Odstavec předpisu 225/2002 Sb.
Vyhláška č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně
§ 4

§ 4
Udržovací prohlídky staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí
Při udržovací prohlídce se ověřuje
a) u kanálů, příkopů, protierozních příkopů a průlehů
1. stav opevnění, popřípadě těsnění dna a svahů, (nátrže) a souběžných ochranných hrázek,
2. stav nánosů v korytě,
3. stav travních porostů, doprovodných a břehových porostů křovin a dřevin,
4. výskyt řas a jiných vodních rostlin v korytě,
5. stav objektů (například prahů, stupňů, skluzů, propustků, mostků, rozdělovacích objektů nebo hradicích zařízení),
6. stav uzávěrů a dalších pohyblivých mechanizmů,
b) u přehrážek a teras
1. deformace a stav koruny, jíž se rozumí horní část konstrukce přehrážek a teras (poklesy, posuny, trhliny),
2. stav opevnění, těsnicích prvků, břehů,
3. stav doprovodných porostů,
4. stav zanesení prostoru pro zachycení splavenin,
5. stav funkčních objektů,
c) u podzemních trubních kanálů a přivaděčů (zařízení sloužících k přivádění závlahové vody)
1. stav šachet,
2. stav usazovacích prostorů,
3. stav vtokových a výtokových objektů,
4. stav česlí (zařízení bránící vniknutí pevných předmětů),
d) u trubního podzemního vedení a drenážní sítě
1. výskyt vlhkých nebo zbahnělých míst,
2. stav nadzemních objektů (šachty, výustě, jímky, objekty regulační drenáže),
3. odtoky z drénů, stav recipientu v okolí vyústi drenážní sítě,
e) u trubního podzemního tlakového vedení (výtlaků)
1. výskyt vlhkých nebo zbahnělých míst,
2. stav nadzemních objektů (hydranty, kalníky, vzdušníky, šachty, značení, potřeba čištění, potřeba obnovy nátěrů),
3. stav zařízení katodové ochrany,
f) u trubního nadzemního tlakového vedení (výtlaků)
1. stav spojek a těsnění,
2. poškození zařízení, deformace,
3. potřeba obnovy nátěrů,
4. stav postřikovačů a výtokových zařízení,
5. stav podpůrných a pomocných konstrukcí,
g) u čerpacích stanic, přivaděčů (zařízení sloužících k přivádění závlahové vody) a dalších pozemních objektů
1. stav cest sloužících výhradně pro závlahový provoz, zpevněných manipulačních ploch, oplocení,
2. stav venkovních vedení (elektrické, telefonní, signalizace),
3. stav odběrných objektů, čerpacích jímek, hrazení, česlí, usazovacích prostorů,
4. stav pohybových mechanizmů,
5. stav stavební části (zdivo, omítky, střechy, okna, dlažby apod.),
6. stav instalací (zdravotně-technické, vytápění, elektroinstalace, protipožární ochrana),
7. stav technologického vybavení (čerpací agregáty, evakuační stanice, kompresory),
8. stav potrubí a armatur,
9. stav tlakových nádob a platnost revizí,
10. stav zdvihacího zařízení a platnost revizí,
11. stav elektrozařízení a platnost revizí (rozvodny, transformátory, motorové rozvody, elektromotory, rozvaděče, automatické systémy řízení),
h) u suchých nádrží
1. stav opevnění,
2. stav usazovacích prostorů,
3. stav zanesení prostorů pro zachycení splavenin,
4. stav prostorů ke krátkodobému zachycení odtoku povrchové vody.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.