Odstavec předpisu 431/2001 Sb.
Vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci
§ 3

§ 3
Obsah a způsob sestavení hydrologické bilance množství vody
(1) Obsahem hydrologické bilance množství povrchové a podzemní vody je porovnání přírůstků a úbytků vody s vyhodnocením změn vodních zásob v povodí, v hydrogeologickém rajonu, v území nebo ve vodním útvaru za daný časový interval.
(2) Do přírůstků vody se zahrnují atmosférické srážky a přítoky vody z jiných povodí (povrchovými, podzemními a umělými převody). Do úbytků vody se zahrnují zejména územní výpar (evaporace) a odtok vody z povodí (povrchový, podzemní a umělé převody).
(3) Vodní zásoba v povodí se skládá z dostupné zásoby vody v půdě, zásoby podzemní vody, zásoby vody ve sněhové pokrývce a zásoby povrchové vody ve vodních tocích včetně vody vzduté nebo akumulované vodními díly.
(4) Podklady pro výpočet hydrologické bilance množství vody obsahují
a) výsledky pozorování ve státní monitorovací síti provozované Českým hydrometeorologickým ústavem
1. atmosférických srážek v síti srážkoměrných stanic včetně výšky sněhové pokrývky a vodní hodnoty sněhu, případně pozorování množství srážek a meteorologických veličin v síti klimatických stanic potřebných pro výpočet sněhových zásob v povodí,
2. teplot vzduchu a dalších meteorologických veličin (např. evaporací) získaných z pozorování v síti klimatických stanic,
3. průtoků vody ve vodních tocích v síti vodoměrných stanic,
4. hladin podzemních vod v síti objektů podzemních vod,
5. vydatností pramenů v síti sledovaných pramenů;
b) údaje o odběrech povrchových vod, odběrech podzemních vod, vypouštění odpadních nebo důlních vod do vod povrchových nebo podzemních, o využívání přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodních minerálních vod a vod, které jsou vyhrazenými nerosty, a údaje o vzdouvání nebo akumulaci povrchové vody vodními díly;
c) další údaje sdělené na vyžádání od subjektů podle § 21 odst. 4 vodního zákona.
(5) Hydrologická bilance množství vody se sestavuje každoročně pro oblasti povodí jako hodnocení minulého hydrologického roku. Výpočet se provádí každý měsíc. Součástí výpočtu je rekonstrukce přirozených průtoků vody ve vodních tocích v síti vodoměrných stanic a korekce ovlivnění výpočtů zdrojů podzemních vod vybranými odběry vody. Každý třetí rok se posuzuje dlouhodobý vývoj hydrologické bilance množství vody.
(6) Výstupy hydrologické bilance množství vody obsahují údaje o
a) atmosférických srážkách,
b) celkovém odtoku,
c) základním odtoku,
d) zásobách vody ve sněhové pokrývce,
e) změnách zásob podzemní vody,
f) přirozených průtocích vody ve vodních tocích ve vybraných vodoměrných stanicích.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.