Odstavec předpisu 7/2003 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci
§ 2

§ 2
Rozsah a způsob vedení vodoprávní evidence
(1) Vodoprávní úřady vedou vodoprávní evidenci v listinné podobě a v elektronické podobě.
(2) V listinné podobě se evidují veškerá pravomocná rozhodnutí vodoprávního úřadu vydaná podle vodního zákona (dále jen "rozhodnutí") v rozsahu údajů o jejich čísle jednacím, datu vydání, datu nabytí právní moci, místu a předmětu rozhodnutí. Rozhodnutí se včetně související dokumentace uchovávají v souladu se zvláštním právním předpisem1a).
(3) Související dokumentací se rozumí projektová dokumentace, ověřená vodoprávním úřadem, listiny, výkresy a ostatní dokumentace potřebná k vydání rozhodnutí, popřípadě i kopie rozhodnutí, vydaných Českou inspekcí životního prostředí, které byly jí vydány v řízení vedeném podle § 112 vodního zákona, jakož i kopie rozhodnutí vydaná vodoprávním úřadem podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
(4) V elektronické podobě se evidují vybrané údaje z typů rozhodnutí podle přílohy č. 1, a to v rozsahu údajů podle příloh č. 1 až 3, pokud je příslušné rozhodnutí obsahuje.
(5) Vybrané údaje podle příloh č. 1 až 3 z rozhodnutí vydaných v přezkumném řízení správním a soudním podle zvláštních právních předpisů2) eviduje ve vodoprávní evidenci vždy ten vodoprávní úřad, který rozhodoval v prvním stupni.
(6) Vodoprávní úřady, které evidují vybrané údaje podle příloh č. 1 až 3 ve vodoprávní evidenci, předávají po nabytí právní moci rozhodnutí, včetně rozhodnutí uvedených v odstavci 5, a vybrané údaje podle odstavce 4 správcům povodí a Ministerstvu zemědělství v elektronické podobě nejpozději za kalendářní čtvrtletí vždy do patnáctého dne prvního měsíce následujícího kalendářního čtvrtletí. Údaje podle odstavce 3 zpřístupňují prvoinstanční vodoprávní úřady správcům povodí a dalším subjektům uvedeným v § 21 odst. 4 vodního zákona, pokud o to požádají.
(7) Vodoprávní úřady vedou vodoprávní evidenci v elektronické podobě průběžně a takovým způsobem, aby bylo možno vyhledat a pořídit výpisy evidovaných údajů, a to podle volby hlediska vybraného z rozsahu údajů podle přílohy č. 1. Tato evidence musí umožnit provázanost jednotlivých rozhodnutí ve vztahu ke skutečnostem, které jsou pro výkon státní správy důležité.
(8) V případě nesouladu mezi vodoprávní evidencí v listinné podobě a vodoprávní evidencí v elektronické podobě rozhoduje obsah údajů vedených v listinné podobě.
(9) Ministerstvo zemědělství metodicky zabezpečuje jednotnost vedení vodoprávní evidence, včetně jednotnosti programového vybavení k tomu potřebného.
1a) § 63 a násl. zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
2) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.