Odstavec předpisu 293/2002 Sb.
Vyhláška č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
§ 9

§ 9
Náležitosti žádostí o povolení odkladu placení poplatků
(K § 96 vodního zákona)
(1) Žádost o povolení odkladu placení poplatků (dále jen "odklad") se podává Inspekci v souvislosti se stavbou čistírny odpadních vod nebo s rekonstrukcí nebo rozšířením již vybudované čistírny odpadních vod (dále jen "stavba"), v souvislosti s výstavbou jiného zařízení investičního charakteru, kterým je jiná stavba nebo zařízení ke snížení množství vypouštěného znečištění do vodního toku, než je čistírna odpadních vod, např. retenční nádrž, zařízení k separaci vod (dále jen "jiné zařízení"), nebo v souvislosti s investičním technologickým opatřením ve výrobě, jehož důsledkem je snížení množství znečištění vypouštěného do povrchových vod. Možnost poskytnutí odkladu se nevztahuje na údržbu a opravy stavby, opravy jiného zařízení, opravy technologie a případy omezení výroby.
(2) Žádost o odklad znečišťovatel doloží
a) v případě zahájení prací na stavbě nebo na jiném zařízení:
1. pravomocným rozhodnutím o povolení stavby nebo výstavby jiného zařízení (§ 15 vodního zákona),
2. pravomocným rozhodnutím o povolení k vypouštění odpadních vod z příslušného zdroje znečišťování či jeho výpusti pro dobu realizace stavby nebo jiného zařízení ke snížení vypouštěného znečištění s uvedením hodnot znečištění, jichž má být stavbou nebo jiným zařízením dosaženo,
3. dokladem o množství a koncentraci vypouštěného znečištění v ukazatelích znečištění v odpadních vodách ze zdroje znečišťování s uvedením hodnot před realizací stavby nebo jiného zařízení,
4. rozpočtovými náklady na provedení stavby nebo jiného zařízení,
5. kopiemi zápisu ze stavebního deníku,6) z něhož vyplývá, že stavba byla skutečně zahájena, tj. že zhotovitel převzal staveniště a začal provádět stavební práce,
6. časovým harmonogramem výstavby,
7. uzavřenou smlouvou o převedení finančních prostředků na financování předmětné stavby nebo jiného zařízení, převedl-li znečišťovatel na tyto práce prostředky,
b) v případě zahájení prací na investičním technologickém opatření ve výrobě:
1. pravomocným rozhodnutím o povolení stavby investičního technologického opatření ve výrobě, vydaným příslušným stavebním úřadem, nebo v případě, že tohoto povolení není třeba, tomu odpovídajícím prohlášením znečišťovatele doloženým vyjádřením vodoprávního úřadu podle § 18 vodního zákona, ve kterém bude uveden i předpokládaný termín dokončení stavby, popřípadě jiných prací,
2. rozpočtovými náklady na provedení investičního technologického opatření ve výrobě,
3. dokladem, že práce byly skutečně zahájeny, vydaným znečišťovatelem s uvedením data zahájení prací a časovým harmonogramem výstavby,
4. pravomocným rozhodnutím o povolení vypouštění odpadních vod z příslušného zdroje znečišťování či jeho výpusti pro dobu stavby či prací na investičním technologickém opatření ve výrobě, jímž bude sníženo množství vypouštěného znečištění, s uvedením hodnot, jichž má být investičním technologickým opatřením ve výrobě dosaženo,
5. dokladem o množství a koncentraci vypouštěného znečištění v ukazatelích znečištění v odpadních vodách s uvedením hodnot před realizací investičního technologického opatření ve výrobě.
6) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 137/1982 Sb., zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 262/1992 Sb., zákona č. 43/1994 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 95/2000 Sb., zákona č. 96/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 59/2001 Sb. a zákona č. 254/2001 Sb.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.