Odstavec předpisu 225/2002 Sb.
Vyhláška č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně
§ 5

§ 5
Údržba staveb k závlaze pozemků
(1) Údržba stavby k závlaze pozemku vychází z dokumentace skutečného provedení stavby k závlaze pozemku a provádí se v souladu s příslušnou částí technické normy1) a podle zvláštního právního předpisu2) péčí o
a) odběrné objekty
1. ošetřováním porostů, svahů, případných hrázek, nádrží a odběrných objektů,
2. odstraňováním nánosů z akumulačních prostorů, čištěním od usazenin, plovoucích látek a řas,
3. čištěním konstrukcí funkčních objektů (hradicích zařízení, česlí, usazovacích prostorů),
4. ošetřováním kovových konstrukcí nátěry a čištěním a ošetřováním pohyblivých mechanizmů,
b) závlahové kanály a příkopy
1. ošetřováním travních porostů, svahů, rovněž i případných hrázek včetně jejich odstraňování či dosévání,
2. ošetřováním doprovodních porostů dřevin, včetně jejich odstraňování či doplňování,
3. odstraňováním nánosů,
4. čištěním konstrukcí objektů (propustky, hrazení, rozdělovací objekty),
5. ošetřováním kovových konstrukcí nátěry a čištěním a ošetřováním pohyblivých mechanizmů,
c) závlahové trubní sítě, přivaděče
1. kontrolou funkce, čištěním, ošetřováním (konzervací) objektů a zařízení na trubní síti (šoupátka, kalníky, vzdušníky, hydranty),
2. ošetřováním kovových konstrukcí nátěry a čištěním, ošetřováním pohyblivých mechanizmů,
3. čištěním a odvodňováním sítě po ukončení závlahového provozu a před zahájením závlahového provozu,
4. péčí o katodovou ochranu ocelových trubních řadů podle provozních předpisů pro elektro-technická zařízení,
d) povrchová trubní vedení, výtlaky a postřikovače
1. kontrolou, čištěním a odvodněním po ukončení závlahového provozu, čištěním a ošetřováním (promazáním) pohyblivých mechanizmů,
2. čištěním, ošetřováním (konzervací) rozebíratelného potrubí a jeho součástí (armatur), obnovením nátěrů,
3. zimním uskladněním (kromě stabilních potrubí),
e) pásové zavlažovače a zavlažovací stroje
1. provedením prací specifikovaných podle návodu k obsluze a údržbě, který je dodáván výrobcem zařízení,
2. odvodněním a zazimováním zařízení, která nejsou určena pro zimní provoz,
f) stavební část závlahové čerpací stanice
1. péčí o řádný stav areálu závlahové čerpací stanice (povrchové plochy, přístupové komunikace, oplocení),
2. sekáním a ošetřováním travních porostů, včetně dosévání, ošetřování doprovodního porostu, včetně jeho doplňování,
3. péčí o řádný stav odběrných objektů, sacích jímek, včetně jejich funkčního vybavení (uzávěry, pohyblivé mechanizmy),
4. péčí o protipožární opatření a jeho kontrolou,
5. údržbou stavebních objektů a jejich částí - omítek, střech, oken, kovových a dřevěných konstrukcí,
6. údržbou vodovodních a kanalizačních instalací,
7. údržbou elektroinstalací, vzduchotechniky, vytápění (podle pokynů výrobce zařízení),
g) technologickou část závlahové čerpací stanice
1. péčí o závlahové čerpací agregáty (kontrolou dostatku mazadel, řádného stavu ucpávek, kontrolou zavodnění),
2. péčí o další funkční vybavení závlahové čerpací stanice (evakuační stanice, kompresory, tlakové nádoby),
3. péčí o řádný stav zdvihacího zařízení,
4. péčí o řádný stav potrubního vedení, včetně armatur (například uzávěry nebo zpětné klapky),
5. péčí o řádný stav elektrotechnického zařízení (přípojky, rozvodny, transformátory, motorové rozvody, elektromotory, rozvaděče, automatické systémy řízení).
(2) V závlahovém období se odstraňují závady bránící užívání stavby k závlaze pozemku a provádí se údržba zajišťující její provoz. Ostatní údržba se provádí zpravidla po skončení závlahového období. Kromě vlastních funkčních objektů stavby k závlaze pozemků se rovněž provádí údržba všech pomocných a měřicích zařízení, například výškových a polygonových bodů, vodočtů, mezníků a staničení.
1) TNV 75 4933, TNV 75 4934, ČSN 69 0012, ČSN 34 3100.
2) Například vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb., vyhláška č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.