Odstavec předpisu 433/2001 Sb.
Vyhláška č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa
§ 2

§ 2
Vymezení základních pojmů
(1) Pro účely této vyhlášky se rozumějí u staveb lesních cest
a) lesní cestou (dále jen "cesta") - účelová komunikace, která je součástí lesní dopravní sítě, určená k odvozu dříví, dopravě osob a materiálu pouze v zájmu vlastníka lesa a pro průjezd speciálních vozidel. Umožňuje bezpečný celoroční nebo sezonní provoz,
b) vozovkou cesty - několik vrstev různě zpracovaných stavebních materiálů, které svou celkovou konstrukcí zaručují únosnost pro provoz návrhového vozidla,
c) podélným sklonem vozovky cesty - odklon povrchu cesty od vodorovné roviny ve směru staničení cesty udávaný v procentech,
d) příčným sklonem vozovky cesty - odklon povrchu cesty nebo její části od vodorovné roviny v příčném řezu udávaný v procentech,
e) třídou cesty - třídící znak společný pro cesty téhož dopravního významu z hlediska lesnického provozu, to je dopravní důležitosti a účelu cesty (třída 1L až 4L),
f) celoročním provozem - provoz po cestě bez časového omezení,
g) sezonním provozem - provoz po cestě v časových úsecích vymezených poměrně suchým obdobím nebo obdobím zámrazu,
h) plání cesty - upravená povrchová plocha určená ke zřízení vozovky,
i) rekultivací cesty - činnosti, které cestu nebo její zbytky odstraní z důvodů její další nevyužitelnosti a zároveň upraví lesní pozemky poškozené provozem na cestě,
j) propustkem - objekt s kolmou světlostí otvoru do 2 m včetně sloužící k příčnému odvedení vod,
k) výhybnou - jednostranné rozšíření cesty o šířku dopravního pruhu určené pro vyhýbání nebo předjíždění.
(2) Pro účely této vyhlášky se rozumějí u staveb hrazení bystřin a strží
a) hrazením bystřin a strží - systémová kombinace lesnickotechnických opatření pro povodí, usměrňování hospodářských aktivit s cílem zadržování vod a splavenin, zvyšování vsaku, prevence zrychlené eroze nebo následného odstraňování povodňových škod,
b) strží - terénní rýha nebo výmol vytvořený soustředěným povrchovým odtokem vody,
c) splaveninami - částice přemisťované nepravidelně proudem vody buď posouváním nebo skokem. Drobné částice vznášející se ve vodě jsou plaveniny,
d) břehovým porostem - účelový porost rostlinných společenstev, zejména bylinných a dřevinných porostů na březích vodních toků a nádrží, které chrání břehy proti vymílání vodou a zároveň plní další funkce, zejména ekologickou,
e) úpravou povodí bystřiny - soubor opatření uvádějících do souladu hospodářské, kulturní a ostatní způsoby využívání povodí s ochranou půdy, hydrologickým cyklem, požadavky ochrany přírody a požadavky na obyvatelnost území,
f) návrhovým průtokem - průtok, který se použije pro navrhování vodních děl k protipovodňové ochraně navazujícího území.
(3) Pro účely této vyhlášky se rozumějí u staveb odvodnění lesní půdy a malých vodních nádrží v lesích
a) zamokřením lesní půdy - vlhkost poškozující lesní kultury a porosty způsobená vodami přitékajícími povrchovým nebo podzemním přítokem nebo vodami zadržovanými na lesním pozemku,
b) malou vodní nádrží - stavba umožňující vzdutí, při němž největší zatopená plocha nepřesahuje 2 ha a jejímž účelem je zadržování vody v lesích, ovlivnění režimu vody v lesních půdách v okolí nádrže, ochrana odvodňovací sítě před zrychlenou vodní erozí a zajištění zásoby vody v lokalitách ohrožených lesními požáry,
c) výpustí - objekt určený k řízenému vypouštění malé vodní nádrže a odvodnění jejího dna,
d) přelivem - objekt sloužící k bezpečnému převedení návrhového průtoku a k ochraně malé vodní nádrže před jejím přeplněním.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.