Odstavec předpisu 433/2001 Sb.
Vyhláška č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa
§ 5

§ 5
Požadavky na stavby hrazení bystřin a strží
(1) Základní prvky původní trasy bystřiny nebo strže se podle možností zachovávají. Úpravy nesmějí bránit využívání sousedních pozemků a musí umožnit udržovací práce zahrazených úseků i péči o nezahrazené úseky.
(2) Poloměry oblouků nesmí být menší než šestinásobek šířky koryta mezi břehovými hranami.
(3) Pokud bystřina nebo strž značně nebo trvale vymílá a prohlubuje koryto, musí být zvýšena jeho odolnost proti kinetické energii vody zvětšením jeho rozměrů, snížením jeho podélného sklonu dna nebo jeho opevněním.
(4) Návrhový průtok pro kapacitu koryta se stanoví se zřetelem ke chráněným objektům a kulturám v přilehlém území. Je nutno posoudit kam a proč dosahovala historicky nejvyšší povodňová hladina.
(5) Uzavřený profil musí být dimenzován tak, aby nad hladinou s návrhovým průtokem s četností výskytu jednou za 100 let zůstal volný prostor nejméně 500 mm a vtok byl zabezpečen proti ucpání. Tlakový průtok uzavřeným profilem je nepřípustný.
(6) Účelem podélného opevnění koryta bystřiny nebo strže je zabezpečit stabilitu koryta nebo jeho částí, to je zejména pat svahů a břehů.
(7) V případě, že k podélnému opevnění břehů koryt bystřin nebo strží se navrhují břehové porosty, použijí se porosty bohatě kořenících dřevin.
(8) Nejvyšší výška stupňů s hranou přelivu v úrovni horního dna je 1 000 mm.
(9) Přehrážky s hranou přelivu nad úrovní horního dna, s nádržným prostorem pro ukládání nebo třídění splavenin, se technicky upravují pro usnadnění migrace ryb, jen je-li v úseku bystřiny nebo strže jejich trvalý výskyt.
(10) Systematické úpravy se provádí v úsecích se značným pohybem splavenin a ve prospěch ochrany osídlení a nemovitostí. Méně nákladná opatření jsou postupně doplňována podle vývoje odtoků z povodí a stavu provedených úprav.
(11) Při křížení potrubí s neupraveným bystřinným tokem se horní hrana potrubí (nebo jeho stavební ochrany) umisťuje nejméně 700 mm pod niveletou dna. Při křížení kabelu je jeho nejmenší hloubka uložení 1 000 mm pod niveletou dna, u sdělovacích kabelů 1 400 mm. Rýhy pro uložení se po jejich zasypání a zhutnění sypaniny opevní ve dně i ve svahu koryta.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.