Odstavec předpisu 195/2002 Sb.
Vyhláška č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
§ 3

§ 3
Náležitosti provozních řádů
(1) Náležitostmi provozního řádu vodního díla jsou
a) údaje o
1. identifikaci vlastníka nebo uživatele,1) popřípadě stavebníka vodního díla,
2. identifikaci provozovatele vodovodu nebo kanalizace5) a jeho podíl na provozu a údržbě vodního díla, pokud se jedná o vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu,
3. identifikaci osoby odpovědné za provoz vodního díla,
4. vodoprávním úřadu příslušném ke schválení provozního řádu,
5. identifikaci pověřené odborně způsobilé osoby pro provádění technickobezpečnostního dohledu,2)
b) technické údaje o vodním díle a údaje s ním související, kterými jsou
1. název, umístění a stručný popis vodního díla a jeho funkce,
2. povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami vztahující se k vodnímu dílu a jejich rozsah, stavební povolení k vodnímu dílu a rozhodnutí o jeho kolaudaci,
3. kategorie vodního díla podle zvláštního právního předpisu,3)
4. údaje o schválení a platnosti manipulačního řádu, pokud je zpracován,
c) provozní údaje a ukazatele nutné pro zajištění řádného a spolehlivého provozu
1. pro vodní díla podle § 55 odst. 1 písm. a), d), f), g), h), i), l) vodního zákona, podle příslušné části technické normy,6)
2. pro vodní díla podle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona, podle příslušných částí technických norem,7)
3. pro vodní díla podle § 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona, podle příslušné části technické normy,8)
d) pokyny pro provoz a údržbu, členěné podle funkce a druhu objektů a zařízení
1. pro vodní díla podle § 55 odst. 1 písm. a), d), f), g), h), i), l) vodního zákona, podle příslušné části technické normy,6)
2. pro vodní díla podle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona, podle příslušných částí technických norem,7)
3. pro vodní díla podle § 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona, podle příslušných částí technické normy,8)
e) pokyny pro provoz a obsluhu v zimním období,
f) pokyny pro provoz a obsluhu při mimořádných situacích, včetně situací vyvolaných nebezpečím teroristického ohrožení vodního díla,
g) seznamy důležitých adres a komunikačních spojení, zejména příslušný vodoprávní úřad, územní hygienik, Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky, zdravotnická záchranná služba, složky integrovaného záchranného systému a orgány krizového řízení,
h) zásady spolupráce mezi osobami, které se podílejí na provozu vodního díla, a společné zásady dílčích provozních řádů,
i) pokyny pro zabezpečení souladu provozního řádu se souvisejícími předpisy, například s manipulačním řádem, s programem dohledu podle zvláštního právního předpisu,3) havarijními a krizovými plány (stanovení rozsahu a četnosti, místa a druhu pravidelných měření a pozorování potřebných pro provoz vodního díla),
j) ustanovení o rozsahu, četnosti, místě a druhu pravidelných měření a pozorování při provozu vodního díla u vodních děl, u kterých se nezpracovává manipulační řád a neprovádí technickobezpečnostní dohled,
k) údaje o
1. době platnosti provozního řádu vodního díla,
2. provádění změn provozního řádu při změně stavby vodního díla nebo při změně podmínek provozu vodního díla,
3. vedení provozního deníku, provozních záznamů a knihy revizí, změn a oprav,
4. souboru bezpečnostních, požárních a hygienických pokynů,
5. přehledu opatření zajišťujících bezpečnost pracovníků,
l) přílohy, které zahrnují
1. výkresovou část projektové dokumentace v rozsahu a v provedení potřebném k obsluze a údržbě vodního díla,
2. protokol o seznámení obsluhy s provozním řádem vodního díla.
(2) Je-li vodní dílo rozděleno na ucelené, funkčně oddělené části nebo podílí-li se na provozování více osob, mohou být vypracovány dílčí vzájemně provázané provozní řády pro jednotlivé části, popřípadě technologická zařízení vodního díla.
1) § 126 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
2) § 61 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb.
3) Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.
5) § 2 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
6) TNV 75 2920 Provozní řády vodních děl.
7) TNV 75 5950 Provozní řády vodovodu.
TNV 75 6911 Provozní řád kanalizace.
8) TNV 75 4931 Provozní řády závlah.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.