Odstavec předpisu 61/2003 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
Příl.4

Příloha 4
Minimální roční četnosti odběrů vzorků vypouštěných odpadních vod pro sledování jejich znečištění
Tabulka 1: Minimální roční četnosti odběrů vypouštěných městských odpadních vod
----------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
Velikost zdroje znečištění (EO) 1)  Typ vzorku 2)  BSK
5
CHSK
Cr
NL N- N
celk
P
celk
TOC NH4+ ----------------------------------- --------------------------------------------------------------------- < 500 4) A 3) 4 4 4 - - - - 500 - 2 000 A 3) 12 12 12 12 - - - 2 001 - 10 000 B 3) 12 12 12 12 12 12 - 10 001 - 100 000 C 26 26 26 26 26 26 - > 100 000 C 52 52 52 52 52 52 52 ----------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
1) Je-li zdrojem znečištění čistírna odpadních vod je velikost zdroje znečištění určena postupem uvedeným v poznámce 1) k Tabulce 1a přílohy č. 1 k tomuto nařízení.
2) Typ vzorku stanoví vodoprávní úřad takto:
typ A - dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut,
typ B - 24 hodinový směsný vzorek, získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin,
typ C - 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru dílčího vzorku.
3) Pro čistírny odpadních vod s diskontinuálním vypouštěním odpadních vod stanoví vodoprávní úřad způsob odběru vzorku individuálně.
4) V kategorii zdrojů znečištění do 50 EO, kde vodní dílo nebylo ohlášeno dle § 15a, může vodoprávní úřad stanovit menší četnost odběrů, než je uvedeno pro kategorii do 500 EO.
Odběry vzorků musí být rovnoměrně rozloženy v průběhu roku. Odběry by neměly být prováděny za neobvyklých situací, při přívalových deštích a povodních.
Tabulka 2: Prahová množství vypouštěných uvedených zvlášť nebezpečných látek obsažených v průmyslových odpadních vodách, při jejichž nedosažení není nutné vyžadovat denní 24 hodinové sledování
----------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
            Látka                   Roční množství (kg)
----------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
Rtuť                                    7,5
Kadmium                                   10
Hexachlorcyklohexan 1) (suma)                        3
Tetrachlormethan                              30
DDT 1) (suma)                                1
Driny (suma) (aldrin, dieldrin, eldrin, isodrin) 1)             1
Pentachlorfenol                               3
Hexachlorbenzen                               1
Hexachlorbutadien                              1
Trichlormethan                               30
1,2-dichlorethan                              30
Tetrachlorethen                               30
Trichlorethen                                30
Trichlorbenzen (suma)                            3
----------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
1) Hodnoty se vztahují zejména na sledování průsakových vod z odkališť, ze skládek odpadů či kontaminovaných zemin a jiných ekologických zátěží.
Zvlášť nebezpečné látky musí být sledovány denními 24 hodinovými směsnými vzorky vody při současném měření denního množství odpadních vod. Jednodušší postup sledování je možno zvolit při vypouštěném množství menším než je uvedeno v tabulce 2 této přílohy.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.