Odstavec předpisu 432/2001 Sb.
Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu
§ 1

§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a) doklady, které žadatel předkládá vodoprávnímu úřadu v případě žádosti o
1. povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 písm. a), b), d), e) nebo f) vodního zákona nebo jeho změnu, s výjimkou povolení k odběru podzemních vod podle bodu 2,
2. povolení k odběru podzemních vod podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 vodního zákona nebo jeho změnu pro potřeby jednotlivých občanů (domácností),
3. povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona nebo jeho změnu, s výjimkou povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle bodu 4,
4. povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona nebo jeho změnu pro potřeby jednotlivých občanů (domácností),
5. povolení k některým činnostem podle § 14 odst. 1 vodního zákona nebo jeho změnu,
6. stavební povolení k vodním dílům podle § 15 vodního zákona, s výjimkou stavebního povolení podle bodu 7,
7. stavební povolení podle § 15 vodního zákona k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností),
8. povolení k užívání vodních děl podle § 15 vodního zákona (dále jen "kolaudační rozhodnutí"),
9. povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace podle § 16 odst. 1 vodního zákona nebo jeho změnu,
10. udělení souhlasu podle § 17 vodního zákona,
11. vyjádření podle § 18 vodního zákona,
12. vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl,
13. povolení k odběru podzemních vod podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení podle § 15 vodního zákona ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru,
14. povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení podle § 15 vodního zákona k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění,
15. stanovení ochranného pásma vodního zdroje podle § 30 odst. 6 vodního zákona nebo jeho změnu,
16. stanovení ochranného pásma vodního díla podle § 58 odst. 3 vodního zákona nebo jeho změnu,
17. stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních podle § 38 odst. 3 vodního zákona nebo jeho změnu,
18. povolení výjimky při použití závadných látek podle § 39 odst. 7 vodního zákona nebo jeho změnu,
19. schválení manipulačního řádu vodního díla podle § 115 odst. 17 vodního zákona,
b) doklady, které se předkládají vodoprávnímu úřadu v případě
1. oznámení o užívání stavby vodního díla,
2. ohlášení udržovacích prací,
3. ohlášení obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií,
4. ohlášení vodohospodářských úprav,
5. ohlášení stavebních úprav pro změny v užívání části stavby vodního díla podle stavebního zákona,
6. ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE podle zvláštního právního předpisu8),
c) náležitosti rozhodnutí, opatření obecné povahy, souhlasů a vyjádření vydávaných podle vodního zákona.
8) § 11 až 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.