Odstavec předpisu 432/2001 Sb.
Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu
§ 7c

§ 7c
Doklady pro vydání kolaudačního rozhodnutí
(1) Žadatel předkládá k žádosti kromě náležitostí stanovených zvláštním právním předpisem6)
a) doklady, které se připojují k žádosti o kolaudační rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu3),
b) doklady, jimiž bylo podmíněno vydání stavebního povolení nebo jejichž doložení ke kolaudaci bylo uloženo rozhodnutím podle vodního zákona,
c) doklad, že se nový vlastník stavby stal právním nástupcem původního stavebníka, došlo-li v průběhu výstavby ke změně stavebníka,
d) kopii povolení stavby vodního díla, pokud bylo v minulosti vydáno jiným úřadem než vodoprávním úřadem dnes příslušným k vydání kolaudačního rozhodnutí,
e) zaměření skutečného provedení stavby, s výjimkou staveb uvedených v § 7a.
(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 10.
3) Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění vyhlášky č. 492/2002 Sb.
6) Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.