Odstavec předpisu 61/2003 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
Příl.3

Příloha 3
Ukazatele vyjadřující stav vody ve vodním toku, normy environmentální kvality a požadavky na užívání vod
A.
Povrchové vody
Tabulka 1a: Normy environmentální kvality pro útvary povrchových vod a požadavky na užívání vod pro vodárenské účely, koupání osob a lososové a kaprové vody se vztahují k místu odběru vody pro úpravu na vodu pitnou, místu provozování koupání, respektive k úseku vodního toku stanoveného jako lososová nebo kaprová voda.
--------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
       Ukazatel          Značka,   Jednotka     Požadavky pro užívání vody     Norma environmentální
                   zkratka nebo           (průměrná hodnota)B) C)         kvalityC)
                   číslo CASA)
1.                              vodárenské koupání  lososové  kaprové  NEK-RP   NEK-NPH
                                účely   (§ 34   vody    vody  (průměrná  (nejvyšší
                                (§ 31  zákona)E)   (§ 35   (§ 35 hodnota)B)  přípustná
                               zákona)D)       zákona)F) zákona)G)  H)    hodnota)I)
--------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
                           Všeobecné ukazatele J)
--------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
rozpuštěný kyslík             O2     mg/l                         >9      
biochemická spotřeba kyslíku       BSK
5
mg/l 2 3,8 chemická spotřeba kyslíku CHSK
Cr
mg/l 26 celkový organický uhlík TOC mg/l 8 10 celkový fosfor P
celk
. mg/l 0,05 1) 0,05 2) 0,15 celkový dusík N
celk
. mg/l 6 amoniakální dusík N-NH
4
+ mg/l 0,03 0,16 0,23 dusitanový dusík N-NO2- mg/l 0,09 0,14 dusičnanový dusík N-NO3- mg/l 5,4 teplota vody t oC 3) 29 reakce vody pH - 6 - 9 4) rozpuštěné látky sušené RL105 mg/l 750 rozpuštěné látky žíhané RL550 mg/l 470 nerozpuštěné látky NL105 mg/l 20 chloridy Cl- mg/l 140 150 sírany SO42- mg/l 180 200 --------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Prioritní látky K) L) --------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- alachlor 15972-60-8 mikrog/l 0,3 0,7 anthracen* 120-12-7 mikrog/l 0,1 0,4 atrazin 1912-24-9 mikrog/l 0,6 2 benzen 71-43-2 mikrog/l 1,5 10 50 bromovaný difenylether 5) * 32534-81-9 mikrog/l 0,0005 chlorované alkany* C10-C13 mikrog/l 0,4 1,4 85535-84-8 chlorfenvinfos 470-90-6 mikrog/l 0,1 0,3 chlorpyrifos 2921-88-2 mikrog/l 0,03 0,1 cyklodienové pesticidy * suma=0,01 aldrin * 309-00-2 mikrog/l endrin * 72-20-8 mikrog/l dieldrin * 60-57-1 mikrog/l isodrin * 465-73-6 mikrog/l DDT * 6) S-DDT mikrog/l 0,025 p,p'-DDT * 50-29-3 mikrog/l 0,01 1,2-dichlorethan 107-06-2 mikrog/l 2 10 dichlormethan 75-09-2 mikrog/l 20 di(2-ethylhexyl)ftalát DEHP mikrog/l 1,3 117-81-7 diuron 330-54-1 mikrog/l 0,2 1,8 endosulfan* 7) 115-29-7 mikrog/l 0,005 0,01 fluoranthen 206-44-0 mikrog/l 0,1 1 hexachlorbenzen * HCB mikrog/l 0,01 0,05 118-74-1 hexachlorbutadien* HCBUT mikrog/l 0,1 0,6 87-68-3 hexachlorcyklohexan* 8) 608-73-1 mikrog/l 0,02 0,04 isoproturon 34123-59-6 mikrog/l 0,3 1 naftalen 91-20-3 mikrog/l 2,4 nonylfenol (4- nonylfenol)* 104-40-5 mikrog/l 0,3 2 oktylfenol (4-(1,1',3,3'- 140-66-9 mikrog/l 0,1 tetramethylbutyl)-fenol) pentachlorbenzen * 608-93-5 mikrog/l 0,007 pentachlorfenol * PCP mikrog/l 0,4 1 87-86-5 polycyklické aromatické uhlovodíky*: benzo[a]pyren* 50-32-8 mikrog/l 0,036 0,05 0,1 benzo[b]fluoranthen* 205-99-2 mikrog/l suma=0,03 benzo[k]fluoranthen* 207-08-9 mikrog/l benzo[ghi]perylen* 191-24-2 mikrog/l suma=0,002 indeno[1,2,3-cd]pyren* 193-39-5 mikrog/l simazin 122-34-9 mikrog/l 1 4 tetrachlorethen * PCE (PER) mikrog/l 10 127-18-4 tetrachlormethan * 56-23-5 mikrog/l 12 1,1,2-trichlorethen TCE (TRI) mikrog/l 10 (trichlorethylen) * 79-01-6 tributylstannan kationt (kationt 36643-28-4 mikrog/l 0,0002 0,0015 tributylcínu)* trichlorbenzeny * 9) 234-413-4 mikrog/l 0,4 trichlormethan (chloroform) * TCM mikrog/l 2,5 67-66-3 trifluralin 1582-09-8 mikrog/l 0,03 kadmium a jeho sloučeniny * - Cd-rozp mikrog/l =< 0,08 =< 0,45 rozpuštěné 7440-43-9 (třída 1) (třída 1) (v závislosti na třídách tvrdosti 0,08 0,45 (třída vody) 10) 11) ) (třída 2) 2) 0,09 0,6 (třída 3) (třída 3) 0,9 (třída 4) 0,15 1,5 (třída 5) (třída 4) 0,25 (třída 5) nikl a jeho sloučeniny - Ni-rozp mikrog/l 20 rozpuštěné 10) 7440-02-0 olovo a jeho sloučeniny - Pb-rozp mikrog/l 7,2 rozpuštěné 10) 7439-92-1 rtuť a její sloučeniny * - Hg-rozp mikrog/l 0,05 0,07 rozpuštěné 10) 7439-97-6 --------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Znečišťující organické látky --------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- 1,2-cis-dichlorethen 156-59-2 mikrog/l 1 2,4-dichlorfenol 120-83-2 mikrog/l 5 3,4-dichloranilin 95-76-1 mikrog/l 0,2 anilín 62-53-3 mikrog/l 5 adsorbovatelné organicky vázané AOX mikrog/l 25 halogeny bis(1,3 - dichlor-2-prophyl)ether 63283-80-7 mikrog/l 0,1 bis(2,3 - dichlor-1-prophyl)ether 7774-68-7 mikrog/l 0,1 1,3 - dichlor-2-prophyl (2,3- 59440-90-3 mikrog/l 0,1 dichlor-1-prophyl) ether bisfenol A 80-05-7 mikrog/l 0,035 ethylbenzen 100-41-4 mikrog/l 1 fenantren 85-01-8 mikrog/l 0,03 fluoridy F- mg/l 0,8 chlorbenzen 108-90-7 mikrog/l 1 isopropylbenzen 98-82-8 mikrog/l 0,7 kyanidy snadno uvolnitelné CN- mg/l 0,005 kyanidy celkové CN
celk
. mg/l 0,02 0,3 kyselina ethylendiamintetraoctová EDTA mikrog/l 5 60-00-04 kyselina nitrilotrioctová NTA mikrog/l 5 139-13-9 nitrobenzen 98-95-3 mikrog/l 3 sulfan H2S mg/l 0,05 suma dichlorbenzenů 12) S-DCB mikrog/l 0,25 suma polycyklických aromatických S-PAU mikrog/l 0,03 0,1 uhlovodíků 13) suma polychlorovaných bifenylů 14) S-PCB mikrog/l 0,007 tenzidy aniontové MBAS mg/l 0,3 toluen 108-88-3 mikrog/l 5 uhlovodíky C10-C40 C10-C40 mg/l 0,1 vinylchlorid 75-01-4 mikrog/l 0,5 1 --------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Jednotlivé prvky K) --------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- antimon Sb mikrog/l 10 250 arsen As mikrog/l 5 11 baryum Ba mikrog/l 180 berylium Be mikrog/l 0,5 bor B mikrog/l 300 cín Sn mikrog/l 25 hliník Al mikrog/l 450 1 000 hořčík Mg mg/l 120 chrom Cr mikrog/l 15 18 kadmium Cd mikrog/l 0,3 kobalt Co mikrog/l 3 mangan Mn mg/l 0,3 měď 15) Cu mikrog/l 14 molybden Mo mikrog/l 18 nikl Ni mikrog/l 20 olovo Pb mikrog/l 7,2 rtuť Hg mikrog/l 0,05 selen Se mikrog/l 2 stříbro Ag mikrog/l 3,5 uran U mikrog/l 9 24 vanad V mikrog/l 18 vápník Ca mg/l 190 zinek 15) Zn mikrog/l 92 železo Fe mg/l 0,55 1 --------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Mikrobiologické ukazatele --------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- escherichia coli ECOLI KTJ/100 ml 100 16) 900 17) 2500 17) 18) termotolerantní (fekální) FC KTJ/100 ml 200 16) 4000 17) 18)) koliformní bakterie intestinální (střevní) enterokoky ENT KTJ/100 ml 200 16) 330 17) 2000 17) 18)) --------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Ukazatele radioaktivity --------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- celková objemová aktivita alfa c Bq/l 0,2 19) 0,2 0,3 19) celková objemová aktivita beta c Bq/l 0,5 1 19) celková objemová aktivita beta cbeta-40K Bq/l 0,5 19) 0,3 0,5 19) opravená na 40K radium 226 226Ra Bq/l 0,1 0,3 19) tritium 3H Bq/l 100 19) 700 3 500 stroncium 90 90Sr Bq/l 0,2 1 cesium 137 137Cs Bq/l 0,1 0,5 --------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
Tabulka 1b: Normy environmentální kvality pro vybrané ukazatele určené pouze k hodnocení ekologického stavu/potenciálu
 --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------
        Ukazatel         Značka, zkratka nebo   Jednotka   Norma environmentální
                       číslo CASA)               kvality
                                            NEK-RP
                                        (průměrná hodnota)H)
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------
Znečišťující organické látky
1,2-trans-dichlorethen             156-60-5      mikrog/l       6,8
2,4-dichlorfenoxyoctová kyselina         2,4-D      mikrog/l       0,1
                        94-75-7
1,2,4,5-tetrachlorbenzen            95-94-3      mikrog/l       0,32
acetochlor a jeho metabolity         34256-82-1     mikrog/l       0,4
AMPA                      1066-51-9     mikrog/l       250
bentazon                   25057-89-0     mikrog/l       4,5
benzo(a)antracen                56-55-3      mikrog/l       0,03
desethylatrazin                6190-65-4     mikrog/l       0,3
dibenzo(a,h)antracen              53-70-3      mikrog/l       0,016
dichlorprop                  7547-66-2     mikrog/l       0,1
dimethachlor                 50563-36-5     mikrog/l       0,09
epoxiconazol                 106325-08-0     mikrog/l       0,4
fenitrothion                  122-14-5      mikrog/l       0,01
fenol                     108-95-2      mikrog/l        3
fenthion                    55-38-9      mikrog/l       0,01
fluoren                     86-73-7      mikrog/l       0,1
galaxolid                   1222-05-5     mikrog/l       6,8
glyfosát                    1071-83-6     mikrog/l        36
hexazinon                   51235-04-2     mikrog/l       0,048
chlorotoluron                 15545-48-9     mikrog/l       0,4
chrysen                    218-01-9      mikrog/l       0,1
kyselina 1,3-diaminopropantetraoctová      PDTA       mikrog/l        10
                        1939-36-2
lindan                     gama-HCH      mikrog/l       0,01
                        58-89-9
malathion                   121-75-5      mikrog/l       0,01
MCPA                     26544-20-7     mikrog/l       0,1
MCPB                      94-81-5      mikrog/l       0,1
MCPP                      7085-19-0     mikrog/l       0,1
mecoprop-P                  16484-77-8     mikrog/l       0,1
metabolity alachloru 20)             -       mikrog/l       0,1
metazachlor                  67129-08-2     mikrog/l       0,4
metolachlor a jeho metabolity 21)      51218-45-2     mikrog/l       0,2
parathion-ethyl                 56-38-2      mikrog/l       0,002
parathion-methyl                298-00-0      mikrog/l       0,005
perfluoroktansulfonan              PFOS       mikrog/l        25
                        1763-23-1
pyren                     129-00-0      mikrog/l       0,024
suma xylenů 22)                S-XYLENY      mikrog/l        
o-xylen                     95-47-6      mikrog/l       3,2
(m + p)-xylen               108-38-3 + 106-42-3   mikrog/l        4
terbuthylazine a jeho metabolity 23)      5915-41-3     mikrog/l       0,5
terbutryn                   886-50-0      mikrog/l       0,1
tonalide                   21145-77-7     mikrog/l       3,5
tributylstannan (tributylcín)         688-73-3      mikrog/l       0,0005
trifenylstannan (trifenylcín)         668-34-8      mikrog/l       0,0002
chlorofyl A24)                 chlo a      mikrog/l        25
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------
A) CAS: Chemical Abstracts Service.
B) Průměrná hodnota je roční aritmetický průměr.
C) Tam, kde není všeobecný požadavek nebo NEK-RP vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota, se neuplatňuje kombinovaný přístup.
D) Pro hodnocení, zda povrchová voda vyhovuje užívání pro úpravu na pitnou, se využijí rovněž ustanovení vyhlášky č. 428/2001 Sb.
E) Pro hodnocení, zda povrchová voda vyhovuje užívání pro koupání, se využijí rovněž ustanovení vyhlášky č. 135/2004 Sb.
F) Pro hodnocení, zda povrchová voda vyhovuje podmínkám pro lososové vody, se využijí rovněž ustanovení nařízení vlády č. 71/2003 Sb.
G) Pro hodnocení, zda povrchová voda vyhovuje podmínkám pro kaprové vody, se využijí rovněž ustanovení nařízení vlády č. 71/2003 Sb.
H) NEK-RP: norma environmentální kvality vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota. Není-li uvedeno jinak, použije se na celkovou koncentraci všech izomerů. Pro každý daný útvar povrchových vod se použitím NEK-RP rozumí, že aritmetický průměr koncentrací naměřených v různých časech průběhu roku v žádném reprezentativním monitorovacím místě ve vodním útvaru nepřekračuje dotyčnou normu.
I) NEK-NPH: norma environmentální kvality vyjádřená jako nejvyšší přípustná hodnota je nepřekročitelná. Není-li NEK-NPK stanovena nejvyšší přípustné hodnoty se nepoužijí.
J) V případě všeobecných ukazatelů jsou limitní hodnoty vyjádřeny jako obecné požadavky a požadavky pro užívání vody.
K) V případě kovů je potřeba zohlednit jejich přirozené pořadí.
L) Prioritní látky označené symbolem „*“ jsou zvlášť nebezpečné závadné látky
1) Zpřísněný požadavek platí pro povodí nad nádrží využívanou jako zdroj pitné vody.
2) Zpřísněný požadavek platí pro povodí nad nádrží využívanou ke koupání.
3) Přírůstek teploty v toku na konci mísící zóny vlivem vypouštěných oteplených vod nesmí být vyšší než 3°C. Konec mísící zóny je místo, kde se teploty vody u obou břehů vyrovnají.
4) Limit je dán minimální a maximální hodnotou. Standard je dodržen, pokud se každá hodnota ročního počtu vzorků nachází v intervalu minimální a maximální limitní hodnoty.
5) Limitní hodnota stanovená pro sumu kongenerů bromovaných difenyletherů s čísly 28, 47, 99, 100, 153 a 154.
6) Suma DDT zahrnuje součet izomerů: p,p‘-DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(p- chlorfenyl)-ethan, číslo CAS 50-29-3), o,p-DDT (1,1,1-trichlor-2-(o- chlorfenyl)-2-(p-chlorfenyl)-ethan, číslo CAS 789-02-6), p,p‘-DDD (1,1- dichlor-2,2-bis(p-chlorfenyl)-ethen, číslo CAS 72-55-9) a p,p‘-DDE (1,1- dichlor-2,2-bis(p-chlorfenyl)-ethan, číslo CAS 72-54-8).
7) Endosulfan zahrnuje sumu alfa-endosulfanu a beta-endosulfanu.
8) Suma hexachlorcyklohexanů zahrnuje: alfa-HCH, beta-HCH, gama-HCH a ä- HCH.
9) Suma trichlorbenzenů zahrnuje: 1,2,3-trichlorbenzen, 1,2,4-trichlorbenzen a 1,3,5-trichlorbenzen.
10) V případě kadmia, olova, rtuti a niklu se hodnoty NEK vztahuji ke koncentraci rozpuštěných látek, tj. k rozpuštěné fázi vzorku vody získané filtrací filtrem s otvory 0,45 mikrom nebo jinou rovnocennou předúpravou.
11) Pro kadmium a jeho sloučeniny se hodnoty NEK-PR a NEK-NPH liší v závislosti na tvrdosti vody vymezené pomocí pěti tříd. Tvrdost vody je vyjádřena jako celoroční průměrná hodnota pomocí pěti druhů tříd: třída 1: < 40 mg CaCO3/l, třída 2: 40 až < 50 mg CaCO3/l, třída 3: 50 až < 100 mg CaCO3/l, třída 4: 100 až < 200 mg CaCO3/l a třída 5: ? 200 mg CaCO3/l.
12) Suma dichlorbenzenů zahrnuje: 1,2-dichlorbenzen,1,3-dichlorbenzen a 1,4- dichlorbenzen.
13) Suma PAU zahrnuje: fluoranthen, benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen, benzo[a]pyren, benzo[ghi]perylen a ideno[1,2,3-cd]pyren.
14) Suma PCB zahrnuje: PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 a PCB 180.
15) Pro lososové a kaprové vody koncentrace v rozpuštěné formě.
16) Limitní hodnota vyjádřena jako koncentrace C90. Hodnota je dodržena, nebude- li roční počet vzorků nevyhovujících tomuto standardu větší než 10 %.
17) Limitní hodnota vyjádřena jako percentil P90. Hodnota je dodržena, nebude-li roční počet vzorků nevyhovujících tomuto standardu větší než 10 %.
18) Indikativní hodnota, při překročení se zjišťuje příčina, respektive zdroj znečištění.
19) Indikativní hodnota, při překročení se zjišťuje příčina, respektive zdroj radioaktivního znečištění.
20) Metabolity alachloru zahrnují OA, ESA.
20) NEK pro metolachlor a jeho metabolity: OA, ESA, vyjádřená jako metolachlor.
22) Suma xylenů zahrnuje: o-xylen, m-xylen a p-xylen.
23) NEK pro terbuthylazin a jeho metabolity: terbuthylazin-2-hydroxid a terbuthylazin-desethyl, vyjádřená jako terbuthylazin.
24) Koncentrace chlorofylu A se týká vod určených pro vodárenské účely. Pro vody vymezenéjakou koupací se použije hodnota 50mikrog/l
B.
Sedimenty a biota
Tabulka 2:  Normy  environmentální kvality  pro  hodnocení
     chemického stavu útvarů povrchových vod - pevné
     matrice
--------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------
  Č.          Název látky        Číslo CASB)   Jednotka     NEK-RPC)      NEK-RPC)
 látkyA)                        nebo            pro sediment     pro biotuD)
                           zkratka
--------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------
  2)   anthracen                 120-12-7   mikrog/kg      310        33000
  3)   atrazin                  1912-24-9   mikrog/kg      5,2         E)
  5)   PBDE 1)                  32534-81-9   mikrog/kg      310        1000
  6)   kadmium 2)                7440-43-9   mikrog/kg      2300         160
  7)   C 10-13                  85535-84-8   mikrog/kg      1000         E)
  12)  DEHP                    117-81-7   mikrog/kg     100000        3200
  15)  fluoranthen                206-44-0   mikrog/kg      175        11500
  16)  HCB                    118-74-1   mikrog/kg      17          20
  17)  HCBD                    87-68-3    mikrog/kg      490         55
  18)  HCH                    608-73-1   mikrog/kg      10 3)      333), 67 4)
  20)  olovo 2)                 7439-92-1   mikrog/kg      53000        1000
  21)  rtuť 2)                  7439-97-6   mikrog/kg      470        206)
  23)  nikl                   7440-02-0   mikrog/kg      3000         F)
  24)  nonylfenol                 104-40-5   mikrog/kg      180         F)
     (4-nonylfenol)
  25)  oktylfenol                 140-66-9   mikrog/kg      34         F)
     (4-(1,1',3, 3'-tetramethylbutyl)-fenol
  26)  pentachlorobenzen             608-93-5   mikrog/kg      400         370
  26)  pentachlorfenol              87-86-5    mikrog/kg      119         E)
  28)  PAU 5)                    PAU     mikrog/kg      2500         E)
  29)  simazin                  122-34-9   mikrog/kg      15         F)
  30)  TBT                     TBT     mikrog/kg      0,02         230
--------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------
A) Číslo látky dle Přílohy č. 6 k nařízení
B) CAS: Chemical Abstracts Service.
C) NEK: norma environmentální kvality vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota pro sušinu, týká se zrnitostní frakce pod 2 mm pro stanovení organických látek a pod 20 mikrom pro stanovení kovů. Pro biotu je vyjádřená jako hodnota pro mokrou váhu. Pro porovnání s NEK se koncentrace v sedimentu a plaveninách normalizuje na obsah organického uhlíku ve vzorku pomocí přepočtu uvedeného v metodickém pokynu k tomuto nařízení.
D) Sledují se zástupci: makrozoobentos - v Hydropsyche sp., Erpobdella sp., Gammarus sp., ichtyofauna - Leuciscus cephalus
E) Pouze se sleduje.
1) Limitní hodnota stanovená pro sumu kongenerů bromovaných difenyletherů s čísly 28, 47, 99, 100, 153 a 154.
2) V případě kovů je možno zohlednit jejich přirozené pořadí.
3) Zahrnuje gama-HCH (Lindan).
4) Zahrnuje alfa-HCH, beta-HCH, gama-HCH a ä- HCH.
5) Zahrnuje benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen, benzo[a]pyren, benzo[ghi]perylen a ideno[1,2,3-cd]pyren.
Pro prioritní látky uvedené v příloze č. 6 k tomuto nařízení pod čísly 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 a 30 platí, že jejich koncentrace se nesmí v sedimentu nebo příslušné biotě výrazně v čase zvyšovat.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.