Odstavec předpisu 236/2002 Sb.
Vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území
§ 6

§ 6
(1) Návrh záplavového území se zpracovává a uchovává v digitální, popřípadě též v tištěné formě a s náležitostmi zajišťujícími jeho využitelnost pro další potřeby veřejné správy.6)
(2) Základní mapa České republiky 1 : 10 000 a základní báze geografických dat České republiky určují pro návrh záplavového území polohopisné určení vodního toku, identifikátory jeho úseků a vrstevnicemi výškové poměry inundačního území. Z tohoto podkladu se také odvozuje kilometráž vodního toku a k ní vztažené polohy profilů.
(3) Nadmořské výšky hladin vodního toku při nejvyšším průtoku povodně, pro jejíž standardní hydrologické charakteristiky se návrh záplavového území zpracovává, se v jednotlivých profilech stanoví hydraulickým výpočtem nerovnoměrného proudění a výškově se identifikují na vrstevnicích Základní mapy České republiky 1 : 10 000, případně základní báze geografických dat České republiky. Tak tvoří základ polohopisného určení záplavové čáry.
(4) Návrh záplavového území musí zohledňovat i vliv vodního toku vyššího řádu, do něhož vodní tok, pro který se návrh záplavového území zpracovává, vtéká.
(5) Návrh záplavového území předkládá správce vodního toku s těmito náležitostmi:
a) standardními hydrologickými údaji [§ 5 písm. a)] použitými k vypracování návrhu záplavového území,
b) zobrazením výpočtem zjištěné záplavové čáry (§ 4 odst. 2 a 3) a příčných profilů nad vrstvami "vodní tok" a "vrstevnice" Základní mapy České republiky 1 : 10 000 nebo základní báze geografických dat České republiky, a to v digitální formě,
c) zobrazením výpočtem zjištěného navrhovaného záplavového území, případně vymezením aktivní zóny záplavového území do mapového podkladu podle § 5 písm. c), který může být upraven do souvislého pásu o šířce přesahující toto záplavové území při periodicitě povodně 100 let,
d) popisem způsobu zpracování návrhu záplavového území a případně aktivní zóny záplavového území podle písmene b); popis může obsahovat odkaz na standardní matematické modely použité při výpočtu,
e) přehlednou tabulkou údajů o vypočtených nadmořských výškách hladin povodně, pro kterou byl návrh zpracován, a to pro periodicitu povodně 5, 20 a 100 let v jednotlivých profilech,
f) zobrazením záplavového území nejvyšší zaznamenané přirozené povodně v existující příslušné dokumentaci.
(6) Návrh záplavového území předkládá správce vodního toku vodoprávnímu úřadu ve dvou vyhotoveních. Návrh podle odstavce 5 písm. c) předkládá správce vodního toku v počtu vyhotovení, který dohodne s vodoprávním úřadem, nejméně však v takovém počtu, aby mohl být po stanovení záplavového území předán všem subjektům uvedeným v § 66 odst. 4 vodního zákona.
6) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.