Odstavec předpisu 433/2001 Sb.
Vyhláška č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa
§ 4

§ 4
Požadavky na stavby cest
(1) Trasa cesty se navrhne tak, aby vyhovovala požadavkům řádného hospodaření v lese i jeho ochraně, co nejméně narušovala lesní porosty, podchycovala co největší plochu lesa a plně vyhovovala co do směru a sklonu trasy.
(2) Největší podélný sklon u nových cest s vozovkou je 12 %.
(3) Hodnota příčného sklonu vozovky a pláně cesty je u nové cesty nebo při změně stávající cesty nejméně 3 %.
(4) Šířka odlesněného pruhu pro novou cestu nebo při změně stávající cesty se omezí jen na splnění parametrů pro návrh trasy cesty zvolené třídy.
(5) Podélné a příčné odvodnění tělesa cesty zachycuje a odvádí vody ohrožující těleso nebo okolní pozemky podmáčením nebo vodní erozí. Využívají se zejména příkopy, rigoly, propustky, mosty, svodnice a trativody.
(6) Nejmenší světlost propustku je 600 mm.
(7) Sjezdy z cest na přilehlé pozemky musí mít šířku nejméně 6 m.
(8) Výhybny jsou součástí cesty a zřizují se nepravidelně v místech s dostatečným výhledem, který umožňuje bezpečné vyhýbání a předjíždění. Navrhují se 1 až 2 výhybny na 1 km délky cesty. Nejmenší délka výhybny je 20 m.
(9) Přítoku srážkové vody s povrchu cesty na silnici nebo místní komunikaci se musí zabránit odvodněním podle odstavce 5.
(10) Je nepřípustné užívat vozidel o větší povolené hmotnosti na nápravu, než pro jaké byla cesta vybudována, používání cesty v době, kdy není způsobilá k provozu (sezonnost), nebo způsobem, který pro daný typ cesty není uvažován (např. smýkání dříví po vozovce).
(11) Rekultivace cesty se provede vždy, je-li v oblasti vyřešena lesní doprava trvale jiným způsobem.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.