Odstavec předpisu 293/2002 Sb.
Vyhláška č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
§ 10

§ 10
Postup Inspekce pro posuzování žádostí o povolení odkladu a pro povolování odkladu
(K § 96 a 97 vodního zákona)
(1) Odklad lze povolit i v případě, že znečišťovatel zahájil práce na jednotlivé etapě stavby.
(2) Odklad začíná dnem, který stanoví Inspekce v rozhodnutí o odkladu, a to nejdříve prvním dnem měsíce následujícího po dni skutečného zahájení stavby, výstavby jiného zařízení nebo stavby, popřípadě prací na investičním technologickém opatření ve výrobě, doloženého zápisem ve stavebním deníku, nebo v případě převedení finančních prostředků až po zahájení stavby či jiného zařízení, nejdříve od prvního dne měsíce následujícího po dni uzavření smlouvy o převedení finančních prostředků. Začátek odkladu může Inspekce stanovit ve vazbě na tyto skutečnosti i zpětně.
(3) Doba trvání odkladu se stanoví podle § 96 odst. 2 vodního zákona takto:
a) v případě stavby nebo jiného zařízení:
1. pokud v rozhodnutí o povolení stavby nebo výstavby jiného zařízení není stanoven zkušební provoz, odklad trvá do posledního dne měsíce stanoveného pro dokončení stavby nebo jiného zařízení v tomto rozhodnutí,
2. pokud v rozhodnutí o povolení stavby nebo výstavby jiného zařízení není stanoven zkušební provoz a stavební úřad kladně rozhodne o zkušebním provozu před vydáním kolaudačního rozhodnutí, odklad trvá i po dobu zkušebního provozu, nejdéle však po dobu 24 měsíců od jeho zahájení. V tomto případě odklad končí posledním dnem měsíce stanoveného pro ukončení zkušebního provozu nebo posledním dnem 24. měsíce od termínu zahájení zkušebního provozu,
3. pokud v rozhodnutí o povolení stavby nebo výstavby jiného zařízení je stanoven zkušební provoz, odklad trvá i po dobu zkušebního provozu. Pokud doba zkušebního provozu nepřekračuje dobu 24 měsíců, odklad končí posledním dnem měsíce stanoveného pro ukončení zkušebního provozu v rozhodnutí o povolení stavby nebo výstavby jiného zařízení; pokud překračuje dobu 24 měsíců, odklad končí posledním dnem 24. měsíce od termínu zahájení zkušebního provozu podle rozhodnutí o povolení stavby,
b) v případě investičního technologického opatření ve výrobě odklad trvá do posledního dne měsíce stanoveného pro dokončení investičního technologického opatření ve výrobě v rozhodnutí o povolení stavby, popřípadě o povolení prací na investičním technologickém opatření ve výrobě,
c) k dodatečným změnám rozhodnutí v průběhu povoleného odkladu, týkajícího se stavby, jiného zařízení nebo investičního technologického opatření ve výrobě, stanovujícím prodloužení lhůt k jejich dokončení, se nepřihlédne; tím není dotčeno ustanovení odstavce 3 písm. a) bodu 2.
(4) Výpočet roční výše záloh na poplatky za zdroj znečišťování, na který byl povolen odklad, se provede tak, že Inspekce:
a) na základě poplatkového hlášení vypočte předpokládanou celkovou výši poplatků na celou dobu trvání odkladu,
b) z rozpočtových nákladů na provedení stavby, jiného zařízení nebo investičního technologického opatření ve výrobě a z vypočtené celkové výše poplatků za dobu trvání odkladu stanoví procento odložené části poplatků z celkové výše poplatků, maximálně však do 80 % celkové výše poplatků,
c) pro kalendářní roky, ve kterých je doba trvání odkladu kratší než 12 měsíců, stanoví odklad pouze pro měsíce, ve kterých trvá doba odkladu.
(5) Výslednou výši odložené části poplatků stanoví Inspekce podle skutečných nákladů stavby, jiného zařízení nebo investičního technologického opatření ve výrobě prokázaných znečišťovatelem a podle skutečně vypuštěného znečištění a objemu odpadních vod za dobu trvání odkladu.
(6) O prominutí odložené části poplatků se rozhoduje na základě samostatné žádosti znečišťovatele.
(7) Doklady o tom, že byly splněny podmínky odkladu, předloží znečišťovatel Inspekci do 90 dnů po termínu stanoveném k ukončení odkladu podle odstavce 3. Nezbytnými doklady jsou
a) v případě stavby nebo jiného zařízení:
1. kolaudační rozhodnutí, z něhož je patrný i den jejich dokončení,
2. vyhodnocení zkušebního provozu splňujícího podmínku, že ukazatele znečištění vypouštěných odpadních vod z příslušného zdroje znečišťování nepřekračují úroveň stanovenou v rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení k vypouštění odpadních vod [§ 9 odst. 2 písm. a) bod 2] ani nepřesahují úroveň stanovenou zvláštním právním předpisem,7)
3. skutečné náklady na stavbu nebo jiné zařízení,
b) v případě investičního technologického opatření ve výrobě:
1. kolaudační rozhodnutí, z něhož je patrný den jeho dokončení, nebo pravomocné povolení příslušného stavebního úřadu k zahájení provozu po ukončení stavby nebo prací na investičním technologickém opatření ve výrobě, a v případě, že tohoto rozhodnutí není třeba, prohlášení znečišťovatele o zahájení provozu po ukončení stavby, popřípadě prací na investičním technologickém opatření ve výrobě, s uvedením termínu jeho zahájení,
2. vyhodnocení realizovaného investičního technologického opatření ve výrobě a doklad o splnění podmínky, že ukazatele znečištění vypouštěných odpadních vod z příslušného zdroje znečišťování nepřekračují úroveň stanovenou v rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod [§ 9 odst. 2 písm. b) bod 4] ani nepřesahují úroveň stanovenou zvláštním právním předpisem,7)
3. skutečné náklady investičního technologického opatření ve výrobě.
(8) Rozpočtovými náklady stavby, jiného zařízení nebo investičního technologického opatření ve výrobě se rozumějí náklady spojené s výstavbou nebo realizací stavby, jiného zařízení nebo investičního technologického opatření ve výrobě, včetně nákladů vyvolaných stavbou, kromě nákladů na projektovou dokumentaci.
(9) Skutečnými náklady stavby, jiného zařízení nebo investičního technologického opatření ve výrobě, na které byl přiznán odklad, se rozumějí náklady uvedené v odstavci 8, které prokazuje znečišťovatel fakturami, popřípadě jinými věrohodnými doklady.
7) Nařízení vlády č. 82/1999 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.