Odstavec předpisu 431/2001 Sb.
Vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci
Příl.3

Příl.3
Vysvětlivky k tiskopisu VYPOUŠTĚNÉ VODY v příloze č. 3

   Tiskopis se vyplňuje samostatně pro každý výpustný objekt.
Výjimečně se vyplňuje jeden tiskopis pro více výpustných objektů v
případě, jsou-li všechny identifikační údaje, uváděné v prvních
šesti  řádcích tabulky  na první  straně tiskopisu, stejné.
Odlehčovací objekty kanalizačních sítí se považují za výpustný
objekt jen v tom případě, odtéká-li z nich voda i v období bez
srážek.

První strana tiskopisu

Identifikační údaje uvedené v záhlaví tiskopisu:
- název vypouštění: celý název vypouštění, včetně upřesnění místa
 vypouštění vod, tj. název provozovatele + název místa vypouštění
 (např. VHS Benešov Čerčany ČOV), názvy nezkracovat do neznámých
 zkratek;
- zdroj vypouštění: popis zdroje, např. ČOV, 2x volná výpust,
 chladící vody;
- druh  ekonomické činnosti:  vypsat slovně  podle Odvětvové
 klasifikace ekonomických činností (OKEČ) Českého statistického
 úřadu (dále jen ČSÚ);
- Trvalý pobyt-sídlo povinného subjektu: úplná adresa povinného
 subjektu;
- Trvalý  pobyt-sídlo  provozovatele:  úplná  adresa povinným
 subjektem zmocněného zástupce (dále jen provozovatel);
- IČ  (identifikační  číslo):  identifikační  číslo povinného
 subjektu;
- OKEČ (druh ekonomické činnosti): číselný kód druhu ekonomické
 činnosti  povinného  subjektu  podle  Odvětvové klasifikace
 ekonomických činností ČSÚ.
- IČ (identifikační číslo): identifikační číslo provozovatele;
- OKEČ (druh ekonomické činnosti): číselný kód druhu ekonomické
 činnosti provozovatele podle Odvětvové klasifikace ekonomických
 činností ČSÚ:

Identifikační údaje uvedené v tabulce na první straně tiskopisu:
01 Identifikační  číslo vypouštění  vody: přiřazuje příslušný
  správce povodí;
02 Horní maticové číslo úseku toku: identifikátor polohy místa
  vypouštění vody podle Strukturálního modelu povodí a vodních
  toků;
  Číslo polohy  na úseku toku:  identifikátor polohy místa
  vypouštění vody podle Strukturálního modelu povodí a vodních
  toků;
03 Číslo hydrologického pořadí: číslo dílčího povodí, ve kterém je
  umístěno vypouštění vody (podle posledního vydání základní
  vodohospodářské mapy v měř. 1:50000);
04 Název vodního toku: název vodního toku, na kterém je umístěno
  vypouštění vody;
05 Říční kilometr: říční kilometr vodního toku, na kterém je
  umístěno vypouštění vody;
06 Břeh: zaškrtnout odpovídající břeh, na kterém je umístěno
  vypouštění vody;
07 Okres/Obec/Katastrální území: název okresu, název obce a název
  katastrálního území, ve kterém je umístěn odběr povrchové vody;
08 Způsob  stanovení  množství  vypouštěných  vod: zaškrtnout
  odpovídající způsob stanovení skutečného množství vypouštěných
  vod v minulém roce;
09 Způsob stanovení hodnot jakosti vypouštěných vod: zaškrtnout
  odpovídající způsob stanovení  jakosti vypouštěných vod v
  minulém roce;
10 Typ rozboru/Počet rozborů: zaškrtnout odpovídající typ rozboru
  stanovení jakosti vypouštěných vod v minulém roce. Vedle typu
  rozboru uvést číslovkou počet sledování v minulém roce;
  Zkratky typů rozborů:
  P:   prostý vzorek;
  S2:   směsný dvouhodinový vzorek, získaný sléváním 8 objemově
      stejných dílčích vzorků, odebraných v intervalu 15
      minut;
  S8:   směsný osmihodinový vzorek, získaný sléváním 8 objemově
      stejných dílčích vzorků, odebraných v intervalu jedné
      hodiny;
  S24:  směsný 24hodinový vzorek, získaný sléváním 12 objemově
      stejných dílčích vzorků, odebraných v intervalu 2
      hodin;
  S24p:  směsný 24hodinový vzorek, získaný sléváním objemů 12
      dílčích vzorků, úměrných průtoku vypouštěných vod,
      v intervalu 2 hodin;
11 Čistírna odpadních vod: zaškrtnout odpovídající skutečnost;
  Biologické čištění odpadních  vod: zaškrtnout odpovídající
  skutečnost;
12 Ostatní druhy čištění odpadních vod (uveďte slovně): vypsat
  jinde než mechanicko-biologické druhy čištění odpadních vod;
13 Rozhodnutí o povolení k vypouštění vod: údaje z posledního
  platného rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami
  vydal: zkratka názvu příslušného vodoprávního úřadu;
  pod č.j.: číslo jednací rozhodnutí o povolení k vypouštění vod;
  dne: datum vydání rozhodnutí;
  platnost do: datum ukončení platnosti rozhodnutí;
  v množství: povolené hodnoty množství vypouštěných vod (v
  předepsaných jednotkách);
  v jakosti: povolené hodnoty  jakosti vypouštěných vod (v
  předepsaných ukazatelích a v předepsaných jednotkách);
14 Žádáme o přiložení platného rozhodnutí k vypouštění vod:
  správce povodí zaškrtne, zda požaduje zaslání rozhodnutí o
  povolení k vypouštění vod;
15 V příloze se předává kopie mapy k zakreslení místa vypouštění:
  správce povodí zaškrtne, zda požaduje zakreslení místa (míst)
  vypouštění. Nově evidovaným povinným subjektům (u ostatních
  povinných subjektů pouze v případě upřesnění místa vypouštění)
  předá správce povodí kopii výseku základní vodohospodářské mapy
  v měřítku 1:50000  se žádostí o  zakreslení místa (míst)
  vypouštění. Tuto mapu, s výrazně zakresleným místem (místy)
  vypouštění  vody,  zašle  provozovatel  spolu s vyplněným
  tiskopisem zpět správci povodí.

Vyřizuje: - jméno odpovědného pracovníka;
Telefon: - číslo telefonu odpovědného pracovníka;
Fax:   - číslo faxu odpovědného pracovníka;
e-mail:   e-mailová adresa odpovědného pracovníka;
Datum:   datum vyplnění tiskopisu;
Razítko a podpis: razítko   povinného   subjektu,   případně
         provozovatele a podpis odpovědného pracovníka.

Druhá strana tiskopisu

   Tato strana není předem vyplněna, a provozovatel ji vyplní
hodnotami podle skutečnosti za minulý rok a předpokládaného
výhledu.

Identifikační číslo odběru viz první strana tiskopisu - přiřazuje
příslušný správce povodí;
16 Vypouštěné  množství  vod:  množství  vypouštěných  vod v
  jednotlivých měsících  a celkový součet  pro uvedený rok
  (skutečnost za minulý rok), hodnoty vyplnit v tisících m3,
  zaokrouhlené na jedno desetinné místo;
17 Vypouštěné  množství  vod:  množství  vypouštěných  vod v
  jednotlivých měsících a celkový součet pro uvedený rok (plán
  pro příští rok), hodnoty vyplnit v tisících m3, zaokrouhlené na
  jedno desetinné místo;
18 Vypouštěné  množství  vod:  množství  vypouštěných  vod v
  jednotlivých měsících  a celkový součet  pro uvedený rok
  (pětiletý výhled), hodnoty vyplnit v tisících m3, zaokrouhlené
  na jedno desetinné místo;
19 Počet hodin vypouštění: počet hodin vypouštění v jednotlivých
  měsících a celkový součet za předchozí rok, hodnoty vyplnit
  zaokrouhlené na celé hodiny;
20 Vypouštěné znečištění: průměrné  roční hodnoty koncentrace
  vypouštěného znečištění v jednotkách mg/l pro ukazatele uvedené
  v záhlaví sloupců pro uvedený rok (skutečnost za minulý rok),
  hodnoty vyplnit zaokrouhlené na jedno desetinné místo;
  Produkované znečištění: průměrné roční hodnoty koncentrace
  produkovaného znečištění v  jednotkách mg/l pro ukazatele
  uvedené v záhlaví sloupců pro uvedený rok (skutečnost za minulý
  rok), hodnoty vyplnit zaokrouhlené na jedno desetinné místo.
  Produkovaným znečištěním se rozumí znečištění vod, ke kterému
  dochází  po průběhu  výrobního procesu  nebo, v  případě
  splaškových odpadních vod znečištění, které je vypouštěno přímo
  do kanalizační sítě. Pro účely této vyhlášky se za produkované
  znečištění považuje znečištění, které je přivedeno na ČOV toho
  subjektu, který má oprávnění k vypouštění odpadních vod do vod
  povrchových nebo podzemních (neuvažuje se tedy případný efekt
  dílčích čistících zařízení v zájmové oblasti dotčené ČOV).
  Zkratky v záhlaví sloupců a metody stanovení ukazatelů (ve
  znění případně novelizovaného předpisu):
  BSK5  biochemická spotřeba kyslíku pětidenní s potlačením
      nitrifikace
  CHSKCr chemická spotřeba kyslíku dichromanem
      ČSN 830540-8
  NL.   nerozpuštěné látky
      ČSN EN 872 (75 7349)
  RAS.  rozpuštěné anorganické soli
      ČSN 830540-3B
  N-NH4- amoniakální dusík
      ČSN ISO 5664, 7150-1
  Nanorg celkový anorganický dusík
      vypočítaný jako součet hmotnostních koncentrací dusíku
      amoniakálního dusíku dusitanového, stanoveného podle
      ČSN EN 26 777 (830540-11) a dusíku dusičnanového,
      stanoveného podle ČSN ISO 7890-3 (830540-12)

  Pcelk  celkový fosfor
      ČSN EN 1189 (75 7465)
21 Vypouštěné znečištění: dtto (řádek 20) jako plán pro příští
  rok:
  Produkované znečištění: dtto (řádek 20) jako plán pro příští
  rok;
22 Vypouštěné znečištění: dtto (řádek 20) jako výhled na 5 let;
  Produkované znečištění: dtto (řádek 20) jako výhled na 5 let;
23 Doplňující údaje: Vypouštěné znečištění v t/rok dle vzorce
  (prům. mg/l  x tis. m3/rok)/1000  skutečnost vypouštěného
  znečištění v     tunách za minulý rok pro jednotlivé ukazatele
  uvedené v záhlaví sloupců, hodnoty vyplnit zaokrouhlené na
  jedno desetinné místo. Vysvětlivky zkratek záhlaví sloupců viz
  řádek 20;
24 Doplňující údaje: Produkované znečištění v t/rok dle vzorce
  (prům. mg/l x  tis. m3/rok)/1000 skutečnost produkovaného
  znečištění v tunách za minulý rok pro jednotlivé ukazatele
  uváděné v záhlaví sloupců, hodnoty vyplnit zaokrouhlené na
  jedno desetinné místo. Vysvětlivky zkratek záhlaví sloupců viz
  řádek 20;
25 Doplňující údaje: Počet skutečně připojených obyvatel: počet
  skutečně připojených obyvatel, nikoli výpočet ekvivalentních
  obyvatel;
  Typ kanalizace: zaškrtnout převažující typ kanalizace;
26 Druh vypouštěných vod: množství vypouštěných vod pro jednotlivé
  kategorie užívání vody v tisících m3 z celkového ročního
  množství uvedeného v řádku 16 (hodnoty vyplnit zaokrouhlené na
  jedno desetinné místo);
27 Původ vypouštěných  vod: množství vypouštěných  vod podle
  jednotlivých kategorií původu vody v tisících m3 z celkového
  ročního množství  uvedeného v řádku  16 (hodnoty vyplnit
  zaokrouhlené na jedno desetinné místo).

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.