obce a název
  katastrálního území, ve kterém  je umístěno místo odběru
  podzemní vody;
06 Původ odebírané vody: zaškrtnout převažující původ skutečně
  odebrané podzemní vody v minulém roce;
07 Způsob zachycení vody: zaškrtnout odpovídající způsob zachycení
  podzemní vody;
08 Způsob úpravy vody: zaškrtnout odpovídající způsob úpravy
  odebrané podzemní vody;
09 Způsob stanovení hodnot odběru: zaškrtnout odpovídající způsob
  stanovení skutečně odebraného množství podzemní vody v minulém
  roce;
10 Počet/Typ/Kapacita jímacích zařízení: uvede se počet a typ
  jímacích zařízení (např. 4 studny, 1 vrt) a celková kapacita
  jímacích zařízení (např. 3,5 l/s);
11 Rozhodnutí o  povolení k odběru podzemní  vody: údaje z
  posledního platného rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami
  vydal: zkratka názvu příslušného vodoprávního úřadu;
  pod č.j.: číslo jednací rozhodnutí;
  dne: datum vydání rozhodnutí;
  platnost do: datum ukončení platnosti rozhodnutí;
  v množství: povolené hodnoty množství odebrané podzemní vody (v
  předepsaných jednotkách);
  pro účel: účel využití vody uvedené v rozhodnutí;
  U odběrů z přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodních
  minerálních vod se uvedou údaje z platného povolení k využívání
  zdroje vydaného Ministerstvem zdravotnictví podle zákona č.
  164/2001 Sb., (lázeňský zákon);
12 Rozhodnutí o stanovení ochranného pásma vodního zdroje; údaje z
  posledního platného rozhodnutí o stanovení ochranného pásma
  vydal: zkratka názvu vodoprávního úřadu;
  pod č.j.: číslo jednací rozhodnutí;
  dne: datum vydání rozhodnutí;
  Týká se též ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů nebo
  zdrojů přírodních minerálních vod;
13 Žádáme o přiložení platného rozhodnutí o povolení k odběru
  podzemní vody: správce povodí zaškrtne, zda požaduje zaslání
  rozhodnutí o povolení k odběru podzemní vody, případně povolení
  k využívání zdroje vydaného Ministerstvem zdravotnictví podle
  zákona č. 164/2001 Sb., (lázeňský zákon);
14 Žádáme o přiložení platného rozhodnutí o stanovení ochranného
  pásma vodního zdroje: správce povodí zaškrtne, zda požaduje
  zaslání rozhodnutí o stanovení ochranného pásma vodního zdroje,
  případně doklad  o stanovení ochranného  pásma přírodních
  léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodních minerálních vod;
15 V příloze se předává kopie mapy k zakreslení místa odběru:
  správce povodí zaškrtne, zda požaduje zakreslení místa (míst)
  odběru podzemní vody. Nově evidovaným povinným subjektům (u
  ostatních povinných subjektů pouze v případě potřeby upřesnění
  místa odběru) předá správce povodí kopii výseku základní
  vodohospodářské mapy v měřítku 1:50000 se žádostí o zakreslení
  místa (míst) odběru podzemní vody. Tuto mapu, s výrazně
  zakresleným  místem (místy)  odběru podzemní  vody, zašle
  provozovatel spolu s vyplněným tiskopisem zpět správce povodí.

Vyřizuje: - jméno odpovědného pracovníka;
Telefon: - číslo telefonu odpovědného pracovníka;
Fax:   - číslo faxu odpovědného pracovníka;
e-mail:   e-mailová adresa odpovědného pracovníka;
Datum:   datum vyplnění tiskopisu;
Razítko a podpis: razítko   povinného   subjektu,   případně
         provozovatele a podpis odpovědného pracovníka.

Druhá strana tiskopisu

   Tato strana není předem vyplněna, a provozovatel ji vyplní
hodnotami podle skutečnosti za předchozí rok a předpokládaného
výhledu.

Identifikační číslo odběru viz první strana tiskopisu - přiřazuje
příslušný správce povodí;
16 Odběr podzemní  vody: množství odebrané  podzemní vody v
  jednotlivých měsících  a celkový součet  pro uvedený rok
  (skutečnost za předchozí rok), hodnoty vyplnit v tisících m3,
  zaokrouhlené na jedno desetinné místo;
17 Odběr podzemní  vody: množství odebrané  podzemní vody v
  jednotlivých měsících a celkový součet pro uvedený rok (plán
  pro příští rok), hodnoty vyplnit v tisících m3, zaokrouhlené na
  jedno desetinné místo;
18 Odběr podzemní  vody: množství odebrané  podzemní vody v
  jednotlivých měsících  a celkový součet  pro uvedený rok
  (pětiletý výhled), hodnoty vyplnit v tisících m3, zaokrouhlené
  na jedno desetinné místo;
19 Počet hodin odběru: počet hodin v jednotlivých měsících a
  celkový součet za předchozí rok, hodnoty vyplnit zaokrouhlené
  na celé hodiny;
20-21 Jakost odebírané podzemní vody: datum odběru vzorku podzemní
  vody a zjištěné hodnoty jakosti v jednotkách mg/l pro ukazatele
  uvedené v záhlaví sloupců. Pokud byly sledovány i další
  ukazatele, uvést u nich zjištěné hodnoty do volných sloupců.
  Zkratky v záhlaví sloupců a metody stanovení ukazatelů (ve
  znění případně novelizovaného předpisu):
  chloridy   ČSN ISO 9297 (75 7420), ČSN 830520-11
  sírany    ČSN EN ISO 10304-1 (75 7391)
         ČSN ISO 9280 (75 7476)
  amonné ionty ČSN ISO 7150-1,2 (75 7451)
         ČSN EN ISO 11732 (75 7454)
         ČSN ISO 5664 (75 7449)
  dusičnany   ČSN ISO 7890-1,2,3 (75 7453)
  CHSKMn    chemická spotřeba kyslíku manganistanem
         ČSN EN ISO 8467 (75 7519)
  měď      ČSN ISO 8288 (75 7382)
         ČSN 830520-44
  kadmium    ČSN ISO 8288 (75 7382)
         ČSN EN ISO 5961 (75 7418)
  olovo     ČSN 830520-43
         ČSN ISO 8288 (75 7382)
  pH      ČSN ISO 10523;

22 Využití odebrané vody: množství odebrané podzemní vody pro
  jednotlivé kategorie užívání vody v tisících m3 z celkového
  ročního množství  uvedeného v řádku  16 (hodnoty vyplnit
  zaokrouhlené na jedno desetinné místo), zkratka PLZ znamená
  "přírodní  léčivé  zdroje";  zkratka  PMV znamená "zdroje
  přírodních minerálních vod";
23 Potřeba vody: množství podzemních vody, dodané za     předchozí rok
  konečnému uživateli (uživatelům), a to bez spotřeby vody při
  úpravě a beze ztrát v rozvodech (hodnoty vyplnit v tisících m3,
  zaokrouhlené na jedno desetinné místo).

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.