Odstavec předpisu 293/2002 Sb.
Vyhláška č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
§ 7

§ 7
Požadavky na způsobilost oprávněných laboratoří, kontrolních laboratoří a měřicích skupin k provádění rozborů ke zjištění koncentrace znečišťujících látek v odpadních vodách a pro kontrolu správnosti měření objemu vypouštěných odpadních vod
(K § 91 odst. 2 a § 92 vodního zákona)
(1) Odborná způsobilost oprávněných a kontrolních laboratoří se pro rozbory odpadních vod prokazuje:
a) osvědčením o akreditaci,4) nebo
b) osvědčením o správné činnosti laboratoře, které vydává Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka (tj. nezávislým posouzením jakosti práce a zavedeného systému dodržování jakosti práce v laboratoři).
(2) Odborná způsobilost měřicích skupin se prokazuje:
a) autorizací k výkonu úředního měření průtoku aplikovatelnou pro daný účel,5) nebo
b) osvědčením o způsobilosti k měření průtoku dané prověřením odborné způsobilosti k tomu pověřenou organizací v souladu s podmínkami zvláštního právního předpisu.3)
3) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 4/1993 Sb., zákona č. 20/1993 Sb., zákona č. 119/2000 Sb. a zákona č. 13/2002 Sb.
Vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zabezpečuje jednotnost a správnost měřidel a měření.
4) § 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb.
5) § 21 zákona č. 505/1990 Sb., ve znění zákona č. 119/2000 Sb.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.