Odstavec předpisu 293/2002 Sb.
Vyhláška č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
Příl.2

Příloha 2
Analytické metody stanovení ukazatelů znečištění pro účely stanovení poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
Analytické metody (dále jen "normy") pro stanovení ukazatelů znečištění odpadních vod podle vodního zákona jsou uvedeny v tabulce ve sloupci 2 s přesnou citací, uvedenou v Odkazech k tabulce.
Normy stanovení ukazatelů znečištění pro účely vodního zákona (Rozhodčí analytické metody)
+-----------+-------------------------------------+--------------+
| Ukazatel | Analytické metody stanovení     | Zveřejnění  |
|znečištění |  ukazatelů znečištění       |  normy   |
+-----------+-------------------------------------+--------------+
|  1   |       2            |   3    |
+-----------+-------------------------------------+--------------+
|CHSKCr   | TNV 75 7520 1)           | březen 2002 |
+-----------+-------------------------------------+--------------+
|RAS    | TNV 75 7347 2)           | únor 2003  |
+-----------+-------------------------------------+--------------+
|NL     | ČSN EN 872 (75 7349) 3)       | červenec 1998|
+-----------+-------------------------------------+--------------+
|Pc     | ČSN EN ISO 6878 (75 7465) čl.    | únor 2005  |
|      | 7 a 8 4)              |       |
|      | TNV 75 7466 5)           | únor 2000  |
|      | ČSN EN ISO 11885 (75 7387) 6)    | únor 1999  |
+-----------+-------------------------------------+--------------+
|N-NH
4
+ | ČSN ISO 5664 (75 7449) 7) | červen 1994 | | | ČSN ISO 7150-1 (75 7451) 8) | červen 1994 | | | ČSN ISO 7150-2 (75 7451) 9) | červen 1994 | | | ČSN EN ISO 11732 (75 7454) 10) | listopad 1998| | | ČSN ISO 6778 (75 7450) 11) | červen 1994 | | | ČSN EN ISO 14911 (75 7392) 12) | červenec 2000| +-----------+-------------------------------------+--------------+ |Nan
org
| (N-NH
4
+)+(N-NO
2
-)+(N-NO
3
-) | | +-----------+-------------------------------------+--------------+ |N-NO
2
- | ČSN EN 26777 (75 7452) 13) | září 1995 | | | ČSN EN ISO 13395 (75 7456) 14) | prosinec 1997| | | ČSN EN ISO 10304-2 (75 7391) 15) | listopad 1998| +-----------+-------------------------------------+--------------+ |N-NO
3
- | ČSN ISO 7890-1 (75 7453) 16) | leden 1995 | | | ČSN ISO 7890-2 (75 7453) 17) | leden 1995 | | | ČSN ISO 7890-3 (75 7453) 18) | leden 1995 | | | ČSN EN ISO 13395 (75 7456) 14) | prosinec 1997| | | ČSN EN ISO 10304-2 (75 7391) 15) | listopad 1998| +-----------+-------------------------------------+--------------+ |AOX | ČSN EN 9562 (75 7531) 19) | březen 2005 | +-----------+-------------------------------------+--------------+ |Hg | ČSN EN 1483 (75 7439) 20) | srpen 1998 | | | TNV 75 7440 21) | srpen 1998 | | | ČSN EN 12338 (75 7441) 22) | říjen 1999 | | | ČSN EN 13506 (75 7442) 23) | říjen 2002 | +-----------+-------------------------------------+--------------+ |Cd | ČSN EN ISO 5961 (75 7418) 24) | únor 1996 | | | ČSN EN ISO 11885 (75 7387) 6) | únor 1999 | | | TNV 757389 25) | duben 2002 | | | ČSN ISO 8288 (75 7382) 26) | únor 1995 | +-----------+-------------------------------------+--------------+
Odkazy k tabulce: názvy norem (index ve sloupci 2):
1) "Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSKCr)"
2) "Jakost vod - Stanovení rozpuštěných anorganických solí (RAS) v odpadních vodách"
3) "Jakost vod - Stanovení nerozpuštěných látek - Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken"
4) "Jakost vod - Stanovení fosforu - Spektrometrická metoda s molybdenanem amonným"
5) "Jakost vod - Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a chloristou (pro stanovení ve znečištěných vodách)"
6) "Jakost vod - Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)"
7) "Jakost vod - Stanovení amonných iontů - Odměrná metoda po destilaci"
8) "Jakost vod - Stanovení amonných iontů - Část 1.: Manuální spektrometrická metoda"
9) "Jakost vod - Stanovení amonných iontů - Část 2.: Automatizovaná spektrometrická metoda"
10) "Jakost vod - Stanovení amoniakálního dusíku průtokovou analýzou (CFA a FIA) a spektrofotometrickou detekcí"
11) "Jakost vod - Stanovení amonných iontů - potenciometrická metoda"
12) "Jakost vod - Stanovení rozpuštěných kationtů Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+, Ba2+ chromatografií iontů - Metoda pro vody a odpadní vody
13) "Jakost vod - Stanovení dusitanů - Molekulárně absorpční spektrofotometrická metoda"
14) "Jakost vod - Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí"
15) "Jakost vod - stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 2.: Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, dusitanů, ortofosforečnanů a síranů v odpadních vodách"
16) "Jakost vod - Stanovení dusičnanů - Část 1: Spektrometrická metoda s 2,6-dimethylfenolem"
17) "Jakost vod - Stanovení dusičnanů - Část 2.: Spektrometrická destilační metoda s 4-fluorfenolem"
18) "Jakost vod - Stanovení dusičnanů - Část 3.: Spektrometrická metoda s kyselinou sulfosalicylovou"
19) "Jakost vod - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX)"
20) "Jakost vod - Stanovení rtuti"
21) "Jakost vod - Stanovení veškeré rtuti jednoúčelovým atomovým absorpčním spektrometrem"
22) "Jakost vod - Stanovení rtuti - Metody po zkoncentrování amalgamací"
23) "Jakost vod - Stanovení rtuti atomovou fluorescenční spektrometrií"
24) "Jakost vod - Stanovení kadmia atomovou absorpční spektrometrií"
25) "Jakost vod - Stanovení rozpuštěné mědi, olova, kadmia, selenu, thalia, kobaltu, niklu, chromu a rtuti rozpouštěcí (stripping) voltametrií"
26) "Jakost vod - Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia a olova - Metody plamenové absorpční spektrometrie".
Podrobnosti k normám uvedeným ve sloupci 2 tabulky
a) U stanovení fosforu ČSN EN 1189 (75 7465) je postup upřesněn odkazem na příslušné články této normy. Použití postupů s mírnějšími účinky mineralizace vzorku podle ČSN EN 1189 čl. 6 nebo podle ČSN ISO 11885 je podmíněno prokázáním shody s účinnějšími způsoby mineralizace vzorku podle ČSN EN 1189 čl.7 nebo podle TNV 75 7466.
b) U stanovení CHSKCr podle TNV 75 7520 lze použít koncovku spektrofotometrickou (semimikrometodu) i titrační.
c) U stanovení amonných iontů je titrační metoda podle ČSN ISO 5664 vhodná pro vyšší koncentrace, spektrometrická metoda manuální podle ČSN ISO 7150-1 (75 7451) nebo automatizovaná podle ČSN ISO 7150-2 (75 7451) je vhodná pro nižší koncentrace. Před spektrofotometrickým stanovením podle ČSN ISO 7150-1, ČSN ISO 7150-2 a ČSN EN ISO 11732 ve znečištěných vodách, v nichž nelze rušivé vlivy snížit filtrací a ředěním vzorku, se oddělí amoniakální dusík od matrice destilací podle ČSN ISO 5664.
d) U stanovení dusitanového dusíku před stanovením podle ČSN EN ISO 10304-2 se vzorek navíc filtruje membránou 0,45 mikrometrů. Tuto úpravu, vhodnou k zabránění změn vzorku v důsledku mikrobiální činnosti, lze užít i v kombinaci s postupy podle ČSN EN 26777 a ČSN EN ISO 13395.
e) U stanovení dusičnanového dusíku jsou postupy podle ČSN ISO 7890-3, ČSN EN ISO 13395 a ČSN EN ISO 10304-2 vhodné pro méně znečištěné odpadní vody. V silně znečištěných vodách, v nichž nelze rušivé vlivy snížit filtrací, ředěním nebo čiřením vzorku, se stanoví dusičnanový dusík postupem podle ČSN ISO 7890-2, který zahrnuje oddělení dusičnanového dusíku od matrice destilací.
f) U stanovení kadmia určuje ČSN EN ISO 5961 (75 7418) dvě metody atomové absorpční bezplamenovou AAS s elektrotermickou atomizací pro stanovení nízkých koncentrací kadmia.
Pravidla zveřejnění norem a jejich vstoupení v platnost
Normy vydávané Českým normalizačním institutem (normy ČSN):
a) oznámení o tom, že norma byla vydána tiskem, je uveřejněno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci metrologii a státní zkušebnictví,
b) norma je obecně platná od prvního dne následujícího měsíce po datu vydání, označeném na titulní straně normy (viz sl. 4 tabulky).
Normy vydávané Ministerstvem životního prostředí (odvětvové technické normy vodního hospodářství (dále jen "TNV")):
a) norma vstupuje obecně v platnost datem zveřejnění ve Věstníku Ministerstva životního prostředí,
b) na základě schválení normy Ministerstvem životního prostředí je její schválení oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,
c) tisk a distribuci TNV zabezpečuje Hydroprojekt, a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4.
Aktualizace norem
Seznam norem pro účely stanovení zpoplatněných ukazatelů znečištění podle zákona bude aktualizován zveřejněním ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.