Odstavec předpisu 431/2001 Sb.
Vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci
Příl.4

Příl.4
Vysvětlivky k tiskopisu VZDOUVÁNÍ NEBO AKUMULACE POVRCHOVÉ VODY v
příloze č. 4

   Tiskopis se vyplňuje samostatně pro každé vodní dílo, jehož
celkový objem vody přesahuje 1,0 mil. m3.

První strana tiskopisu

Identifikační údaje uvedené v záhlaví tiskopisu:
- název vodního díla: uvést úplný název vodního díla;
- vodní tok: název vodního toku, na kterém je vodní dílo umístěno;
- druh ekonomické činnosti: slovně podle Odvětvové klasifikace
 ekonomických činností (OKEČ) Českého statistického úřadu (dále
 ČSÚ);
- Trvalý pobyt-sídlo povinného subjektu: úplná adresa povinného
 subjektu;
- Trvalý  pobyt-sídlo  provozovatele:  úplná  adresa povinným
 subjektem zmocněného zástupce (dále jen provozovatel);
- IČ  (identifikační  číslo):  identifikační  číslo povinného
 subjektu;
- OKEČ (druh ekonomické činnosti): číselný kód druhu ekonomické
 činnosti  povinného  subjektu  podle  Odvětvové klasifikace
 ekonomických činností ČSÚ;
- IČ (identifikační číslo): identifikační číslo provozovatele;
- OKEČ (druh ekonomické činnosti): číselný kód druhu ekonomické
 činnosti provozovatele podle Odvětvové klasifikace ekonomických
 činností ČSÚ:

Identifikační údaje uvedené v tabulce na první straně tiskopisu:
01 Identifikační číslo vodního díla: přiřazuje příslušný správce
  povodí;
02 Horní maticové číslo úseku toku: identifikátor polohy místa
  vodního díla podle Strukturálního modelu povodí a vodních toků;
  Číslo polohy na úseku toku: identifikátor polohy místa vodního
  díla podle Strukturálního modelu povodí a vodních toků;
03 Číslo hydrologického pořadí: číslo dílčího povodí, ve kterém je
  umístěno  vodní  dílo  (podle  posledního vydání základní
  vodohospodářské mapy v měř. 1:50000);
04 Názvy vodního toku: název vodního toku, na kterém je umístěno
  vodní dílo;
05 Říční kilometr: říční kilometr vodního toku, na kterém je
  umístěna hráz vodního díla;
06 Okres/Obec/Katastrální území: název okresu, název obce a název
  katastrálního území, ve kterém je umístěna hráz vodního díla;
07 Hydrologická data: Qa (m3/s) - dlouhodobý průměrný průtok
  stanovený ČHMÚ, MQ (m3/s) - minimální průtok pod vodním dílem,
  stanovený  v Manipulačním  řádu, MZP  (m3/s) - minimální
  zůstatkový průtok;
  Charakteristiky vodního díla:
08 Stálý prostor: Kóta hladiny (m n.m.) - hladina vody ve vodním
  díle při kótě stálého nadržení v metrech nad mořem, výškový
  systém Balt po vyrovnání; Objem: (mil.m3) - objem vody ve
  vodním díle při hladině stálého nadržení v milionech m3,
  hodnota zaokrouhlená na 4 desetinná místa; Zatopená plocha
  (ha) - zatopená plocha ve vodním díle při kótě stálého nadržení
  v hektarech, hodnota zaokrouhlená na 2 desetinná místa;
09 Zásobní prostor: Kóta hladiny (m n.m.) - hladina vody ve vodním
  díle při kótě zásobního prostoru v metrech nad mořem, výškový
  systém Balt po vyrovnání; Objem: (mil.m3) - objem vody ve
  vodním díle při hladině zásobního prostoru v milionech m3,
  hodnota zaokrouhlená na 4 desetinná místa; Zatopená plocha (ha)
  - zatopená plocha ve vodním díle při kótě zásobního prostoru v
  hektarech, hodnota zaokrouhlená na 2 desetinná místa;
10 Celkový ovladatelný prostor: Kóta hladiny (m n.m.) - hladina
  vody ve vodním díle při kótě celkového ovladatelného prostoru v
  metrech nad mořem, výškový systém Balt po vyrovnání; Objem:
  (mil.m3) - příslušný objem vody ve vodním díle při hladině
  celkového ovladatelného prostoru, hodnota zaokrouhlená na 4
  desetinná místa; Zatopená plocha (ha) - zatopená plocha ve
  vodním díle při kótě  celkového ovladatelného prostoru v
  hektarech, hodnota zaokrouhlená na 2 desetinná místa;
11 Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami na vodním díle:
  údaje z posledního platného rozhodnutí o povolení k nakládání s
  vodami na vodním díle
  vydal: zkratka názvu příslušného vodoprávního úřadu;
  pod č.j.: číslo jednací rozhodnutí;
  dne: datum vydání rozhodnutí;
12 Rozhodnutí o schválení Manipulačního řádu: údaje z posledního
  platného rozhodnutí o schválení Manipulačního řádu
  vydal: zkratka názvu příslušného vodoprávního úřadu;
  pod č.j.: číslo jednací rozhodnutí;
  dne: datum vydání rozhodnutí;
13 Žádáme o přiložení platného rozhodnutí o povolení k nakládání
  s vodami na vodním díle: zaškrtne správce povodí, zda požaduje
  zaslání rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami na vodním
  díle;
14 Žádáme  o  přiložení  platného  rozhodnutí  o  schválení
  Manipulačního řádu: zaškrtne správce povodí, zda požaduje
  zaslání rozhodnutí o schválení Manipulačního řádu;

Vyřizuje: - jméno odpovědného pracovníka;
Telefon: - číslo telefonu odpovědného pracovníka;
Fax:   - číslo faxu odpovědného pracovníka;
e-mail:   e-mailová adresa odpovědného pracovníka;
Datum:   datum vyplnění tiskopisu;
Razítko a podpis: razítko   povinného   subjektu,   případně
         provozovatele a podpis odpovědného pracovníka.

Druhá strana tiskopisu

   Tato strana není předem vyplněna, a provozovatel ji vyplní
hodnotami podle skutečnosti minulého roku.

Identifikační číslo vodního díla viz první strana tiskopisu
- přiřazuje příslušný správce povodí;
15 Kóta hladiny: kóta hladiny vody ve vodním díle v metrech nad
  mořem k 1. dni měsíce, výškový systém Balt po vyrovnání;
16 Objem vzduté vody: objem akumulované nebo vzduté vody ve vodním
  díle v  milionech m3 k 1.  dni měsíce, hodnoty vyplnit
  zaokrouhlené na 4 desetinná místa;
17 Zatopená plocha: zatopená plocha k hladině vody ve vodním díle
  v hektarech k 1. dni měsíce, hodnoty vyplnit zaokrouhlené na 2
  desetinná místa.

   Údaje o mimořádných manipulacích na vodním díle: pokud byly v
hodnoceném roce schváleny a provedeny mimořádné manipulace na
daném vodním díle, uvede se stručně jejich popis.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.