Odstavec předpisu 432/2001 Sb.
Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu
§ 11o

§ 11o
Doklady pro stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu
(K § 9 odst. 8 a § 39 odst. 7 vodního zákona)
(1) Žadatel předkládá k žádosti o povolení, ve kterém se stanoví podmínky pro použití závadných látek, nebo o povolení výjimky při použití závadných látek
a) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují zvláštní právní předpisy,
b) kopii katastrální mapy včetně zakreslení místa používání závadných látek, v případě postupu podle odstavce 2 číslo mapového listu v základní vodohospodářské mapě, na kterém je nádrž umístěna,
c) stanovisko správce povodí,
d) vyjádření příslušného správce vodního toku, pokud se použití závadných látek týká tohoto vodního toku,
e) seznam a množství závadných látek včetně způsobu jejich použití,
f) identifikační údaje a bezpečnostní listy závadných látek, jsou-li k dispozici, a zdůvodnění výběru a množství závadných látek ve vztahu k účelu výjimky,
g) identifikační údaje o povrchových a podzemních vodách, které mohou být použitím závadných látek dotčeny.
(2) V případě žádosti o stanovení podmínek pro použití závadných látek podle § 9 odst. 8 vodního zákona nebo povolení výjimky při použití závadných látek ke krmení ryb a k úpravě povrchových vod na nádržích určených pro chov ryb žadatel kromě dokladů podle odstavce 1 předloží
a) kopii platného povolení k nakládání s vodami, pokud o něj není žádáno současně se žádostí o výjimku, a doklad o tom, že je oprávněným podle § 8 odst. 2 vodního zákona nebo mu oprávněný umožnil výkon svého povolení, pokud bylo povolení vydáno jiné osobě,
b) kopii výsledků rozborů vody v rybnících, pokud byly předcházejícím rozhodnutím o výjimce nařízeny a nebyly zasílány krajskému úřadu průběžně,
c) vyjádření krajské hygienické stanice, pokud je nádrž zařazena do seznamu podle zvláštního právního předpisu11),
d) stupeň trofie rybníka,
e) předpoklad druhové skladby obsádky rybníka.
(3) V případě žádosti o udělení výjimky při použití závadných látek v rámci schválených sanačních technologií žadatel kromě dokladů podle odstavce 1 předloží
a) prováděcí projekt sanačních prací, ze kterého budou zřejmé následující skutečnosti:
1. množství závadných látek, které budou aplikovány v jednotlivých etapách a za celou dobu sanace,
2. popis použití závadných látek,
3. identifikace místa použití spočívající v označení aplikačních objektů s uvedením parcelních čísel pozemků,
b) kopii platného povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. e) vodního zákona, pokud o něj není žádáno současně se žádostí o výjimku, a doklad o tom, že je oprávněným podle § 8 odst. 2 vodního zákona, nebo mu oprávněný umožnil výkon svého povolení, pokud bylo povolení vydáno jiné osobě.
(4) Žadatel předkládá k žádosti o změnu povolení, ve kterém byly stanoveny podmínky pro použití závadných látek podle § 9 odst. 8 vodního zákona, nebo povolení výjimky při použití závadných látek podle povahy změny doklady podle odstavce 1 a 2, nebo 3.
(5) Doklady uvedené v odstavcích 1 až 3 podle povahy výjimky předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 24.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.