Odstavec předpisu 7/2003 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci
Příl.1

Příl.1
Rozsah evidence údajů podle typů rozhodnutí
Čísla uvedená v levém sloupci jsou odkazem na přílohu č. 3 -
Vysvětlivky k vyplnění evidence údajů.
1 - Kód vodoprávního úřadu
2 - Název vodoprávního úřadu
3 - Kódy klasifikace typů předmětů rozhodnutí
4 - Současně vydávané rozhodnutí
5 - Návaznost na předchozí vydaná rozhodnutí dle vodního zákona
6 - Popis vydaného rozhodnutí
7 - Datum vydání rozhodnutí
8 - Datum nabytí právní moci rozhodnutí
9 - Platnost rozhodnutí
10 - Číslo jednací rozhodnutí
11 - Číslo položky a datum založení
12 - Zápis provedl
- Oprávněný -
13a 1. Fyzická osoba
a) Jméno, popřípadě jména
b) Příjmení
c) Adresa místa trvalého pobytu
d) Datum narození
e) Telefon
13b 2. Fyzická osoba - podnikající
a) Jméno, popřípadě jména
b) Příjmení
c) Název
d) Adresa místa trvalého pobytu
e) Datum narození
f) Místo podnikání
g) IČ
h) OKEČ
i) Telefon
14 3. Právnická osoba
a) Obchodní firma nebo název
b) Sídlo
c) IČ
d) OKEČ
e) Telefon
1. [1 0 0] Nakládání s vodami (§ 8 odst. 1 vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí: (Společné pro skupinu [1 0 0])
15 1. Identifikátor kraje
16 2. Název kraje
17 3. Identifikátor obce
18 4. Název obce
19 5. Identifikátor katastrálního území
20 6. Název katastrálního území
21 7. Parcelní číslo dle evidence katastru nemovitostí
22 8. Číselný identifikátor vodního toku
23 9. Název vodního toku
24 10. Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
25 11. Říční km vodního toku
26 12. Hydrogeologický rajon
27 13. Umístění jevu vůči břehu (Č 09)
28 14. Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)
29 zrušena
1. a) [1 1 0] Povrchové vody
1. [111] Odběr povrchové vody (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 1. vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
30 1. Původ (odebírané) vody (Č 01)
31 2. Účel užití vody (Č 02)
32 3. Související vodní díla (Č 03)
33 4. Typ odběrného objektu (Č 04)
34 5. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod odběrným
místem (l/s)
35 6. Minimální hladina podzemní vody (m n.m.)
36 7. Vodní značka (cejch) ANO/NE
Údaje o povoleném množství odběru:
37 8. Průměrný povolený (l/s)
38 9. Max. povolený (l/s)
39 10. Max. měsíční povolený (tis. m
3
/měs)
40 11. Roční povolený (tis. m
3
/rok)
41 12. Časové omezení platnosti povolení pro množství odebíraných vod
42 13. Počet měsíců v roce, kdy se odebírá
Uložená měření:
43 14. Způsob měření množství vody (Č 40)
44 15. Četnost sledování jakosti odebírané vody
45 16. Počet ukazatelů sledování jakosti odebírané vody
46 17. Pro každý předepsaný ukazatel se uvede:
a) Název ukazatele
b) Stanovená četnost sledování
Doplňkové údaje:
47 18. Velikost zásobovaného spotřebiště
48 19. Kategorie upravitelnosti zdroje surové vody (Č 38)
49 20. K místu odběru je stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje ANO/NE
Další údaje se evidují u povolovaného vodního díla.
2. [112.] Vzdouvání, akumulace (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
50 1. Účel užití akumulované vody (Č 02)
51 2. Související vodní díla (Č 03)
52 3. Účely užití souvisejícího vodního díla (Č 11)
53 4. Zdroj vody (Č 01)
54 5. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod vzdouvacím objektem (l/s)
55 6. Vodní značka (cejch) ANO/NE
56 7. Maximální hladina akumulované (vzduté) vody (m n.m.)
57 8. Celkový objem akumulované vody (tis. m
3
)
Další údaje se evidují u povolovaného vodního díla.
Uložená měření:
58 9. Množství akumulované vody (objem tis. m
3
nebo výška m n.m.)
59 10. Četnost měření
3. [113] Využívání energetického potenciálu (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 3. vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
60 1. Související vodní díla (Č 03)
61 zrušena
62 3. Maximální povolené množství povrchové vody využívané pro zařízení (m
3
/s)
63 4. Maximální spád (m)
64 5. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku (l/s)
65 6. Vodní značka (cejch) ANO/NE
Další údaje se evidují u povolovaného vodního díla.
4. [114] Užívání (využívání) těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 4. vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
66 1. Související vodní díla (Č 03)
67 2. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku (l/s)
68 3. Vodní značka (cejch) ANO/NE
Další údaje se evidují u povolovaného vodního díla.
5. [115] Jiné nakládání s povrchovými vodami (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 5. vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Pokud jiné nakládání má charakter odběru, evidují se údaje dle části 1. a) 1. Odběr povrchové vody [111] do položky 17. včetně. Pokud jde o převod vody, evidují se údaje dle části 1. a) 1. Odběr povrchové vody [111] do položky 17. včetně. Pokud o jakékoliv jiné přivádění vod (vypouštění), evidují se údaje dle části 1. c) Vypouštění odpadních vod do vod povrchových [131] do položky 8. včetně, vyjma položky 3.
(Údaje o místu předmětu rozhodnutí - v případech rozdílu umístění odběru povrchové vody a vypouštění se položky 1. až 14. včetně (údaje o místu předmětu rozhodnutí [100]) evidují jednak pro místo odběru povrchové vody a jednak pro místo vypouštění vod). Další údaje se evidují u povolovaného vodního díla.
1. b) [1 2 0] Podzemní vody
1. [121] Odběr podzemní vody (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Evidují se údaje dle části 1. a) 1. Odběr povrchové vody [111] do položky 20. včetně. Položka 5. jen v případě prokazatelné souvislosti s dotčeným vodním tokem.
Další údaje se evidují u povolovaného vodního díla.
2. [122] Akumulace (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 2. vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
69 1. Účel užití akumulované vody (Č 02)
70 2. Související vodní díla (Č 03)
71 3. Účely užití souvisejícího vodního díla (Č 11)
72 4. Zdroj vody (Č 01)
Další údaje se evidují u povolovaného vodního díla.
3. [123] Čerpání za účelem snižování vodní hladiny (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 3. vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Evidují se údaje dle části 1. a) 1. Odběr povrchové vody [111] do položky 17. včetně. Položka 5. jen v případě prokazatelné souvislosti s dotčeným vodním tokem. A části 1. c) Vypouštění odpadních vod do vod povrchových [131] do položky 8. včetně, vyjma položky 3.
(Údaje o místu předmětu rozhodnutí - v případech rozdílu umístění odběru povrchové vody a vypouštění se položky 1. až 14. včetně (údaje o místu předmětu rozhodnutí [100]) evidují jednak pro místo odběru povrchové vody a jednak pro místo vypouštění vod).
Další údaje se evidují u povolovaného vodního díla.
4. [124] Umělé obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 4. vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Evidují se údaje dle části 1. a) 1. Odběr povrchové vody [111] do položky 17. včetně a části 1. c) Vypouštění odpadních vod do vod povrchových do položky 8. včetně vyjma položky 3.
(Údaje o místu předmětu rozhodnutí - v případech rozdílu umístění odběru vody a vypouštění se položky 1. až 14. včetně (údaje o místu předmětu rozhodnutí [100]) evidují jednak pro místo odběru povrchové vody a jednak pro místo vypouštění vod).
Další údaje se evidují u povolovaného vodního díla.
5. [125] Jiné nakládání s podzemními vodami (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 5. vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Pokud jiné nakládání má charakter odběru, evidují se údaje dle části 1. a) 1. Odběr povrchové vody [111] do položky 17. včetně. Položky 5. a 6. jen v případě prokazatelné souvislosti s dotčeným vodním tokem. Pokud jiné nakládání má charakter přivádění vod (vypouštění), evidují se údaje dle části 1. c) Vypouštění odpadních vod do vod povrchových [131] do položky 8. včetně, vyjma položky 3.
(Údaje o místu předmětu rozhodnutí - v případech rozdílu umístění odběru vody a vypouštění se položky 1. až 14. včetně (údaje o místu předmětu rozhodnutí [100]) evidují jednak pro místo odběru povrchové vody a jednak pro místo vypouštění vod).
Další údaje se evidují u povolovaného vodního díla.
1. c) [1 3 0] Vypouštění odpadních vod
[131] Vypouštění odpadních vod do vod povrchových (§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona)
[132] Vypouštění odpadních vod do vod podzemních (§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
73 1. Druh vypouštěných vod (Č 07)
74 2. Druh recipientu (Č 08)
75 3. Související vodní díla (Č 03)
Údaje o povoleném množství vypouštěných vod:
76 4. Prům. povolené (l/s)
77 5. Max. povolené (l/s)
78 6. Max. povolené (m
3
/den)
79 7. Max. měsíční povolené (tis. m
3
/měs.)
80 8. Roční povolené (tis. m
3
/rok)
81 9. Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští
82 10. Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští
83 11. Časové omezení platnosti povolení
84 12. Velikost zdroje znečištění v EO
Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod:
85 13. Množství vypouštěného znečištění:

     Ukazatel         kg/rok
     -----------------------------
     1. BSK
5
...... 2. CHSK
Cr
...... 3. NL ...... 4. N-NH
4
...... 5. N
anorg.
...... 6. N
celk.
...... 7. P
celk.
...... 8. Rtuť ...... 9. Kadmium ...... 10. Hexachlorcyklohexan ...... 11. Tetrachlormetan ...... 12. Pentachlorfenol a jeho soli ...... 13. Hexachlorbenzen ...... 14. Hexachlorbutadien ...... 15. Trichlormetan ...... 16. Dichloretan ...... 17. Tetrachlorethan ...... 18. Trichlorethen ...... 19. Trichlorbenzen ...... 20. Kyanidy celkové ...... 21. Kyanidy uvolnitelné ...... 22. Fluoridy ...... 23. Chlor celkový ...... 24. Antimon ...... 25. Arsen ...... 26. Baryum ...... 27. Berylium ...... 28. Bor ...... 29. Cín ...... 30. Hliník ...... 31. Chrom celkový ...... 32. Chrom šestimocný ...... 33. Kobalt ...... 34. Měď ...... 35. Molybden ...... 36. Nikl ...... 37. Olovo ...... 38. Selen ...... 39. Stříbro ...... 40. Telur ...... 41. Thalium ...... 42. Titan ...... 43. Uran ...... 44. Vanad ...... 45. Zinek ...... 46. Dichlorprophylether ...... 47. Fenoly ...... 48. Alfa aktivita celková ...... 49. Beta aktivita objemová ...... 50. Beta aktivita objemová celková opravená ...... 51. Radium ...... 52. Tritium ...... 53. Stroncium ...... 54. Cesium ...... 55. AOX ...... 56. BTEX ...... 57. Benzen ...... 58. Toluen ...... 59. Dichlormetan ...... 60. Extrahovatelné látky (EL) ...... 61. Chloridy ...... 62. NEL ...... 63. N-NO
2
...... 64. N-NO
3
...... 65. RAS ...... 66. RL ...... 67. Dioxiny a furany - suma ...... 68. Sulfidy ...... 69. Dichlorbenzeny - suma ...... 70. PAU - suma ...... 71. PCB - suma ...... 72. Tenzidy anionaktivní ...... 73. Železo celkové ...... 74. Jiné ......
86  14. Hodnoty koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních
     vodách (mg/l)

     Ukazatel    hodnota "p"  hodnota "m"
     ------------------------------------------
     a) BSK5      ......     ......
     b) CHSKCr     ......     ......
     c) NL       ......     ......
     d) N-NH4     ......     ......
     e) Nanorg.    ......     ......
     f) Ncelk     ......     ......
     g) Pcelk.     ......     ......
     h) ......     ......     ......

Uložená měření:
87 15. Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod ANO/NE
88 16. Počet kontrolních profilů
89 17. Četnost měření množství (počet ročně)
90 18. Způsob měření množství vody (Č 40)
91 19. Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod ANO/NE
92 20. Počet kontrolních profilů
93 21. Četnost sledování (počet ročně)
94 22. Typ vzorků (Č 05)
Další údaje se evidují u povolovaného vodního díla.
1. d) [1 4 0] Čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie (§ 8 odst. 1 písm. d) vodního zákona)
V případech rozdílu umístění odběru vody a vypouštění se položky 1. až 14. včetně (údaje o místu předmětu rozhodnutí [100]) evidují jednak pro místo odběru povrchové vody a jednak pro místo vypouštění vod.
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Evidují se údaje dle části 1. a) 1. Odběr povrchové vody [111] do položky 17. včetně a dále se uvede:
Snížení teploty vypouštěné vody:
95 1. průměrně v období letního času (st. C)
96 2. průměrně v období zimního času (st. C)
97 3. maximální snížení (st. C)
Další údaje se evidují u povolovaného vodního díla.
1. e) [1 5 0] Čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a jejich následnému vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových (§ 8 odst. 1 písm. e) vodního zákona)
V případech rozdílu umístění odběru vody a vypouštění se položky 1. až 17. včetně (údaje o místu předmětu rozhodnutí [100]) evidují jednak pro místo odběru povrchové vody a jednak pro místo vypouštění vod.
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Evidují se údaje dle části 1. a) 1. Odběr povrchové vody [111] položky 5. a 6. jen v případě prokazatelné souvislosti s dotčeným vodním tokem. a části 1. c) Vypouštění odpadních vod do vod podzemních [132] v plném rozsahu.
Další údaje se evidují u povolovaného vodního díla.
2. [2 0 0] Povolení k některým činnostem (§ 14 odst. 1 vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí: (Použijí se údaje pro [100] Nakládání s vodami - pouze relevantní).
   [2 0 1] Vysazování stromů nebo keřů v záplavových územích
       v rozsahu ovlivňující odtokové poměry (§ 14 odst. 1
       písm. a) vodního zákona)

   [2 0 2] Těžba písku, štěrku, bahna s výjimkou bahna k léčivým
       účelům, valounů apod. z pozemků, na nichž leží koryto
       vodního toku (§ 14 odst. 1 písm. b) vodního zákona)

   [2 0 3] Geologické práce v záplavových územích (§ 14 odst. 1
       písm.     c), § 66 vodního zákona)

   [2 0 4] Geologické práce v ochranných pásmech vodních zdrojů
       (§ 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona)
   [2 0 5] Zasypávání odstavených ramen  vodních toků (§ 14
       odst. 1 písm. d) vodního zákona)
   [2 0 6] Vrácení vodního toku do původního koryta (§ 14
       odst. 1 písm. e), § 45 vodního zákona)
Další údaje se nevyžadují.
3. [3 0 0] Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace (§ 16 vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí: (Použijí se údaje pro [100] Nakládání s vodami)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Evidují se údaje dle části 1. c) Vypouštění odpadních vod do vod povrchových [131] v plném rozsahu, včetně doplnění údajů o zvlášť nebezpečných závadných látkách.
4. [4 0 0] Stavební povolení k vodním dílům (§ 15, § 55 vodního zákona) Údaje o místu předmětu rozhodnutí: (pro vodní díla nemající charakter liniové stavby - dále jako typ "A")
98 1. Název vodního díla
99 2. Identifikátor kraje
100 3. Název kraje
101 4. Identifikátor obce
102 5. Název obce
103 6. Identifikátor katastrálního území
104 7. Název katastrálního území
105 8. Rybí přechod ANO/NE
106 9. Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
107 10. Číselný identifikátor vodního toku
108 11. Název vodního toku
109 12. Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
110 13. Říční km vodního toku
111 14. Hydrogeologický rajon
112 15. Umístění jevu vzhledem k břehu (Č 09)
113 16. Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)
114 17. Kategorie z hlediska TBD (Č 06)
115a 18. Manipulační řád ANO/NE
115b 19. Výškopisné údaje (m n. m.)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí: (pro vodní díla mající charakter liniové stavby, resp. plošný - dále jako typ "B")
116 1. Název vodního díla
117 2. Identifikátor kraje (krajů)
118 3. Název kraje (krajů)
119 4. Identifikátor obce (obcí)
120 5. Název obce (obcí)
121 6. Identifikátory katastrálních území
122 7. Názvy katastrálních území
123 8. Rybí přechod ANO/NE
124 9. Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
125 10. Číselný identifikátor vodního toku
126 11. Název vodního toku
127 12. Čísla hydrologického pořadí
128 13. Říční km vodního toku (konec stavby) (km)
129 14. Říční km vodního toku (začátek stavby) (km)
130 15. Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)
131 16. Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)
132 17. Kategorie z hlediska TBD (Č 06)
133a 18. Manipulační řád ANO/NE
133b 19. Výškopisné údaje (m n. m.)
4. a) [4 1 0] Vodní díla - přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže (§ 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona) Je-li vodním dílem hráz situovaná podél vodního toku (ochranná nebo nábřežní) vyplní se část 4.b) Stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků [420].
Údaje o místu předmětu rozhodnutí: (typ "A")
1. [411, 412, 413] Přehrada, hráz a vodní nádrž
Údaje o předmětu rozhodnutí:
134 1. Povolovaná vodní díla (Č 03)
135 2. Účely užití vodního díla (Č 11)
136 3. Zdroj vody (Č 01)
137 4. Plocha povodí vodního toku (km2)
Údaje o předmětu rozhodnutí - přehrada, hráz:
138 5. Přehradní hráz, hráz (Č 13)
139 6. Kóta koruny hráze (m n.m.)
140 7. Maximální výška hráze nade dnem údolí (m)
141 8. Délka koruny hráze (m)
142 9. Návrhová kapacita spodních výpustí (m
3
/s)
143 10. Kapacita dalších zařízení pro odtok velkých vod kromě spodních výpustí (m
3
/s)
Údaje o předmětu rozhodnutí - vodní nádrž:
144 11. Typ vodní nádrže (Č 14)
145 12. Objem celkového ovladatelného prostoru nádrže (tis. m
3
)
146 13. Objem retenčního (ochranného) prostoru (tis. m
3
)
147 14. Objem zásobního prostoru (tis. m
3
)
148 15. Objem stálého nadržení (tis. m
3
)
149 16. Kóta hladiny celkového ovladatelného prostoru nádrže (m n.m.)
150 17. Kóta hladiny zásobního prostoru (m n.m.)
151 18. Kóta hladiny stálého nadržení (m n.m.)
152 19. Kóta dna nádrže (m n.m.)
153 20. Zatopená plocha při hladině ovladatelného prostoru (ha)
154 21. Délka vzdutí při hladině ovladatelného prostoru (m)
155 22. Ověřovací (zkušební) provoz ANO/NE
2. [414, 415] Jez, jezová zdrž
Údaje o předmětu rozhodnutí:
156 1. Povolovaná vodní díla (Č 03)
157 2. Účely užití vodního díla (Č 11)
158 3. Zdroj vody (Č 01)
Údaje o předmětu rozhodnutí - jez:
159. 4. Technické parametry:
a) Jez (Č 16)
b) Maximální kapacita jezu (m
3
/s)
c) Maximální konstrukční výška jezu (m)
160 5. Kóta přelivné hrany (m n.m.)
161 6. Výška hladiny stálého vzdutí (m)
Údaje o předmětu rozhodnutí - jezová zdrž:
162 7. Objem zdrže (tis. m
3
)
163 8. Délka zdrže (m)
164 9. Zkušební (ověřovací) provoz ANO/NE
4. b) [4 2 0] Vodní díla - stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků (§ 55 odst. 1 písm. b) vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí: (typ "B")
Údaje o předmětu rozhodnutí: (Společné pro skupinu 420).
165 1. Povolovaná vodní díla (Č 03)
166 2. Účely užití vodního díla (Č 11)
167 3. Délka dotčeného vodního toku - regulace vodního toku (m)
168 4. Délka ochranných hrází (m)
169 5. Maximální výška ochranných hrází (m)
170 6. Max. návrhový průtok (m
3
/s)
4. c 1) [4 3 0] Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody (§ 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
171 1. Název vodovodu
172 2. Povolovaná vodní díla (Č 03)
173 3. Příslušnost k systému vodovodu (Č 20)
174 4. Účel užití vody (Č 02)
175 5. Počty oddělených částí systému (v pořadí dle Č 03)
176 6. Rozsah zásobování:
a) Počet zásobovaných obcí
b) Velikost zásobovaného spotřebiště
Dále se popíše každá oddělená část systému v pořadí:
Údaje o místu předmětu rozhodnutí: (typ "A" resp. typ "B")
(Pokud jsou společné pro každý objekt, uvedou se jedenkrát, jinak se vyplní pro každou část systému).
1. [431] Objekty pro odběr nebo jímání vody
Údaje o předmětu rozhodnutí:
U objektů pro odběr podzemních vod dále uvést
177a 1. Počet odběrných objektů dle typu (Č 04)
177b 2. Hloubka objektu (m)
Další relevantní údaje jsou ve specifikaci odběru povrchových nebo podzemních vod
2. [432] Vodovodní řady
Údaje o předmětu rozhodnutí:
178 1. Druh vodovodního řadu (Č 28)
179 2. Celková délka řadů (m)
180 3. Nejmenší jmenovitá světlost řadu (mm)
181 4. Největší jmenovitá světlost řadu (mm)
3. [433] Úpravna vody
Údaje o předmětu rozhodnutí:
182 1. Kapacita úpravny vody - průměrná (l/s)
183 2. Kapacita úpravny vody - maximální (l/s)
184 3. Původ (odebírané) vody (Č 01)
185 4. Kód kategorie upravitelnosti surové vody (Č 38)
186 5. Způsob úpravy vod (Č 22)
187 6. Zpracování kalu (Č 21)
188 7. Odvodnění kalu (Č 19)
4. [434] Vodojem
Údaje o předmětu rozhodnutí:
189 1. Druh vodojemu (Č 23)
190 2. Objem vodojemu (m
3
)
5. [435] Čerpací a přečerpací stanice
Údaje o předmětu rozhodnutí:
191 1. Projektovaný výkon (l/s)
192 2. Výtlačná (dopravní) výška (m)
6. [439] Jiné vodárenské objekty
Údaje o předmětu rozhodnutí:
193 1. Název objektu
4. c 2) [4 4 0] Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací (§ 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
194 1. Název kanalizačního systému
195 2. Povolovaná vodní díla (Č 03)
196 3. Kanalizační soustava (Č 24)
197 4. Charakter kanalizační soustavy (Č 25)
198 5. Počty oddělených částí systému (v pořadí dle Č 03)
199 6. Počet napojených obcí
200 Zpracování provozního řádu uloženo ANO/NE
Dále se popíše každá oddělená část systému v pořadí:
Údaje o místu předmětu rozhodnutí (typ "A" resp. typ "B") (Pokud jsou společné pro každý objekt, uvedou se jedenkrát, jinak se vyplní pro každou část systému)
1. [441] Stoková síť
Údaje o předmětu rozhodnutí:
201 1. Druh stokové sítě (Č 42)
202 2. Celková délka stok (m)
203 3. Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě (v pořadí dle Č 42)
204 4. Nejmenší jmenovitá světlost stoky (mm)
205 5. Největší jmenovitá světlost stoky (mm)
206 6. Počet povolovaných odlehčovacích komor
207 7. Počet povolovaných čerpacích stanic
2. [442] Stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace
Údaje o předmětu rozhodnutí: Evidují se údaje podle části 5. [445] Čistírna odpadních vod, vyjma položek 10., 11., 16. a 17. a podle části 1. c) Vypouštění odpadních vod [130] - Údaje o povoleném množství vypouštěných vod, údaje o povolené jakosti vypouštěných vod a uložená měření.
3. [443] Čerpací a přečerpávací stanice, podtlaková stanice
Údaje o předmětu rozhodnutí:
208 1. Druh stanice (Č 39)
209 2. Projektovaný výkon (l/s)
4. [444] Chladicí objekt (zařízení)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
210 1. Průtočné množství (l/s)
211 2. Snížení teploty (st. C)
5. [445] Čistírna odpadních vod (ČOV)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
212 1. Druh přiváděných vod (Č 07)
213 2. Druh výroby
214 3. Způsob čištění (Č 26)
215 4. Povolované objekty (Č 41)
216 5. Zkušební provoz ANO/NE
217 6. Délka zkušebního provozu (počet měsíců)
Projektované parametry čistírny:
218 7. Počet napojených EO
219 8. Počet napojených skutečných obyvatel
220 9. Průměrný bezdeštný denní přítok Q24 (m
3
/den)
221 10. Maximální bezdeštný denní přítok Qd (m
3
/den)
222 11. Maximální bezdeštný hodinový přítok Qh (m
3
/hod)
223 12. Maximální bezdeštný roční přítok Qr (m
3
/rok)
224 13. Podíl průmyslových odpadních vod na Qr (%)
225 14. Bilance znečištění odpadních vod (t/rok):

     Ukazatel    přítok    odtok
     ---------------------------------
     a) BSK5    ......   ......
     b) CHSKCr   ......   ......
     c) NL     ......   ......
     d) N-NH4    ......   ......
     e) Nanorg.   ......   ......
     f) Ncelk    ......   ......
     g) Pcelk.   ......   ......
     h) ......   ......   ......
226 15. Průměrná koncentrace znečištění odpadních vod (mg/l):

     Ukazatel    přítok    odtok
     ---------------------------------
     a) BSK5    ......   ......
     b) CHSKCr   ......   ......
     c) NL     ......   ......
     d) N-NH4    ......   ......
     e) Nanorg.   ......   ......
     f) Ncelk    ......   ......
     g) Pcelk.   ......   ......
     h) ......   ......   ......
227 16. Názvy a kódy obcí napojených na ČOV
228 17. Způsob nakládání s kaly (Č 27)
6. [446, 447] Retenční nádrže a dešťové zdrže
Údaje o předmětu rozhodnutí:
229 1. Druh retenční nádrže resp. dešťové zdrže (Č 43)
230 2. Objekt je součástí sítě ČOV ANO/NE
231 3. Objem (tis. m
3
)
Dle velikosti objektu, výšky hrází mohou být vyžádány některé údaje z části 4. a) přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže [410]
7. [449] Jiné objekty
Údaje o předmětu rozhodnutí:
232 1. Název objektu
4. d) [4 5 0] Vodní díla - stavby na ochranu před povodněmi (§ 55 odst. 1 písm. d) vodního zákona)
233 1. Povolovaná vodní díla (Č 03)
A. Pokud jde o vzdouvací objekty, vyplní se údaje dle části 4. a) (přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže [410]).
B. Ostatní objekty a vodní díla, vyplní se údaje dle části 4. b) (stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků) [420].
4. e 1) [4 6 0] Vodní díla - stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování pozemků (§ 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona, § 56 vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí: (typ "A" resp. typ "B") (Pokud jsou společné pro každý objekt, uvedou se jedenkrát, jinak se vyplní pro každou část systému)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
234 1. Povolovaná vodní díla (Č 03)
235 2. Původ odebírané vody (Č 01)
236 3. Způsob závlahy (Č 15)
237 4. Zavlažovaná plocha (ha)
238 5. Kultury pozemkových zavlažovaných parcel (Č 17)
239 6. Délka otevřených přivaděčů (m)
240 7. Délka trubních řadů (m)
Součásti závlahové soustavy, které se dále nespecifikují:
1. [461, 462, 463, 469] Odběrné objekty, hlavní závlahová zařízení, podrobná závlahová zařízení, jiné objekty
Součásti závlahové soustavy, které se dále specifikují:
4. [464, 465] Závlahové nádrže, stavby vnitřní akumulace
Údaje o předmětu rozhodnutí:
241 1. Objem akumulačního prostoru (tis. m
3
)
Dle velikosti objektu, výšky hrází mohou být vyžádány některé údaje z části 4. a) přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže [4 1 0].
5. [466] Čerpací a přečerpávací stanice
Údaje o předmětu rozhodnutí:
242 1. Druh stanice (Č 39)
243 2. Výkon (l/s)
4. e 2) [4 7 0] Vodní díla - stavby k vodohospodářským melioracím, odvodňování pozemků (§ 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona, § 56 vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí: (typ "A" resp. typ "B") (Pokud jsou společné pro každý objekt, uvedou se jedenkrát, jinak se vyplní pro každou část systému).
Údaje o předmětu rozhodnutí (Společné pro skupinu 470).
244 1. Povolovaná vodní díla (Č 03)
245 2. Způsob odvodnění (Č 18)
246 3. Způsob vypouštění do recipientu (Č 29)
247 4. Odvodňovaná plocha (ha)
248 5. Kultury pozemkových odvodňovaných parcel (Č 17)
249 6. Délka otevřených kanálů (m)
250 7. Údaj o provozním řádu (Č 05)
4. f) [4 8 0] Vodní díla - stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích (§ 55 odst. 1 písm. f) vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí: (typ "A" resp. typ "B")
Údaje o předmětu rozhodnutí
251 1. Povolovaná vodní díla (Č 03)
252 2. Délka splavněného úseku vázaná na toto rozhodnutí (km)
253 3. Počty druhů plavebních zařízení (v pořadí dle Č 03)
254 4. Související plavební zařízení (Č 10)
255 5. Počty souvisejících druhů plavebních zařízení (v pořadí dle Č 10)
1. [481, 487] Plavební komora, přístavní bazén
256 6. Užitná délka (m)
257 7. Užitná šířka (m)
258 8. Užitná hloubka (m)
2. [482, 483] Plavební kanál, rejda plavební komory
259 9. Délka kanálu (km)
260 10. Délka rejdy (m)
261 11. Plavební šířka (m)
262 12. Plavební hloubka (m)
3. [484, 485, 486] Přístav, přístaviště, překladiště
263 13. Délka přístavního nábřeží (m)
264 14. Plavební hloubka (m)
Součásti vodního díla, které se dále nespecifikují:
4. [489] Jiné plavební zařízení
4. g) [4 9 0] Vodní díla - stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu (§ 55 odst. 1 písm. g) vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí: (typ "A" resp. typ "B")
Údaje o předmětu rozhodnutí:
265 1. Povolovaná vodní díla (Č 03)
266 2. Umístění vodního díla vzhledem k toku (Č 09)
1. [491, 492, 493, 494] Průtočná, akumulační, přečerpávací vodní elektrárna, jiné hydroenergetické zařízení
Údaje o předmětu rozhodnutí:
267 1. Maximální spád (m)
268 2. Minimální spád (m)
269 3. Počet turbín s uvedením typu turbíny (Č 30)
270 4. Návrhový průtok vodní elektrárny (m
3
/s)
271 5. Instalovaný výkon (MW)
2. [495, 496] Náhon, odpad od vodní elektrárny
Údaje o předmětu rozhodnutí:
272 6. Druh přivaděče (Č 12)
273 7. Délka přivaděče (m)
274 8. Druh odpadu (Č 12)
275 9. Délka odpadu (m)
4. h) [5 1 0] Vodní díla - stavby odkališť (§ 55 odst. 1 písm. h) vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí: (typ "A" resp. typ "B")
Údaje o předmětu rozhodnutí (Společné pro skupinu 510).
276 1. Povolovaná vodní díla (Č 03)
277 2. Druh sedimentu v odkališti (Č 35)
278 3. Způsob odvedení vody z odkaliště (Č 36)
279 4. Typ odkaliště dle průtoku (Č 37)
280 5. Zdroj vody (Č 01)
281 6. Je uloženo sledování jakosti odsazené vody ANO/NE
282 7. Je uloženo sledování jakosti prosakující vody ANO/NE
Dle velikosti odkaliště (pokud Č 37 = 02) se eviduje vše, co je uvedeno v části 4. a) přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže [410]. Dále toto vodní dílo v části 4. c) nakládání s vodami musí mít povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových [130].
4. i) [5 2 0] Vodní díla - stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod (§ 55 odst. 1 písm. i) vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí: (typ "A")
Údaje o předmětu rozhodnutí
283 1. Povolovaná vodní díla (Č 03)
284 2. Plocha povodí (km2) (jen u povrchových vod)
285 3. Správce objektu pozorování (Č 31)
286 4. Původ vody (měřené) (Č 01)
287 5. Typy měřených veličin (Č 32)
288 6. Druh měřící sítě (Č 34)
289 7. Druh měřícího objektu (Č 33)
4. j) [5 3 0] Vodní díla - studny (§ 56 odst. 1 písm. j) vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí: (typ "A")
Údaje o předmětu rozhodnutí: (Společné pro skupinu 470).
290 1. Povolovaná vodní díla (Č 03)
291 2. Počet povolovaných studní (dle Č 03)
292 3. Studna sběrná / jímací
293 4. Hloubka studny (m)
Další potřebné technické údaje jsou v části 1. b) Nakládání s vodami - odběr podzemních vod [1 2 1].
Dále se evidují údaje dle části 4. c) 1. - objekty pro odběr nebo jímání vody [4 3 1].
4. k) [5 4 0] Vodní díla - stavby k hrazení bystřin a strží (§ 55 odst. 1 písm. k) vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí: (typ "A" resp. typ "B")
Údaje o předmětu rozhodnutí (Společné pro skupinu 540).
294 1. Povolovaná vodní díla (Č 03)
295 2. Počet povolovaných objektů (dle druhu v Č 03)
296 3. Celková délka hrazených bystřin (m)
297 4. Celková délka hrazených strží (m)
4. l) [5 5 0] Vodní díla - jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolovanému podle § 8 vodního zákona (v zákoně jmenovitě neuvedené) (§ 55 odst. 1 písm. l) vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí: (typ "A" resp. typ "B")
1. [5 5 1] Vodní díla potřebná k nakládání s vodami v zákoně jmenovitě neuvedená
Údaje o předmětu rozhodnutí:
298 1. Povolovaná vodní díla (Č 03)
2. [5 5 2] Vodní díla umožňující převody a odvádění povrchové vody (mimo odběr)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
299 1. Vodní dílo (Č 03)
300 2. Druh stavby (Č 12)
301 3. Délka stavby (m)
302 4. Výškový rozdíl začátku a konce stavby (m)
303 5. Návrhový průtok (m
3
/s)
5. [6 0 0] Změna, zrušení a zánik povolení
         nakládání s vodami (§ 12 vodního zákona)
         k některým činnostem (§ 14 odst. 5 vodního
            zákona)
         k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť
            nebezpečné závadné látky do kanalizace
            (§ 16 odst. 1 vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí: (Použijí se údaje pro [100] Nakládání s vodami).
Údaje o předmětu rozhodnutí:
1. [6 1 0] Změna povolení nakládání s vodami (§ 12 vodního zákona)
2. [6 2 0] Zrušení povolení nakládání s vodami (§ 12 vodního zákona)
Evidují se údaje o předmětu rozhodnutí dle [100], podle povahy údaje všechny změny již vydaných povolení.
3. [6 3 0] Změna povolení k některým činnostem (§ 14 odst. 5 vodního zákona)
4. [6 4 0] Zrušení povolení k některým činnostem (§ 14 odst. 5 vodního zákona)
Evidují se údaje o předmětu rozhodnutí dle [200], podle povahy údaje všechny změny již vydaných povolení.
5. [6 5 0] Změna povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace (§ 16 odst. 1 vodního zákona)
6. [6 6 0] Zrušení povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace (§ 16 odst. 1 vodního zákona)
Evidují se údaje o předmětu rozhodnutí dle [300], podle povahy údaje všechny změny již vydaných povolení.
6. [7 0 0] Rozhodnutí zaměřená k ochraně vodních zdrojů, území a vodních děl
Údaje o místu předmětu rozhodnutí: (typ "A" resp. typ "B")
Údaje o předmětu rozhodnutí:
1. [7 1 0] Stanovení ochranného pásma vodních zdrojů (§ 30 vodního zákona)
Kromě údajů uvedených v části 1. Nakládání s vodami, 1. a) 1. Odběr povrchové vody [111] nebo části 1. b) 1. Odběr podzemních vod [121] se dále vyplní:
304 1. Plocha vymezená jako ochranné pásmo I. stupně (ha)
305 2. Plocha vymezená jako ochranné pásmo II. stupně (ha)
306 3. Je stanoveno omezení užívání pozemků a staveb v ochranném pásmu ANO/NE
307 4. Uložen monitoring jakosti vod ANO/NE
308 5. Uložen monitoring stavu hladiny ANO/NE
2. [7 2 0] Změna ochranného pásma vodních zdrojů (§ 30 vodního zákona)
Evidují se údaje o předmětu rozhodnutí dle [700], podle povahy údaje všechny změny již vydaných povolení.
3. [7 3 0] Zrušení ochranného pásma vodních zdrojů (§ 30 vodního zákona)
Evidují se údaje o předmětu rozhodnutí dle [700].
4. [7 4 0] Stanovení ochranného pásma vodního díla (§ 58 vodního zákona)
309 1. Plocha vymezená jako ochranné pásmo (ha)
310 2. Je stanoveno omezení užívání pozemků a staveb ANO/NE
Tento akt souvisí s konkrétním vodním dílem, pro něž byly definovány další potřebné údaje v části 4.
5. [7 5 0] Zařazení vodního díla do kategorie technickobezpečnostního dohledu (§ 61 vodního zákona)
Většinou je tento akt spojen přímo s předmětným vodním dílem, v němž jsou požadované evidenční údaje, pokud jde o povolení k vodnímu dílu, oddělené od stanovení, je třeba uvést:
311 1. Název vodního díla
312 2. Vodní dílo (Č 03)
313 3. Kategorie z hlediska TBD (Č 06)
6. [7 6 0] Vymezení území určených k rozlivům povodní (§ 68 vodního zákona)
Pro každou dílčí samostatnou část se uvede:
314 1. Velikost vymezeného území (ha)
315 2. Objem retence (tis. m
3
)
316 3. Převažující kultura pozemkových parcel (Č 17)
7. [8 0 0] Další opatření vodoprávního úřadu
Údaje o místu předmětu rozhodnutí: (typ "A" resp. typ "B")
1. [8 1 0] Schválení manipulačního řádu (§ 59 a § 115 vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
317 1. Popis vydaného opatření (text max. 2 řádky)
318 2. Vlastník vodního díla (systému)
319 3. Vodní dílo (Č 03)
320 4. Výčet účelů užití vodního díla (Č 11)
321 5. Byl předložen doklad o evidenci vodního díla v katastru nemovitostí (viz § 20 vodního zákona) ANO/NE
322 6. Byl předložen geometrický plán vodního díla podle předpisu o katastru nemovitosti ANO/NE
2. [8 2 0] Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
Jedná se o rozhodnutí jinde neuvedená, např. rozhodnutí o pokutách a procesní rozhodnutí. Další údaje se nepožadují.
8. [9 0 0] Kolaudace
Údaje o místu předmětu rozhodnutí: (typ "A" resp. typ "B")
1. [9 1 0] Kolaudace vodního díla
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Evidují se údaje dle části 7. Schválení manipulačního řádu [810] body 1. až 6. a dále:
323 7. Údaj o Manipulačním řádu ANO/NE
324 8. Údaj o provozním řádu ANO/NE
325 9. Změny stavby vodního díla (§ 68 stavebního zákona)
326 10. Podmínky odstranění drobných nedostatků skutečného provedení stavby vodního díla (§ 82 stavebního zákona)
327 11. Osvědčení, že provozovna je způsobilá k provozu (§ 82 stavebního zákona)
328 12. Ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu (§ 84 stavebního zákona) ANO/NE.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.