Odstavec předpisu 432/2001 Sb.
Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu
§ 3

§ 3
Náležitosti povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 písm. a), b), d), e) nebo f)) vodního zákona
Povolení k nakládání s vodami kromě náležitostí stanovených zvláštními právními předpisy2) obsahuje
a) druh, účel a rozsah nakládání s vodami,
b) dobu, na kterou se povolení vydává,
c) název vodního toku, číslo hydrologického pořadí povodí, název a kód vodního útvaru a uvedení říčního kilometru vodního toku (staničení), pokud se povolení týká vodního toku,
d) číslo hydrogeologického rajonu a útvaru podzemních vod, kterých se nakládání s podzemními vodami týká,
e) údaje o množství vod, se kterými je povoleno nakládat, jakož i další údaje, pokud je to stanoveno vodním zákonem a předpisy podle něj vydanými,
f) stanovení podmínek, za kterých se nakládání s vodami povoluje,
g) určení polohy místa nakládání s vodami (orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a)),
h) stanovení podmínek pro použití závadných látek ke krmení ryb a k úpravě povrchových vod na nádržích určených pro chov ryb, jedná-li se o povolení k nakládání s vodami za účelem chovu ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů.
2) Například zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
2a) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.