Odstavec předpisu 225/2002 Sb.
Vyhláška č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně
§ 6

§ 6
Údržba staveb k odvodnění pozemků
(1) Údržba stavby k odvodnění pozemku vychází z dokumentace skutečného provedení stavby k odvodnění pozemku, pokud je k dispozici, a provádí se v souladu s příslušnou částí technické normy3) péčí o
a) stavbu k odvodnění pozemku podzemním odvodněním - trubní podzemní vedení a drenážní síť
1. čištěním trubních kanálů a potrubí drenážní sítě (propláchnutí vodou, čištění drátem, soutyčím, tlakovým čističem),
2. čištěním nadzemních objektů na síti i jejich jednotlivých částí od nánosů a zarůstání (zejména výustě, šachty, objekty regulační drenáže),
3. udržováním krycích poklopů a desek, obsekáváním okolí šachet, pokud jsou na lokalitách s trvalými travními porosty,
4. ošetřováním kovových a dřevěných součástí konstrukcí (odstraňováním rzi, ochrannými nátěry),
5. kypřením půdy nad krtčí drenáží,
b) stavbu k odvodnění pozemku povrchovým odvodněním, jímž se rozumí odvodňovací kanály nebo příkopy, a to
1. péčí o travní porosty dna a svahů koryta (rovněž i ochranných hrází), včetně jejich odstraňování kosením, popřípadě jejich doséváním,
2. odstraňováním nánosů,
3. odstraňováním výmolů a nátrží v korytech (popřípadě v ochranných hrázích) jejich zasypáním, včetně zhutnění a povrchové úpravy,
4. odstraňováním překážek v korytě bránících průtočnosti,
5. péčí o břehové porosty, včetně jejich doplňování,
6. čištěním objektů v kanálech (propustky, mostky, stupně, skluzy, usazovací prostory, česle), včetně ošetřování jejich kovových a dřevěných konstrukcí obnovou ochranných nátěrů,
c) stavební část odvodňovací čerpací stanice, a to
1. péčí o řádný stav areálu čerpací stanice (povrchové plochy, přístupové komunikace, oplocení),
2. sekáním a ošetřováním travních porostů, včetně dosévání, ošetřování doprovodního porostu, včetně jeho doplňování,
3. čištěním a péčí o řádný stav odběrných objektů, sacích jímek, včetně jejich funkčního vybavení (uzávěry, pohyblivé mechanizmy),
4. péčí o protipožární opatření a jeho kontrolou,
5. údržbou stavebních objektů - omítek, střech, oken, včetně ošetřování kovových nebo dřevěných konstrukcí,
6. údržbou vodovodních a kanalizačních instalací,
7. údržbou elektroinstalací, vzduchotechniky, vytápění (podle potřeby zajištění provozuschopnosti zařízení a v souladu s pokyny a předpisy výrobce zařízení),
d) strojní a elektrotechnické části čerpací stanice údržbou podle samostatného provozního řádu, u menších stanic podle pokynů a předpisů výrobce zařízení.
(2) Kromě vlastních funkčních objektů stavby k odvodnění pozemků se rovněž provádí údržba výškových a polygonových bodů, vodočtů, mezníků a staničení.
3) TNV 75 4922.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.