Odstavec předpisu 471/2001 Sb.
Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
§ 4

§ 4
Stanovení kritérií a postupů pro zařazení vodních děl do kategorií
(1) Kritéria pro zařazení vodních děl do I. až IV. kategorie z hlediska dohledu stanoví příloha č. 1 k této vyhlášce.
(2) Zařazení vodního díla do jedné ze čtyř kategorií se provádí podle velikosti možných škod, ke kterým může dojít při poruše stability a bezpečnosti vodního díla doprovázené vznikem povodňové vlny zvláštní povodně. Výše možných škod se vyčísluje pomocí potenciálu škod (P) jako součet bodového ohodnocení z možného ohrožení lidských životů, možných ztrát na majetku v přilehlém území a možných ztrát z omezení funkce a užitků ve veřejném zájmu, k nimž by došlo při havárii vodního díla na díle samém a v území pod ním.
(3) Vyčíslení potenciálu škod (P) provádí pověřená osoba3) v rámci vypracování posudku pro zařazení vodního díla do kategorie na základě
a) kvantifikace parametrů zvláštní povodně a účinků jejího šíření pod vodním dílem,
b) bodového hodnocení možných škod, které mohou vzniknout v důsledku havárie vodního díla.
(4) Vodní dílo se navrhne zařadit do jedné ze čtyř kategorií podle dosaženého počtu bodů potenciálu škod (P)
 
    (P) >= 1 500      I. kategorie
200 =< (P) < 1 500      II. kategorie
 15 =< (P) <  200     III. kategorie
    (P) <   15      IV. kategorie.
(5) Posudek pro zařazení vodního díla do kategorie a návrh podmínek provádění dohledu se zpracovává v etapě přípravy výstavby vodního díla ve fázi zpracování dokumentace pro územní řízení nebo dokumentace plánu společných zařízení11) a obsahuje stanovení míry bezpečnosti vodního díla při povodních a návrh a posouzení parametrů bezpečnostních a výpustných zařízení podle souvisejících předpisů12), 13).
(6) Důvodem ke změně kategorie určeného vodního díla může být také změna dokončené stavby vodního díla, změna v účelu užívání určeného vodního díla nebo změna využití území nebo jeho části pod určeným vodním dílem.
3) § 61 odst. 11 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
10) TNV 75 2935 Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních.
11) Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
13) ČSN 75 29 35 - Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.