Odstavec předpisu 61/2003 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
Příl.6

Příloha 6
Seznam prioritních látek a prioritních nebezpečných látek
------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------
Číslo Číslo CAS a)     Číslo EU b)   Název prioritní látky c)              Identifikována jako
látky                                             prioritní nebezpečná
------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------
 1  15972-60-8       240-110-8   Alachlor                           
 2  120-12-7        204-371-1   Anthracen                          X
 3  1912-24-9       217-617-8   Atrazin                            
 4  71-43-2        200-753-7   Benzen                            
 5  nepoužije se      nepoužije se Bromovaný difenylether 1)                  X 2)
   32534-81-9       nepoužije se Pentabromdifenylether (kongenery s čísly 28, 47,       
                      99, 100, 153 a 154)
 6  7440-43-9       231-152-8   Kadmium a jeho sloučeniny                  X
 7  85535-84-8       287-476-5   Chloralkany C10-13 1)                    X
 8  470-90-6        207-432-0   Chlorfenvinfos                        
 9  2921-88-2       220-864-4 C  Chlorpyrifos (Chlorpyrifos-ethyl)               
 10  107-06-2        203-458-1   1,2-dichlorethan                       
 11  75-09-2        200-838-9   Dichlormethan                         
 12  117-81-7        204-211-0   Di(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP)                 
 13  330-54-1        206-354-4   Diuron                            
 14  115-29-7        204-079-4   Endosulfan                          X
 15  206-44-0        205-912-4   Fluoranthen 3)                        
 16  118-74-1        204-273-9   Hexachlorbenzen                       X
 17  87-68-3        201-765-5   Hexachlorbutadien                      X
 18  608-73-1        210-158-9   Hexachlorcyklohexan                     X
 19  34123-59-6       251-835-4   Izoproturon                          
 20  7439-92-1       231-100-4   Olovo a jeho sloučeniny                    
 21  7439-97-6       231-106-7   Rtuť a její sloučeniny                    X
 22  91-20-3        202-049-5   Naftalen                           
 23  7440-02-0       231-111-14  Nikl a jeho sloučeniny                    
 24  25154-52-3       246-672-0   Nonylfenol                          X
   104-40-5        203-199-4   (4-nonylfenol)                        X
 25  1806-26-4       217-302-5   Oktylfenol                          
   140-66-9        nepoužije se 4-(1,1',3,3'-tetramethylbutyl)-fenol             
 26  608-93-5        210-172-5   Pentachlorbenzen                       X
 27  87-86-5        231-152-8   Pentachlorfenol                        
 28  nepoužije se      nepoužije se Polycyklické aromatické uhlovodíky              X
   50-32-8        200-028-5   Benzo[a]pyren                        X
   205-99-2        205-911-9   Benzo[b]fluoranthen                     X
   191-24-2        205-883-8   Benzo[g,h,i]perylen                     X
   207-08-9        205-916-6   Benzo[k]fluoranthen                     X
   193-39-5        205-893-2   Indeno[1,2,3-cd]pyren                    X
 29  122-34-9        204-535-2   Simazin                            
 30  nepoužije se      nepoužije se Sloučeniny tributylcínu                   X
   36643-28-4       nepoužije se Kationt tributylcínu                     X
 31  12002-48-1       234-413-4   Trichlorbenzeny                        
 32  67-66-3        200-663-8   Trichlormethan (chloroform)                  
 33  1582-09-8       216-428-8   Trifluralin                          
------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------
a) CAS: Chemical Abstracts Service.
b) Číslo EU: Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek (EINECS) nebo Evropský seznam oznámených chemických látek (ELNICS).
c) V případech, kdy byly vybrány skupiny látek, jsou uvedeni jednotliví typičtí zástupci skupiny jako směrné parametry (v závorkách a bez čísla). Pro tyto skupiny látek musí být směrný parametr definován analytickou metodou.
1) Tyto skupiny látek obvykle zahrnují značný počet jednotlivých sloučenin. V současnosti nelze uvést vhodné směrné parametry.
2) Pouze pentabrombifenylether (číslo CAS 32534-81-9). Pod tímto CAS je míněna suma kongenerů 28, 47, 99, 100, 153 a 154.
3) Fluoranthen je na seznamu jako ukazatel dalších, nebezpečnějších polyaromatických uhlovodíků.“.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.