Odstavec předpisu 431/2001 Sb.
Vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci
Příl.2

Příl.2
   Vysvětlivky k tiskopisu ODBĚR POVRCHOVÉ VODY v příloze č. 2

   Tiskopis se vyplňuje samostatně pro každý odběr povrchové
vody. Výjimečně se vyplňuje jeden tiskopis pro více odběratelů v
případě, jedná-li se o odběr vody z jednoho zdroje, uskutečněný
větším počtem jímacích objektů, jejichž identifikační údaje,
uváděné v prvních šesti řádcích tabulky na první straně tiskopisu,
jsou stejné.

První strana tiskopisu
Identifikační údaje uvedené v záhlaví tiskopisu:
- název odběru: celý název odběru, včetně upřesnění místa odběru
 povrchové vody, tj. název provozovatele + místo odběru (např.
 VHS Benešov Vlašim ÚV); názvy nezkracovat do neznámých zkratek;
- místo odběru: např. odběr z vodního toku, z vodní nádrže, z
 přivaděče, případně z jiného zdroje;
- druh  ekonomické činnosti:  vypsat slovně  podle Odvětvové
 klasifikace ekonomických činností (OKEČ) Českého statistického
 úřadu (dále ČSÚ);
- Trvalý pobyt-sídlo povinného subjektu: úplná adresa povinného
 subjektu;
- Trvalý  pobyt-sídlo  provozovatele:  úplná  adresa povinným
 subjektem zmocněného zástupce (dále jen provozovatel);
- IČ  (identifikační  číslo):  identifikační  číslo povinného
 subjektu;
- OKEČ (druh ekonomické činnosti): číselný kód druhu ekonomické
 činnosti povinného subjektu Odvětvové klasifikace ekonomických
 činností ČSÚ;
- IČ (identifikační číslo): identifikační číslo provozovatele;
- OKEČ (druh ekonomické činnosti): číselný kód druhu ekonomické
 činnosti provozovatele podle Odvětvové klasifikace ekonomických
 činností ČSÚ;

Identifikační údaje uvedené v tabulce na první straně tiskopisu:
01 Identifikační číslo odběru: přiřazuje příslušný správce povodí;
02 Horní maticové číslo úseku toku: identifikátor polohy místa
  odběru podle Strukturálního modelu povodí a vodních toků;
  Číslo polohy na úseku toku: identifikátor polohy místa odběru
  podle Strukturálního modelu povodí a vodních toků;
03 Číslo hydrologického pořadí: číslo dílčího povodí, ve kterém je
  umístěn odběr povrchové vody (podle posledního vydání základní
  vodohospodářské mapy v měř. 1:50000);
04 Název vodního toku: název vodního toku, na kterém je umístěn
  odběr povrchové vody;
05 Říční kilometr: říční kilometr vodního toku, na kterém je
  umístěn odběr povrchové vody;
06 Břeh: zaškrtnout odpovídající břeh, na kterém je umístěn
  odběrný objekt;
07 Okres/Obec/Katastrální území: název okresu, název obce a název
  katastrálního území, ve kterém je umístěn odběr povrchové vody;
08 Způsob stanovení hodnot odběru: zaškrtnout odpovídající způsob
  stanovení skutečně odebraného množství povrchové vody v minulém
  roce;
09 Kóta odběrného zařízení v m n.m.: kóta odběrného zřízení v
  metrech nad mořem, výškový systém Balt po vyrovnání;
10 Rozhodnutí o povolení k  odběru povrchové vody: údaje z
  posledního platného rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami
  vydal: zkratka názvu příslušného vodoprávního úřadu;
  pod č.j.: číslo jednací rozhodnutí;
  dne: datum vydání rozhodnutí;
  platnost do: datum ukončení platnosti rozhodnutí;
  v množství: povolené hodnoty množství odebrané povrchové vody
  (v předepsaných jednotkách);
  pro účel: účel využití vody, uvedený v rozhodnutí;
11 Rozhodnutí o stanovení ochranného pásma vodního zdroje: údaje z
  posledního platného rozhodnutí o stanovení ochranného pásma
  vydal: zkratka názvu příslušného vodoprávního úřadu;
  pod č.j.: číslo jednací rozhodnutí;
  dne: datum vydání rozhodnutí;
12 Žádáme o přiložení platného rozhodnutí o povolení k odběru
  povrchové vody: správce povodí zaškrtne, zda požaduje zaslání
  rozhodnutí o povolení k odběru povrchové vody;
13 Žádáme o přiložení platného rozhodnutí o stanovení ochranného
  pásma vodního zdroje: správce povodí zaškrtne, zda požaduje
  zaslání rozhodnutí o stanovení ochranného pásma;
14 V příloze se předává kopie mapy k zakreslení místa odběru:
  správce povodí zaškrtne, zda požaduje zakreslení místa (míst)
  odběru povrchové vody. Nově evidovaným povinným subjektům (u
  ostatních povinných subjektů v případě potřeby upřesnění místa
  odběru)  předá  správce  povodí  kopii  výseku  základní
  vodohospodářské mapy v měřítku 1:50000 se žádostí o zakreslení
  místa (míst) odběru povrchové vody. Tuto mapu, s výrazně
  zakresleným místem  (místy) odběru povrchové  vody, zašle
  provozovatel spolu s vyplněným tiskopisem zpět správci povodí.

Vyřizuje: - jméno odpovědného pracovníka;
Telefon: - číslo telefonu odpovědného pracovníka;
Fax:   - číslo faxu odpovědného pracovníka;
e-mail:   e-mailová adresa odpovědného pracovníka;
Datum:   datum vyplnění tiskopisu;
Razítko a podpis: razítko   povinného   subjektu,   případně
         provozovatele a podpis odpovědného pracovníka.

Druhá strana tiskopisu

Část A k tiskopisu Odběr povrchové vody

   Tato strana není předem vyplněna, a provozovatel ji vyplní
hodnotami podle skutečnosti  minulého roku a předpokládaného
výhledu.

Identifikační číslo odběru viz první strana tiskopisu - přiřazuje
příslušný správce povodí;
15 Odběr povrchové vody: množství odebrané povrchové vody v
  jednotlivých měsících  a celkový součet  pro uvedený rok
  (skutečnost za předchozí rok), hodnoty vyplnit v tisících m3,
  zaokrouhlené na jedno desetinné místo;
16 Odběr povrchové vody: množství odebrané povrchové vody v
  jednotlivých měsících a celkový součet pro uvedený rok (plán
  pro příští rok), hodnoty vyplnit v tisících m3, zaokrouhlené na
  jedno desetinné místo;
17 Odběr povrchové vody: množství odebrané povrchové vody v
  jednotlivých měsících  a celkový součet  pro uvedený rok
  (pětiletý výhled), hodnoty vyplnit v tisících m3, zaokrouhlené
  na jedno desetinné místo;
18 Počet hodin odběru: počet hodin v jednotlivých měsících a
  celkový součet za předchozí rok, hodnoty vyplnit zaokrouhlené
  na celé hodiny;
19 Využití odebrané vody: hodnoty množství odebrané povrchové vody
  pro jednotlivé kategorie užívání vody v tisících m3 z celkového
  ročního množství  uvedeného v řádku  15 (hodnoty vyplnit
  zaokrouhlené na jedno desetinné místo);
20 Potřeba vody: množství povrchové vody, dodané za minulý rok
  konečného uživateli (uživatelům), a to bez spotřeby vody při
  úpravě a beze ztrát v rozvodech (hodnoty vyplnit v tisících m3,
  zaokrouhlené na jedeno desetinné místo).

Třetí strana tiskopisu

Část B k tiskopisu Odběr povrchové vody

   Tato strana není předem vyplněna, a provozovatel ji vyplní
hodnotami podle skutečnosti předchozího roku.

Identifikační číslo odběru viz první strana tiskopisu - přiřazuje
příslušný správce povodí;
21-44 Jakost odebírané povrchové  vody: datum odběru vzorku
  povrchové vody a zjištěné hodnoty jakosti pro ukazatele a v
  jednotkách uvedených  v záhlaví sloupců,  hodnoty vyplnit
  zaokrouhlené na jedno desetinné místo, minimálně v předepsaném
  rozsahu ukazatelů. Pokud byly sledovány i další ukazatele,
  uvést u nich zjištěné hodnoty do volných sloupců.
  Zkratka v záhlaví sloupců a metody stanovení (ve znění případně
  novelizovaného předpisu).
  teplota vody ČSN 75 7342
  pH      reakce vody
         ČSN ISO 10523 (75 7365)
  konduktivita ČSN EN 27888
  BSK5     biochemická spotřeba kyslíku pětidenní
         ČSN EN 1899 (75 7517)
  CHSKCr    chemická spotřeba kyslíku dichromanem
         ČSN 830530-29
  N-NH4-    amoniakální dusík
         ČSN ISO 7150-1,2 (75 7451)
         ČSN ISO 5664 (75 7449)
         ČSN ISO 6778 (75 7450)
  N-NO3-    dusičnanový dusík
         ČSN ISO 78990-1,2,3 (75 7453)
  Pcelk     celkový fosfor
         ČSN EN 1189 (75 7465)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.