Odstavec předpisu 432/2001 Sb.
Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu
§ 11n

§ 11n
Náležitosti rozhodnutí, kterým se stanoví způsob a podmínky pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních
Rozhodnutí stanovující způsob a podmínky pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních obsahuje
a) název důlní organizace, identifikační číslo a sídlo organizace nebo její organizační složky, které se podmínky a způsob vypouštění důlních vod stanoví,
b) způsob vypouštění důlních vod,
c) dobu, na kterou se povolení vydává,
d) název vodního toku, číslo hydrologického pořadí povodí, název a kód vodního útvaru a uvedení říčního kilometru vodního toku (staničení), pokud se vypouštění důlních vod týká vodního toku,
e) číslo hydrogeologického rajonu a útvaru podzemních vod, pokud se vypouštění důlních vod týká podzemní vody,
f) údaje o množství vod, které budou vypouštěny, jakož i další údaje podle vodního zákona nebo právních předpisů podle něj vydaných,
g) přípustné hodnoty znečišťujících látek obsažených ve vypouštěných důlních vodách,
h) stanovení podmínek, za kterých je možno důlní vody do vod povrchových nebo podzemních vypouštět,
i) určení polohy místa vypouštění důlních vod, orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a).
2a) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.