Odstavec předpisu 432/2001 Sb.
Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu
§ 11k

§ 11k
Doklady pro stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu
(K § 58 odst. 3 vodního zákona)
(1) Žadatel předkládá k žádosti o stanovení ochranného pásma vodního díla
a) situaci širších vztahů navrhovaného ochranného pásma a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1 : 10 000 až 1 : 50 000,
b) kopii katastrální mapy se zobrazením průběhu hranice ochranného pásma mapovou značkou podle zvláštního právního předpisu10),
c) záznam podrobného měření změn obsahující geometrické a polohové určení ochranného pásma, pokud jeho hranice není shodná s hranicemi parcel v katastrální mapě,
d) seznam nemovitostí podle obcí a katastrálních území s uvedením parcelních čísel, na kterých je navrhováno ochranné pásmo,
e) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují zvláštní právní předpisy,
f) kopii povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu, pokud ochranné pásmo souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným úřadem než vodoprávním úřadem dnes příslušným ke stanovení ochranného pásma; ustanovení § 125 odst. 1 stavebního zákona není dotčeno,
g) stanovisko správce povodí k navrženému rozsahu ochranného pásma,
h) vyjádření příslušného správce vodního toku, pokud se žádost o stanovení ochranného pásma týká tohoto vodního toku,
i) výčet a druh chráněných území stanovených podle zvláštních právních předpisů, ve kterých se navrhované ochranné pásmo nachází,
j) projektovou dokumentaci ochranného pásma zpracovanou oprávněnou osobou, která musí obsahovat také návrh zákazu nebo omezení umísťování a provádění některých staveb nebo činností,
k) doklad prokazující vlastnické právo k vodnímu dílu, nelze-li toto právo ověřit v katastru nemovitostí.
(2) Žadatel předkládá k žádosti o změnu ochranného pásma podle povahy změny doklady podle odstavce 1.
(3) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 22.
10) § 30 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška).

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.