Odstavec předpisu 195/2002 Sb.
Vyhláška č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
§ 2

§ 2
Náležitosti manipulačních řádů
(1) Náležitostmi manipulačního řádu vodního díla jsou
a) údaje o
1. identifikaci vlastníka nebo uživatele,1) popřípadě stavebníka vodního díla,
2. identifikaci osoby odpovědné za manipulaci s vodou,
3. identifikaci správce vodního toku,
4. vodohospodářském dispečinku správce povodí,
5. vodoprávním úřadu příslušným ke schválení manipulačního řádu,
6. identifikaci pověřené odborně způsobilé osoby pro provádění technickobezpečnostního dohledu,2)
7. příslušných povodňových orgánech,
b) technické údaje o vodním díle a údaje s ním související, kterými jsou
1. název, umístění a stručný popis vodního díla, popis funkce vodního díla a těch jeho částí, které slouží k manipulaci s vodou a ke kontrole manipulací s vodou,
2. stavební povolení k vodnímu dílu a rozhodnutí o jeho kolaudaci,
3. účel vodního díla; slouží-li vodní dílo více účelům, uvedou se v pořadí podle důležitosti,
4. povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami vztahující se k vodnímu dílu a jejich rozsah,
5. kategorie vodního díla podle zvláštního právního předpisu,3)
6. zabezpečenost požadovaných nároků na využití vody u vodního díla, které akumuluje nebo vzdouvá vodu,
7. možnosti snížení povodňových průtoků u vodního díla, které akumuluje nebo vzdouvá vodu,
8. základní hydrologické údaje vodního toku, na kterém je vodní dílo umístěno, popřípadě další hydrologické údaje nebo podklady související s vodním dílem nebo se způsobem hospodaření s vodou ve vodní nádrži,
9. seznam technických a právních předpisů souvisejících s vodním dílem a použitých pro vypracování manipulačního řádu,
c) pokyny pro manipulaci s vodou za situací a podmínek, které lze v provozu vodního díla očekávat,
d) základní požadavky, zásady a pokyny pro manipulaci s vodou na vodním díle, začleněném do soustavy vodních nádrží, vyplývající z komplexního manipulačního řádu, pokud je pro soustavu vodních nádrží zpracován,
e) pokyny pro manipulace s vodou při mimořádných událostech a provádění bezpečnostních opatření, zejména se zřetelem na
1. ochranu před povodněmi překračujícími návrhové parametry vodního díla,
2. situace při ohrožení bezpečnosti, stability a mechanické pevnosti vodního díla,
3. situace při poškození objektů a zařízení vodního díla,
4. situace při kritickém nedostatku vody ve vodním toku,
5. situace při havárii4) na vodním díle nebo na vodním toku nad a pod vodním dílem,
6. situace při takovém zhoršení jakosti povrchové vody, že vodní dílo nemůže sloužit svému účelu,
f) požadavky na druh, způsob, rozsah a četnost měření a pozorování na vodním díle potřebných pro manipulaci s vodou,
g) seznamy důležitých adres a komunikačních spojení, zejména příslušný vodoprávní úřad, územní hygienik, Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky, zdravotnická záchranná služba, složky integrovaného záchranného systému a orgány povodňového a krizového řízení,
h) zásady spolupráce mezi vlastníky nebo uživateli1) souvisejících vodních děl, popřípadě společné zásady manipulačních řádů těchto vodních děl,
i) závěrečná ustanovení, která obsahují
1. způsob a četnost provádění kontrolních měření na výpustných a odběrných zařízeních v rozsahu a lhůtách pro ověření kapacity a měrných křivek,
2. určení období pro provádění revizí a oprav na jednotlivých objektech a zařízeních vodního díla, vhodného z hlediska hydrologického i z hlediska zajištění účelu vodního díla,
3. pravidla pro vedení záznamů o provádění manipulací s vodou a vyhodnocení mimořádných manipulací s vodou,
j) přílohy manipulačního řádu, které obsahují
1. pomůcky k řízení manipulace s vodou, které poskytují informace potřebné pro rozhodování o manipulacích s vodou podle písmen c) a e) a pro vyhodnocení měření a pozorování podle písmene f),
2. výkresovou část projektové dokumentace vodního díla v rozsahu potřebném pro manipulaci s vodou,
3. právní a jinou dokumentaci důležitou pro řízení manipulace na vodním díle nebo pro posouzení docílených výsledků, například povolení k vodnímu dílu a s vodním dílem související, povodňový plán území pod vodním dílem a řád plavební bezpečnosti,
4. doklady o provedené aktualizaci manipulačního řádu,
5. protokol o seznámení obsluhy vodního díla s manipulačním řádem.
(2) Je-li vodní dílo rozděleno na ucelené, funkčně oddělené části nebo podílí-li se na manipulacích na vodním díle více vlastníků nebo uživatelů,1) může být v rámci manipulačního řádu vypracován pro každou ucelenou část vodního díla nebo pro každého jednotlivého vlastníka nebo uživatele1) příslušný oddíl manipulačního řádu v přiměřeném rozsahu samostatně.
(3) Pro vodní díla na vodním toku, která spolu provozně souvisí, může být vypracován jeden manipulační řád.
1) § 126 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
2) § 61 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb.
3) Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.
4) § 40 zákona č. 254/2001 Sb.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.