Odstavec předpisu 432/2001 Sb.
Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu
§ 7d

§ 7d
Náležitosti kolaudačního rozhodnutí
(1) Kolaudační rozhodnutí kromě náležitostí stanovených zvláštními právními předpisy3) obsahuje
a) základní údaje o stavbě, jejím členění a technickém nebo výrobním zařízení,
b) určení polohy vodního díla souřadnicemi definičního bodu vodního díla a pro stavby uvedené v § 7a orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a).
(2) Definičním bodem podle odstavce 1 se rozumí u
a) objektů ležících mimo vodní tok bod umístěný poblíž středu vodního díla (např. studna, vodní elektrárna, vodojem),
b) objektů ležících napříč vodním tokem nebo napříč údolím průsečík osy objektu a osy toku (osy údolí) (např. osa koruny hráze a osa vodního toku u vzdouvacích nebo akumulačních objektů, hrází odkališť),
c) liniové stavby umístěný bod
1. na začátku vodního díla (např. vodních děl - staveb kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod), který je nejvzdálenějším bodem od místa vypouštění, resp. výtoku odpadní (dešťové) vody,
2. na konci vodního díla (např. u vodních děl - staveb vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody), který je nejvzdálenějším bodem od místa odběru vody, resp. vtoku vody do vodovodu,
d) souboru objektů bod umístěný poblíž středu území vzniklého ohraničením rozptýlených objektů,
e) místa vztaženého k břehové čáře průsečík osy objektu a břehové čáry (místo odběru, vypouštění).
2a) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.
3) Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění vyhlášky č. 492/2002 Sb.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.