Odstavec předpisu 293/2002 Sb.
Vyhláška č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
§ 3

§ 3
Postup pro určování znečištění obsaženého v odpadních vodách a zjišťování průměrné koncentrace znečištění odpadních vod
(K § 91 vodního zákona)
(1) Postup pro určování znečištění obsaženého v odpadních vodách zahrnuje odběr vzorků, jejich úpravu, rozbory vzorků a vyhodnocení výsledků těchto rozborů. Technické požadavky na předběžnou úpravu vzorků jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Odběr vzorků se řádně dokumentuje. Základem dokumentace je písemné zpracování programu vzorkování a standardního pracovního postupu pro odběr vzorků. Program i standardní pracovní postup vzorkování se sestavuje s využitím statistických metod a příslušných technických norem uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce. O odběrech vzorků se provádí písemný záznam.1) Písemné záznamy se vedou také o výsledcích vnitřní a vnější kontroly dodržování programu vzorkování a standardního pracovního postupu pro odběr vzorků. Vzorky se neodebírají v době tání sněhu, dlouhotrvajících nebo intenzivních srážek a bezprostředně po nich.
(3) Minimální roční četnost odběrů vzorků a typy vzorků jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce. Pro výpočet množství znečištění se použijí výsledky rozborů ze všech odběrů vzorků zpracovaných podle této vyhlášky. Odběry vzorků musí být rovnoměrně rozloženy v průběhu celého kalendářního roku, a to i v případě, že právnická nebo fyzická osoba, která vypouští odpadní vody do vod povrchových, (dále jen "znečišťovatel") odebírá větší než minimálně stanovený počet vzorků podle této vyhlášky; to se nevztahuje na nepravidelné vypouštění odpadních vod a vypouštění odpadních vod z kampaňových výrob.
(4) Odběry vzorků zabezpečují odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání (dále jen "oprávněná laboratoř"), které při těchto odběrech umožní účast znečišťovateli. Vzorky se odebírají v místě, které stanovil vodoprávní úřad v povolení k vypouštění odpadních vod [§ 8 odst. 1 písm. c) a § 38 odst. 3 vodního zákona]; jestliže toto místo vodoprávní úřad nestanovil, odebírají se v místě, v němž lze zajistit maximální objektivitu měření znečištění.
(5) Průměrná roční koncentrace znečištění v odpadních vodách se zjišťuje:
a) u znečištění vypouštěného kontinuálně jako aritmetický průměr z výsledků všech rozborů těchto vzorků, jestliže jejich počet je menší než 24 v příslušném kalendářním roce,
b) u znečištění vypouštěného kontinuálně, a jestliže počet vzorků odebraných v příslušném kalendářním roce je rovný nebo větší než 24, tímto postupem:
1. z výsledků všech rozborů vzorků provedených znečišťovatelem v kalendářním roce se stanoví aritmetický průměr a vypočte se směrodatná odchylka sigma n,
2. k aritmetickému průměru vypočtenému podle předchozího bodu se připočte a odečte hodnota dvojnásobku sigma n a stanoví se takto rozmezí hodnot výsledků rozborů vzorků,
3. výsledky rozborů vzorků překračující rozmezí hodnot podle předchozího bodu se vyloučí a stanoví se nový soubor výsledků rozborů vzorků,
4. z tohoto souboru výsledků rozborů vzorků se stanoví aritmetický průměr,
c) u znečištění vypouštěného z kampaňové výroby nebo v případech řízeného nebo nepravidelného vypouštění se průměrná roční koncentrace stanoví výpočtem, jehož způsob projedná znečišťovatel bezodkladně s Inspekcí.
(6) Jsou-li odpadní vody u jednotlivého zdroje znečišťování vypouštěny z více výpustí, vypočte se roční průměrná koncentrace vypouštěného znečištění ze všech výpustí zdroje znečišťování pro účel porovnání s limity zpoplatnění jako podíl součtu množství znečištění vypouštěného ze všech výpustí zdroje znečišťování a součtu objemů odpadních vod vypouštěných ze všech výpustí zdroje znečišťování.
(7) Skutečnost, že zpoplatněné znečišťující látky v odpadních vodách, uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce (dále jen "ukazatele znečištění"), vypouštěných ze zdroje znečišťování nepřekračují hmotnostní, popřípadě koncentrační limity zpoplatnění, se prokazuje především sledováním množství a jakosti vypouštěných odpadních vod v místě a způsobem, který stanovil rozhodnutím vodoprávní úřad (§ 8 vodního zákona). Nejsou-li v rozhodnutí vodoprávního úřadu místo a způsob měření stanoveny, prokazuje se tato skutečnost buď rozborem odpadních vod provedeným z odebraného typu vzorku b) podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, nebo dokladem, že provozovaná technologie vstup těchto látek do odpadních vod vylučuje. Pokud nelze odebírat vzorky podle přílohy č. 3 k této vyhlášce a měřit objem vypouštěných odpadních vod s dostatečnou věrohodností, zjišťuje se množství znečištění teoretickým výpočtem. Podrobnosti výpočtu projedná znečišťovatel s Inspekcí.
(8) Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod a stanovení koncentrací znečištění v ukazatelích znečištění podle § 112 odst. 1 písm. f) vodního zákona zahrnuje zejména:
a) přezkoumání podkladů, které vede znečišťovatel v rámci provozní evidence a dokumentace o odběru vzorků a které oprávněná laboratoř vede o jejich úpravě a analýze; předmětem přezkoumání je i doklad odborné způsobilosti laboratoře ke stanovení ukazatelů znečištění vod podle § 7,
b) odběr a rozbor kontrolních vzorků, který se provádí zejména až po analýze možných příčin nepřijatelných výsledků zjištěných podle písmene a); v případě zjištění nedostatků se po realizaci opatření k nápravě provede odběr a rozbor kontrolního vzorku jako kontrola účinnosti přijatých opatření. Odběry a rozbory pro účely kontroly sledování znečištění odpadních vod provádějí oprávněné laboratoře pověřené Ministerstvem životního prostředí (dále jen "kontrolní laboratoř") v souladu s podmínkami stanovenými touto vyhláškou. Kontrolní laboratoř vyrozumí znečišťovatele o kontrole bezprostředně před jejím započetím. Na jeho žádost mu předá předem dohodnutou část odebraného vzorku po jeho předběžné úpravě podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, oznámí mu konec kontroly a vyhotoví protokol o kontrole. Kontrolní laboratoř oznámí Inspekci nejpozději do 20 dnů po provedení kontroly její výsledky. Kontrolní laboratoř sdělí znečišťovateli bez odkladu výsledky kontroly.
(9) Výsledky rozborů odpadních vod podle jednotlivých ukazatelů znečištění se uvádějí v protokolu o rozboru včetně nejistot; podrobnosti pro jejich stanovení při porovnávání výsledků jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce. Pro výpočet průměrné roční koncentrace a množství znečištění se hodnoty připuštěných nejistot měření neberou v úvahu.
(10) Při rozdílných výsledcích rozborů stejného vzorku provedených současně oprávněnou laboratoří znečišťovatele a kontrolní laboratoří se vychází z požadavků příslušné technické normy.2) Při identifikaci příčin rozdílných výsledků rozborů stejného vzorku a při jejich odstranění oprávněná i kontrolní laboratoř vzájemně spolupracují a informují Inspekci. Zjistí-li se však, že u kontrolovaného zdroje znečišťování nebo výpusti se odchyluje výsledek stanovení koncentrace ukazatele znečištění u dvou kontrolních vzorků analyzovaných současně kontrolní laboratoří a oprávněnou laboratoří znečišťovatele o více než 30 %, přičemž za základ se bere výsledek kontrolní laboratoře, a je zjištěno, že chyba je na straně znečišťovatele, použije se k výpočtu poplatků aritmetický průměr koncentrací znečištění v příslušném ukazateli znečištění, které zjistí rozbory v daném kalendářním roce kontrolní laboratoř; tímto způsobem se stanoví roční průměrná koncentrace znečištění v příslušném ukazateli znečištění i v případě, kdy oprávněná laboratoř neanalyzuje současně s kontrolní laboratoří podíl vzorku odebraný kontrolním odběrem a odchyluje-li se průměrná koncentrace ukazatele znečištění u kontrolovaného zdroje znečišťování nebo výpusti stanovená podle odstavce 5 písm. a) a b) za posledních 12 kalendářních měsíců o více než 30 % od dvou kontrolních vzorků analyzovaných kontrolní laboratoří v jednom kalendářním roce; v případě vypouštění podle odstavce 5 písm. c) se postup stanovení koncentrace ukazatele znečištění zvolí po projednání s Inspekcí. Nesleduje-li znečišťovatel množství znečištění ve vypouštěných odpadních vodách způsobem stanoveným touto vyhláškou, může Inspekce použít k výpočtu poplatku za znečištění vypouštěných odpadních vod výsledky stanovení koncentrací ukazatelů znečištění zjištěné v daném roce kontrolní laboratoří.
1) Protokol o odběru vzorku dle ČSN ISO 5667-10, Příloha A.
2) ČSN ISO 5725.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.