Odstavec předpisu 61/2003 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
Příl.1

Příloha 1
Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod
A.
Městské odpadní vody
(hodnoty pro citlivé oblasti a ostatní povrchové vody)
Tabulka 1a: Emisní standardy: přípustné hodnoty (p) 3), maximální hodnoty (m) 4) a hodnoty průměru 5) koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod v mg/l
------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------
Kategorie ČOV (EO)   CHSK
Cr
BSK
5
NL N-NH
4
+
N
celk
2), 8), 9) P
celk
. 9) 1) 7) p 3) m 4) p 3) m 4) p 3) m 4) průměr m 4), průměr m 4), 6) průměr 5) m 4) 5) 6) 5) ------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- < 500 11) 150 220 40 80 50 80 - - - - - - 500 - 2 000 125 180 30 60 40 70 20 40 - - - - 2 001 - 10 000 120 170 25 50 30 60 15 30 - - 3 10 9) 8 10 9) 10 001 - 100 000 90 130 20 40 25 50 - - 15 30 2 6 > 100 000 75 125 15 30 20 40 - - 10 20 1 3 ------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------
1) Rozumí se kategorie čistírny odpadních vod vyjádřená v počtu ekvivalentních obyvatel. Ekvivalentní obyvatel (EO) je definovaný produkcí znečištění 60 g BSK
5
za den. Počet ekvivalentních obyvatel se pro účel zařazení čistírny odpadních vod do velikostní kategorie vypočítává z maximálního průměrného týdenního zatížení na přítoku do čistírny odpadních vod během roku s výjimkou neobvyklých situací, přívalových dešťů a povodní.
U kategorií ČOV pod 2000 EO lze použít pro účel zařazení čistírny do velikostní kategorie (v tabulce 1a nebo 1b v příloze č. 1 a v tabulce 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení) výpočet z bilance v ukazateli BSK
5
v kg za kalendářní rok na přítoku do čistírny vydělený koeficientem 18,7. U nových ČOV se pro zařazení do velikostní kategorie v prvním roce po výstavbě (zkušební provoz) použije návrhový parametr v zatížení BSK5. Po prvotním provedení kategorizace je v případě změny zatížení další kategorizace prováděna až s ukončením platnosti povolení k vypouštění odpadních vod.
2) Celkový dusík je ukazatel, který zahrnuje všechny formy dusíku.
3) Uváděné přípustné koncentrace „p“ nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok a mohou být překročeny v povolené míře podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení. Vodoprávní úřad stanoví typ vzorku A nebo B nebo C podle poznámky 3) k tabulce 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení.
4) Uváděné maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné. Vodoprávní úřad stanoví typ vzorku uvedený v tabulce 1 přílohy č. 4 k tomuto nařízení v souladu se stanovením hodnoty „p“.
5) Uváděné hodnoty jsou aritmetické průměry koncentrací za kalendářní rok a nesmí být překročeny. Počet vzorků odpovídá ročnímu počtu vzorků stanovenému vodoprávním úřadem. Vodoprávní úřad stanoví typ vzorku A nebo B nebo C podle poznámky 3) k tabulce 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení.
6) Hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12°C. Teplota odpadní vody se pro tento účel považuje za vyšší než 12°C, pokud z pěti měření provedených v průběhu dne byla tři měření vyšší než 12°C.
7) Rozbory odtoků z biologických dočišťovacích nádrží, u nichž kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci do dne účinnosti tohoto nařízení, se provádějí ve filtrovaných vzorcích, koncentrace celkových nerozpuštěných látek však nesmí přesáhnout hodnotu 100 mg/l.
8) Požadavky na dusík je možno kontrolovat pomocí denních průměrů, jestliže se prokáže, že je takto zajištěna stejná úroveň ochrany vod. V tomto případě denní průměr nesmí přesáhnout 20 mg/l celkového dusíku pro všechny vzorky, jestliže teplota na odtoku biologického stupně čistírny odpadních vod je vyšší nebo rovná 12 st. C. Zohlednění požadavků na funkci biologického odstranění dusíku a plnění limitů při teplotách na odtoku nižších než 12 st. C může být nahrazeno zohledněním pro časově určené zimní období podle oblastních klimatických podmínek, které stanoví vodoprávní úřad u tohoto ukazatele znečištění.
9) Tento emisní limit stanoví vodoprávní úřad pro čistírnu odpadních vod vybavenou technologickým stupněm pro odstraňování fosforu. U ostatních čistíren odpadních vod stanoví tento limit v případě, že to tak vyplyne ze stanovení emisních limitů kombinovaným přístupem.
Tabulka 1b: Emisní standardy: přípustná minimální účinnost čištění vypouštěných odpadních vod (minimální procento úbytku) 1), 2) v procentech
                
---------------------------------------------- -------------------------------------------------
 Kategorie ČOV    CHSK
Cr
BSK
5
N-NH
4
+
N
celk
3) P
celk
(EO) ---------------------------------------------- ------------------------------------------------- < 500 70 80 - - - 500 - 2 000 70 80 50 - - 2 001 - 10 000 75 85 60 - 705) 10 001 - 100 000 75 85 - 70 80 > 100 000 75 85 - 70 80 ---------------------------------------------- -------------------------------------------------
1) Účinnost čištění vztažená k zátěži na přítoku do čistírny odpadních vod.
2) Přípustná účinnost čištění může být v povoleném počtu jednotlivých stanovení nedosahována podle hodnot v příloze č. 5 k tomuto nařízení. Pro stanovení hodnot minimální účinnosti čištění použije vodoprávní úřad typ vzorku A nebo B nebo C podle poznámky 3) k tabulce 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení.
3) Celkový dusík je ukazatel, který zahrnuje všechny formy dusíku.
Tabulka 1c: Minimální přípustná účinnost čištění stanovená při certifikaci domovní čistírny odpadních vod v procentech1)(tato tabulka se vztahuje na vodní díla ohlašovaná podle § 15a zákona)
--------------------------- --------------------------------- 
Třída DČOV CHSK
Cr
BSK
5
NL N-NH
4
+
P
celk
--------------------------- --------------------------------- I 70 80 90 - - II 75 85 90 75 - III 75 85 95 80 80 --------------------------- ---------------------------------
Účinnost čištění stanovená při certifikaci domovní čistírny odpadních vod dle nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů a dle ČSN EN 12566-3 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod.
Třída I - DČOV určené pro obvyklé vypouštění do vod povrchových. S DČOV třídy I se uvažuje jako s obvyklým řešením pro většinu lokalit, ve kterých se využití DČOV předpokládá, a to zejména tam, kde se prokáže, že použitím zařízení této třídy nebudou překročeny normy environmentální kvality uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení. Příslušným certifikátem dle ČSN EN 12566-3 je doložena požadovaná úroveň odstranění uhlíkatého znečištění.
Třída II - DČOV, u nichž je vyšší účinnost odstranění uhlíkatého znečištění a stabilní nitrifikace nutná vzhledem ke zvýšené ochraně recipientu, zejména tam, kde zvýšený obsah amoniaku může působit toxicky na vodní ekosystémy a tam, kde malá vodnatost toku nezaručuje dosažení norem environmentální kvality a požadavků na užívání vod uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení. DČOV musí garantovat při navrhovaném zatížení dostatečné aerobní stáří kalu tj. větší objem aktivace ve srovnání s třídou I nebo jiný konstrukční prvek zaručující zvýšení koncentrace vhodných mikroorganismů v systému např. nosič biomasy apod.
Třída III - DČOV, u nichž je vyšší účinnost nitrifikace a odstranění fosforu nutné z důvodu vypouštění do vod povrchových s přísnějšími požadavky z důvodu užívání vod pro vodárenské účely apod. Jedná se nejčastěji o DČOV třídy II, doplněné např. membránovou filtrací nebo jiným dalším stupněm čištění - chemickým srážením, filtrací (pískový filtr, zemní filtr), sorpcí apod. Tyto DČOV musí být vybaveny odděleným prostorem pro akumulaci kalu.
V případě, že vyčištěná voda vypouštěná z DČOV bude znovu využívána (sprchování, mytí, zalévání) nebo bude vypouštěna do vod ke koupání, musí být taková DČOV vybavena i hygienickým zabezpečením (membránová filtrace, UV apod.).
B.
Průmyslové odpadní vody
Tabulka 2: Emisní standardy: přípustné hodnoty znečištění pro odpadní vody vypouštěné z vybraných průmyslových a zemědělských odvětví
 
 
---------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
 CZ-NACE            Průmyslový obor/ukazatel            Jednotka  Přípustné hodnoty "p"
                                                   a)
---------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
  01.00  Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti               
  01.46  Chov prasat                                        
      CHSK
Cr
mg/l 500 BSK
5
mg/l 100 NL mg/l 140 N-NH
4
+ mg/l 60 N-NH
4
+ (Z) mg/l 400 N
celk
. mg/l 250 N
celk
. (Z) mg/l 500 01.47 Chov drůbeže CHSK
Cr
mg/l 200 BSK
5
mg/l 50 NL mg/l 80 N-NH
4
+ mg/l 20 N-NH
4
+ (Z) mg/l 36 N
celk
. mg/l 40 N
celk
. (Z) mg/l 80 P
celk
. mg/l 10 05.00 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí 05.10 Těžba a úprava černého uhlí pH - 6-9 NL mg/l 40 PAU mg/l 0,01 Železo mg/l 3 Mangan mg/l 1 05.20 Těžba a úprava hnědého uhlí a lignitu pH - 6-9 NL mg/l 40 PAU mg/l 0,01 Železo mg/l 3 Mangan mg/l 1 07.00 Těžba a úprava rud 7.10 Těžba a úprava železných a ostatních neželezných rud 1) 7.29 pH - 6-9 NL mg/l 40 C10 - C40 mg/l 3 Arsen mg/l 0,5 Měď mg/l 1 Olovo mg/l 0,5 Zinek mg/l 3 Železo mg/l 5 07.21 Těžba a úprava uranových a thoriových rud pH - 6-9 NL mg/l 30 08.00 Ostatní těžba a dobývání 8.11 Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice NL mg/l 40 C10 - C40 mg/l 3 10.00 Výroba potravinářských výrobků 10.1 Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků CHSK
Cr
mg/l 200 BSK
5
mg/l 50 NL mg/l 80 N-NH
4
+ mg/l 20 N-NH
4
+ (Z) mg/l 36 N
celk
. mg/l 30 N
celk
. (Z) mg/l 50 P
celk
. mg/l 10 Tuky a oleje dle ČSN 75 7509 mg/l 10 10.2 Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů pH - 6-8,5 CHSK
Cr
mg/l 250 BSK
5
mg/l 50 N-NH
4
+ mg/l 10 N
celk
. mg/l 25 P
celk
. mg/l 2 Tuky a oleje dle ČSN 75 7509 mg/l 10 10.3 Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny pH - 6-8,5 CHSK
Cr
mg/l 200 BSK
5
mg/l 50 NL mg/l 40 N-NH
4
+ mg/l 20 N-NH
4
+ (Z) mg/l 36 N
celk
. mg/l 30 N
celk
. (Z) mg/l 50 P
celk
. mg/l 10 Tuky a oleje dle ČSN 75 7509 mg/l 10 10.4 Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků pH - 6-8,5 CHSK
Cr
mg/l 250 BSK
5
mg/l 50 NL mg/l 40 Tuky a oleje dle ČSN 75 7509 mg/l 10 10.5 Výroba mléčných výrobků pH - 6-8,5 CHSK
Cr
mg/l 120 BSK
5
mg/l 30 NL mg/l 50 N-NH
4
+ mg/l 10 N-NH
4
+ (Z) mg/l 18 N
celk
. mg/l 30 N
celk
. (Z) mg/l 50 P
celk
. mg/l 5 Tuky a oleje dle ČSN 75 7509 mg/l 10 AOX mg/l 0,5 10.62 Výroba škrobárenských výrobků pH - 6-8,5 CHSK
Cr
mg/l 200 BSK
5
mg/l 50 NL mg/l 80 N-NH
4
+ mg/l 20 N-NH
4
+ (Z) mg/l 36 N
celk
. mg/l 30 N
celk
. (Z) mg/l 50 P
celk
. mg/l 10 10.81 Výroba cukru (přírodního) pH - 6-8,5 CHSK
Cr
mg/l 160 BSK
5
mg/l 40 NL mg/l 80 N-NH
4
+ mg/l 10 N-NH
4
+ (Z) mg/l 20 N
celk
. mg/l 20 N
celk
. (Z) mg/l 35 P
celk
. mg/l 10 10.89 Výroba droždí ukazatele a přípustné hodnoty podle CZ-NACE 10.62 (Výroba škrobárenských výrobků) 10.91 Výroba průmyslových krmiv 10.92 pH - 6-8,5 CHSK
Cr
mg/l 250 BSK
5
mg/l 100 P
celk
. mg/l 10 11.00 Výroba nápojů 11.05 Výroba piva a sladu 11.06 pH - 6-8,5 CHSK
Cr
mg/l 130 BSK
5
mg/l 40 NL mg/l 40 N-NH
4
+ mg/l 10 N-NH
4
+ (Z) mg/l 18 N
celk
. mg/l 20 N
celk
. (Z) mg/l 34 P
celk
. mg/l 5 AOX mg/l 0,5 11.07 Stáčení minerální a pitné vody do lahví a výroba nealkoholických nápojů pH - 6-8,5 CHSK
Cr
mg/l 110 BSK
5
mg/l 25 P
celk
. mg/l 2 13.00 Výroba textilií 13.1 Úprava a spřádání textilních vláken a příze, tkaní , úprava a výroba textilií 2) 13.2 NL mg/l 40 13.3 CHSK
Cr
mg/l 300 13.9 BSK
5
mg/l 50 C10 - C40 mg/l 5 RAS mg/l 2000 Chrom (VI) mg/l 0,3 Chrom mg/l 0,5 Měď mg/l 0,5 Nikl mg/l 0,5 Zinek mg/l 3 Železo mg/l 3 AOX mg/l 5 15.00 Výroba usní a souvisejících výrobků 15.11 Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování a barvení kožešin Koželužny s chromčiněním: CHSK
Cr
mg/l 500 CHSK
Cr
% 80 BSK
5
mg/l 50 NL mg/l 40 RAS mg/l 5000 N-NH
4
+ mg/l 80 N-NH
4
+ (Z) mg/l 150 N
celk
. mg/l 100 N
celk
. (Z) mg/l 175 Sulfidy mg/l 1,5 Chrom mg/l 1 Koželužny s jiným způsobem činění (třísločinění, aldehydické činění): CHSK
Cr
mg/l 1000 CHSK
Cr
% 70 BSK
5
mg/l 100 NL mg/l 40 RAS mg/l 5000 N-NH
4
+ mg/l 100 N-NH
4
+ (Z) mg/l 175 N
celk
. mg/l 120 N
celk
. (Z) mg/l 200 Sulfidy mg/l 2 16.00 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku 16.1 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku 3 16.2 C10 - C40 mg/l 3 PAU mg/l 0,01 17.00 Výroba papíru a výrobků z papíru 17.11 Výroba vlákniny Výroba sulfitové buničiny: CHSK
Cr
mg/l 400 CHSK
Cr
kg/t 70 BSK
5
mg/l 40 BSK
5
kg/t 20 NL mg/l 60 AOX mg/l 1 Výroba sulfátové buničiny: CHSK
Cr
mg/l 300 CHSK
Cr
kg/t 60 BSK
5
mg/l 30 BSK
5
kg/t 5 NL mg/l 40 AOX mg/l 1 Bělení buničiny sloučeninami chloru: AOX mg/l 5 Bezchlorové bělení buničiny: AOX mg/l 1 17.12 Výroba papíru a lepenky 4) CHSK
Cr
mg/l 200 BSK
5
mg/l 40 NL mg/l 40 AOX mg/l 5 AOX kg/t 0,5 19.00 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů 19.1 Výroba koksárenských produktů pH - 6-9 NL mg/l 40 CHSK
Cr
mg/l 200 N-NH
4
+ mg/l 30 Fenoly mg/l 1 Kyanidy celkové mg/l 1 PAU mg/l 0,01 19.2 Výroba rafinovaných ropných produktů CHSK
Cr
mg/l 250 BSK
5
mg/l 50 NL mg/l 50 N-NH
4
+ mg/l 20 N-NH
4
+ (Z) mg/l 40 C10 - C40 mg/l 5 PAU mg/l 0,01 20.00 Výroba chemických látek a chemických přípravků 20.12 Výroba barviv a pigmentů 5) pH - 6-9 CHSK
Cr
mg/l 40 BSK
5
mg/l 15 RL mg/l 4000 RAS mg/l 3500 NL mg/l 30 N-NH
4
+ mg/l 4 Fluoridy mg/l 9 Sírany mg/l 3000 Železo mg/l 8 Výroba organických barviv: BSK
5
% 40 CHSK
Cr
% 80 RAS kg/t 1250 20.13 Výroba jiných základních anorganických chemických látek Výroba oxidu titaničitého sulfátovým procesem: pH - 7-10 NL mg/l 30 Železo mg/l 8 Sírany kg/t 800 Výroba sloučenin síry (mimo kyseliny sírové): RAS kg/t 150 Amalgamová elektrolýza: 6) RAS kg/t Cl2 100 20.14 Výroba jiných základních organických chemických látek 7) Organické syntézy: CHSK
Cr
mg/l 500 BSK
5
mg/l 80 RAS mg/l 1000 Výroba epichlorhydrinu: CHSK
Cr
kg/t 60 RAS kg/t 1800 AOX kg/t 0,5 Výroba ethylalkoholu kvašením: ukazatele a přípustné hodnoty podle CZ-NACE 10.62 (Výroba škrobárenských výrobků) 20.15 Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin Výroba hnojiv (kromě draselných): 8) RAS mg/l 1500 RAS kg/t 85 N-NH
4
+ mg/l 30 N-NO3- mg/l 50 P
celk
. mg/l 10 Fluoridy mg/l 20 20.16 Výroba plastů v primárních formách Výroba organických pryskyřic: CHSK
Cr
% 65 BSK
5
% 90 RAS kg/t 170 20.3 Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů CHSK
Cr
mg/l 200 BSK
5
mg/l 30 20.4 Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků, parfémů a toaletních přípravků CHSK
Cr
mg/l 250 BSK
5
mg/l 50 Tenzidy aniontové mg/l 10 P
celk
. mg/l 3 20.52 Výroba klihů a želatiny 20.59 pH - 6-8,5 CHSK
Cr
mg/l 250 BSK
5
mg/l 50 N-NH
4
+ mg/l 10 N
celk
. mg/l 30 P
celk
. mg/l 3 Tuky a oleje dle ČSN 75 7509 mg/l 10 20.6 Výroba syntetických vláken (polyamidových, polyesterových, viskózových) CHSK
Cr
mg/l 300 BSK
5
mg/l 60 21.00 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků 21.1 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků 21.2 CHSK
Cr
mg/l 250 BSK
5
mg/l 40 RAS kg/t 350 AOX mg/l 0,5 PAU mg/l 0,01 23.00 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 23.1 Výroba skla a skleněných výrobků CHSK
Cr
mg/l 150 NL mg/l 40 Fluoridy mg/l 16 Arsen mg/l 1,5 Olovo mg/l 1 Baryum mg/l 5 23.2 Výroba žáruvzdorných výrobků CHSK
Cr
mg/l 150 NL mg/l 40 23.31 Výroba keramických obkládaček a dlaždic a výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků (kromě výrobků pro stavební účely) 23.4 CHSK
Cr
mg/l 150 NL mg/l 40 23.99 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j. n. Výroba termomechanických vláken: CHSK
Cr
mg/l 250 CHSK
Cr
kg/t 50 BSK
5
mg/l 40 BSK
5
kg/t 15 NL mg/l 50 Výroba chemitermomechanických vláken: CHSK
Cr
mg/l 500 CHSK
Cr
kg/t 100 BSK
5
mg/l 50 BSK
5
kg/t 20 NL mg/l 60 24.00 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství 24.1 Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků (kromě pásky za studena), tváření výrobků za tepla 9) pH - 6-9 NL mg/l 40 C10 - C40 mg/l 3 Mangan mg/l 1 Železo mg/l 3 24.2 Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek ukazatele a přípustné hodnoty podle CZ-NACE 24.1 (Výroba železa, oceli, feroslitin a plochých výrobků, tváření výrobků za tepla) 24.3 Jiné hutní zpracování železa a oceli ukazatele a přípustné hodnoty podle CZ-NACE 24.1 (Výroba železa, oceli, feroslitin a plochých výrobků, tváření výrobků za tepla) 24.4 Výroba a hutní zpracování drahých a neželezných kovů 10) pH - 6-9 NL mg/l 30 C10 - C40 mg/l 3 AOX mg/l 2 Hliník mg/l 3 Chrom mg/l 0,5 Měď mg/l 0,5 Nikl mg/l 0,5 Olovo mg/l 0,5 Zinek mg/l 2 Výroba kryolitu: RAS mg/l 150 24.51 Výroba odlitků z litiny ukazatele a přípustné hodnoty podle CZ-NACE 24.1 (Výroba železa, oceli, feroslitin a plochých výrobků, tváření výrobků za tepla) 24.52 Výroba odlitků z oceli ukazatele a přípustné hodnoty podle CZ-NACE 24.1 (Výroba železa, oceli, feroslitin a plochých výrobků, tváření výrobků za tepla) 24.53 Výroba odlitků z lehkých neželezných kovů ukazatele a přípustné hodnoty podle CZ NACE 24.4 (Výroba a hutní zpracování drahých a neželezných kovů) 24.54 Výroba odlitků z ostatních neželezných kovů ukazatele a přípustné hodnoty podle CZ NACE 24.4 (Výroba a hutní zpracování drahých a neželezných kovů) 25.00 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 25.61 Povrchová úprava a zušlechťování kovů Povrchová úprava kovů včetně plastů: 11) pH - 6-9 CHSK
Cr
mg/l 300 NL mg/l 30 N-NO2- mg/l 5 P
celk
. mg/l 3 C10 - C 40 mg/l 2 AOX mg/l 2 Fluoridy mg/l 20 Sulfidy mg/l 1 Kyanidy celkové mg/l 1 Kyanidy snadno uvolnitelné mg/l 0,1 Celkový zbytkový chlor Arsen mg/l 0,5 Cín mg/l 2 Kobalt mg/l 1 Hliník mg/l 2 Chrom mg/l 0,5 Chrom (VI) mg/l 0,1 Měď mg/l 0,5 Molybden mg/l 1 Nikl mg/l 0,8 Olovo mg/l 0,5 Rtuť mg/l 0,05 Selen mg/l 0,1 Stříbro mg/l 0,1 Zinek mg/l 2 Železo mg/l 2 Tepelná úprava kovů: pH - 6-9 NL mg/l 30 N-NO2- mg/l 5 P
celk
. mg/l 3 C10 - C40 mg/l 2 Kyanidy celkové mg/l 1 Kyanidy snadno uvolnitelné mg/l 0,1 Celkový zbytkový chlor Baryum mg/l 2 Chrom mg/l 0,5 Chrom (VI) mg/l 0,1 Železo mg/l 2 Smaltování: pH - 6-9 NL mg/l 30 P
celk
. mg/l 3 C10 - C40 mg/l 2 AOX mg/l 2 Baryum mg/l 2 Kadmium mg/l 0,2 Kobalt mg/l 1 Chrom mg/l 0,5 Chrom (VI) mg/l 0,1 Měď mg/l 0,5 Molybden mg/l 1 Olovo mg/l 0,5 Zinek mg/l 2 Železo mg/l 2 Lakování: pH - 6-9 NL mg/l 50 P
celk
. mg/l 3 C10 - C40 mg/l 2 AOX mg/l 2 Baryum mg/l 2 Kadmium mg/l 0,2 Chrom mg/l 0,5 Chrom (VI) mg/l 0,1 Měď mg/l 0,5 Olovo mg/l 0,5 Zinek mg/l 2 Železo mg/l 2 25.62 Všeobecné strojírenské činnosti Obrábění: pH - 6-9 NL mg/l 50 N-NH
4
+ mg/l 30 P
celk
. mg/l 3 C10 - C40 mg/l 2 AOX mg/l 2 Kadmium mg/l 0,2 Železo mg/l 2 27.00 Výroba elektrických zařízení Výroba elektrických strojů a zařízení (elektrotechnická výroba) 12): pH - 6-9 CHSK
Cr
mg/l 300 NL mg/l 20 N-NH
4
+ mg/l 30 N-NO2- mg/l 2 P
celk
. mg/l 3 C10 - C40 mg/l 2 AOX mg/l 2 Fluoridy mg/l 20 Sulfidy mg/l 1 Kyanidy celkové mg/l 1 Kyanidy snadno uvolnitelné mg/l 0,1 Celkový zbytkový chlor Arsen mg/l 0,5 Cín mg/l 2 Kadmium mg/l 0,2 Chrom mg/l 0,5 Chrom (VI) mg/l 0,1 Měď mg/l 0,5 Molybden mg/l 1 Nikl mg/l 0,5 Olovo mg/l 0,5 Rtuť mg/l 0,05 Selen mg/l 0,1 Stříbro mg/l 0,1 Zinek mg/l 2 Železo mg/l 2 Mangan Lithium 35.00 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 35.11 Výroba elektřiny a tepla 13) 35.30.1 pH - 6-10 NL mg/l 40 RAS mg/l 1500 C10 - C40 mg/l 1 Odkaliště popele: pH - 6-10 NL mg/l 40 RAS mg/l 2000 Čistírna odpadních vod z odsíření: pH - 6-10 NL mg/l 40 RAS mg/l 15 000 38.00 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití 38.32 Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení Spalování odpadů: 14) pH - 6,5-8,5 NL mg/l 30 Rtuť mg/l 0,03 Kadmium mg/l 0,05 Thallium mg/l 0,05 Arsen mg/l 0,15 Olovo mg/l 0,2 Chrom mg/l 0,5 Měď mg/l 0,5 Nikl mg/l 0,5 Zinek mg/l 1,5 Součet dioxinů a furanů 15) ng/l 0,3 52.00 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě 52.10 Skladování Distribuční sklady ropných látek: CHSK
Cr
mg/l 250 NL mg/l 50 C10 - C40 mg/l 5 PAU mg/l 0,01 75.00 Veterinární činnosti 16) Kafilerie: pH - 6,5-8,5 CHSK
Cr
mg/l 200 BSK
5
mg/l 40 NL mg/l 40 Tuky a oleje dle ČSN 75 7509 mg/l 10 N-NH
4
+ mg/l 40 N-NH
4
+ (Z) mg/l 75 N
celk
. mg/l 60 N
celk
. (Z) mg/l 105 P
celk
. mg/l 10 86.00 Zdravotní a sociální péče 87.00 Celkový zbytkový chlor - 17) ---------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
a) Uváděné přípustné hodnoty „p“ koncentrací a účinností čištění nejsou roční průměry a mohou být překročeny v povolené míře podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení. Vodoprávní úřad stanoví typ vzorku A nebo B nebo C podle poznámky 3) k tabulce 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení.
1) Hodnoty přípustných koncentrací a poměrných množství vypouštěného kadmia při těžbě zinku jsou uvedeny v tabulce 3 bod 2.1 této přílohy.
2) Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěného trichlorbenzenu jsou uvedeny v tabulce 3 bod 14.4 této přílohy.
3) Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěného pentachlorfenolu při ošetřování dřeva jsou uvedeny v tabulce 3 bod 6.5 této přílohy.
4) Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěné rtuti jsou uvedeny v tabulce 3 bod 1.2.9. této přílohy.
5) Hodnoty přípustných koncentrací a poměrných množství vypouštěného kadmia při výrobě pigmentů jsou uvedeny v tabulce 3 bod 2.3 této přílohy.
6) Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěné rtuti jsou uvedeny v tabulce 3 bod 1.1 této přílohy.
7) Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěných zvlášť nebezpečných látek jsou uvedeny v tabulce 3 této přílohy.
8) Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěného kadmia při výrobě fosforečných hnojiv jsou uvedeny v tabulce 3 bod 2.7 této přílohy.
9) Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěné rtuti při výrobě oceli jsou uvedeny v tabulce 3 bod 1.2.10 této přílohy.
10) Hodnoty přípustných koncentrací a poměrných množství vypouštěné rtuti jsou uvedeny v tabulce 3 bod 1.2.7 a kadmia v tabulce 3 bod 2.1 této přílohy.
11) Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěného kadmia pro elektrolytické pokovování jsou uvedeny v tabulce 3 bod 2.6 této přílohy.
12) Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěného kadmia pro výrobu galvanických článků a baterií jsou uvedeny v tabulce 3 bod 2.5 této přílohy.
13) Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěné rtuti ze zařízení spalujících uhlí jsou uvedeny v tabulce 3, bod 1.2.11 této přílohy.
14) U spaloven odpadů se jedná o odpadní vody z čištění plynů. Limitní hodnoty koncentrací budou pokládány za splněné, pokud:
- pro NL - 95% denně měřených hodnot nepřekročí limitní hodnotu a žádná hodnota nepřekročí 45 mg/l,
- pro těžké kovy a arsen - nanejvýš jedna z měsíčně měřených
hodnot za rok překročí limitní hodnotu koncentrace,
- pro dioxiny a furany, měřené každých šest měsíců (první rok každé tři měsíce), nepřekročí žádná měřená hodnota limitní hodnotu koncentrace.
Limitní hodnoty musejí být dodrženy v místě, ve kterém jsou odpadní vody ze zařízení na čištění spalin obsahující uvedené látky vypouštěny ze spalovacího nebo spolu-spalovacího zařízení. Pokud jsou odpadní vody z čištění spalin čištěny mimo spalovací nebo spolu-spalovací zařízení v čistírně odpadních vod určené k čištění pouze tohoto druhu odpadních vod, limitní hodnoty se uplatňují na odtoku z této čistírny odpadních vod. Pokud jsou odpadní vody z čištění spalin čištěny v místě nebo mimo místo svého vzniku společně s jinými odpadními vodami, musejí být limitní hodnoty bilančně přepočteny.
V povolení se stanoví provozní kontinuální kontrolní měření odpadních vod, a to alespoň pH, teploty a průtoku.
15) Součet dioxinů a furanů je součet množství jednotlivých látek, násobený těmito koeficienty ekvivalentu toxicity:
------------------------------------------------------ ------------------------
2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin (TCDD)               1
1,2,3,7,8-pentachlordibenzodioxin (PeCDD)             0,5
1,2,3,4,7,8-hexachlordibenzodioxin (HxCDD)             0,1
1,2,3,7,8,9-hexachlordibenzodioxin (HxCDD)             0, l
1,2,3,6,7,8-hexachlordibenzodioxin (HxCDD)             0,1
1,2,3,4,6,7,8-heptachlordibenzodioxin (HxCDD)           0,01
oktachlordibenzodioxin (OCDD)                   0,001
2,3,7,8-tetrachlordibenzofuran (TCDF)               0,1
2,3,4,7,8-pentachlordibenzofuran (PeCDF)              0,5
1,2,3,7,8-pentachlordibenzofuran (PeCDF)              0,05
1,2,3,4,7,8-hexachlordibenzofuran (HxCDF)             0,1
1,2,3,7,8,9-hexachlordibenzofuran (HxCDF)             0,1
1,2,3,6,7,8-hexachlordibenzofuran (HxCDF)             0,1
2,3,4,6,7,8-hexachlordibenzofuran (HxCDF)             0,1
1,2,3,4,6,7,8-heptachlordibenzofuran (HpCDF)            0,01
1,2,3,4,7,8,9-heptachlordibenzofuran (HpCDF)            0,01
oktachlordibenzofuran (OCDF)                    0,001
------------------------------------------------------ ------------------------
16) Hodnoty přípustných koncentrací vypouštěné rtuti ze stomatologických zařízení jsou uvedeny v tabulce 3 bod 1.2.13.1. této přílohy.
17) Pouze sledovat.
Značky a zkratky:
CZ-NACE klasifikace ekonomických činností vydaná Českým statistickým úřadem
CHSK
Cr
chemická spotřeba kyslíku dichromanovou metodou
BSK
5
biochemická spotřeba kyslíku pětidenní s potlačením nitrifikace
NL nerozpuštěné látky
RAS rozpuštěné anorganické soli
C10 - C40 uhlovodíky C
10
- C
40
EL extrahovatelné látky
N-NH
4
+
amoniakální dusík
N-NO
2
-
dusitanový dusík
N-NO
3
-
dusičnanový dusík
N
celk.
celkový dusík
P
celk.
celkový fosfor
AOX adsorbovatelné organicky vázané halogeny
PAU polycyklické aromatické uhlovodíky vyjádřené jako součet koncentrací šesti sloučenin: fluoranthen, benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen, benzo[a]pyren, benzo[ghi]perylen a indeno[1,2,3-cd]pyren. Pro účely ohlašování prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností podle § 126 odst. 6 zákona se uvádějí i koncentrace jednotlivých výše uvedených látek.
Z hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně nižší než 12°C; teplota odpadní vody se pro tento účel považuje za nižší než 12°C, pokud z 5 měření provedených v průběhu dne byly alespoň ve 2 měřeních zjištěny teploty nižší než 12°C
% minimální účinnost čištění
kg/t roční poměrné množství vypouštěného znečištění v kg na tunu vyrobeného produktu
C.
Odpadní vody s obsahem uvedených zvlášť nebezpečných látek
Tabulka 3: Emisní standardy: přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod s obsahem uvedených zvlášť nebezpečných látek:
1. rtuť, 2. kadmium, 3. hexachlorcyklohexan (HCH), 4. Tetrachlormethan (CCl4), 5. DDT, 6. pentachlorfenol (PCP) a jeho soli, 7. aldrin, dieldrin, endrin a isodrin (driny), 8. hexachlorbenzen (HCB), 9. hexachlorbutadien (HCBD), 10. trichlormethan (chloroform, CHCl3 ), 11. 1,2-dichlorethan (EDC), 12. trichlorethen (trichlorethylen, TRI), 13. Tetrachlorethen ( perchlorethylen, PER), 14. Trichlorbenzen (TCB)
 
------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 Pořadí   Látka, průmyslové                 Přípustné hodnoty a)
      odvětví a druh výroby
                           g/t                 mg/l b)
------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
1.    Rtuť (chemický prvek rtuť a rtuť obsažená ve všech jejích sloučeninách a směsích

1.1    Výroba chloru a alkalických hydroxidů elektrolýzou

1.1.1                       Technologie s recyklovanou solankou3)
                        Výpusti z výroby chloru 1)
     měsíční průměr               0,5                   
     denní průměr                2                   
                           Odpadní vody 2)
     měsíční průměr               1                  0,05
     denní průměr                4                  0,2
1.1.2   Technologie se „ztracenou“ solankou 3)
                           Odpadní vody 2)
     měsíční průměr               5                  0,05
     denní průměr                20                  0,2

1.2    Výroby jiné než 1.1


1.2.1             Použití rtuti jako katalyzátoru při výrobě vinylchloridu4)
     měsíční průměr               0,1                  0,05
     denní průměr                0,2                  0,1

1.2.2   Použití rtuti jako katalyzátoru ve výrobách chemického průmyslu          
     (mimo 1.2.1) 5)
     měsíční průměr              5 000                 0,05
     denní průměr               10 000                 0,1

1.2.3                            
     měsíční průměr              700                  0,05
     denní průměr               1 400                  0,1

1.2.4            Výroba organických a anorganických sloučenin rtuti (mimo 1.2.3)5)
     měsíční průměr               50                  0,05
     denní průměr               100                  0,1

1.2.5                Výroba galvanických článků obsahujících rtuť5)
     měsíční průměr               30                  0,05
     denní průměr                60                  0,1

1.2.6              Závody na regeneraci rtuti a metalurgie barevných kovů
     měsíční průměr                                 0,05
     denní průměr                                   0,1

1.2.7                   Extrakce a rafinace neželezných kovů
     měsíční průměr                                 0,05
     denní průměr                                   0,1

1.2.8                  Úpravny toxických odpadů s obsahem rtuti
     měsíční průměr                                  0,05
     denní průměr                                   0,1

1.2.9                        Výroba papíru6)
     měsíční průměr                                  0,05
     denní průměr                                   0,1
1.2.10  Výroba oceli 6)                                  
     měsíční průměr                                  0,01
     denní průměr                                   0,02
1.2.11                     Elektrárny spalující uhlí6)
     měsíční průměr                                  0,01
     denní průměr                                   0,02
1.2.12  Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, neuvedené v tab. 2a a 2b, s vypouštěním nad
                           7,5 kg/rok6)
     měsíční průměr                 0,05                
     denní průměr                           0,1

1.2.13             Malé a neprůmyslové zdroje, s vypouštěním pod 7,5 kg/rok
                                                        
1.2.13.1 Stomatologická zařízení                                       
     Hg                                      95 %7)
1.2.13.2. Ostatní malé průmyslové zdroje                         
     přípustná hodnota „p“                             0,05
------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot. Přípustná hodnota „p“ není roční průměr a může být v povolené míře překročena podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení.
b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.
1) Hodnoty platné pro rtuť obsaženou ve výpusti z výrobní jednotky chloru.
2) Hodnoty platné pro celkové množství rtuti ve všech rtuť obsahujících vodách vypouštěných z lokality závodu.
3) Přípustné hodnoty poměrného množství rtuti jsou uvedeny v g/t instalované výrobní kapacity chloru. Množství rtuti vypouštěné za měsíc se počítá jako součet denních množství v daném měsíci.
4) Přípustné hodnoty poměrného množství rtuti jsou uvedeny v g/t instalované výrobní kapacity vinylchloridu.
5) Přípustné hodnoty poměrného množství jsou uvedeny v g/t zpracované rtuti.
6) Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.
7) Minimální procento účinnosti separátoru amalgamu stanovené výrobcem separátoru.
----------------------------------------------------------------
Pořadí Látka, průmyslové odvětví   Přípustné hodnoty a)
       a druh výroby
                  g/t     mg/l b)
----------------------------------------------------------------
2.   Kadmium (chemický prvek kadmium a kadmium obsažené ve
    všech jeho sloučeninách a směsích)

2.1  Těžba zinku, rafinace olova a zinku a metalurgie kadmia
             a neželezných kovů
    měsíční průměr               0,2
    denní průměr                0,4

2.2          Výroba sloučenin kadmia 1)
    měsíční průměr        500      0,2
    denní průměr        1 000      0,4

2.3            Výroba pigmentů 1)
    měsíční průměr        300      0,2
    denní průměr         600      0,4

2.4          Výroba stabilizátorů 1)
    měsíční průměr        500      0,2
    denní průměr        1 000      0,4

2.5      Výroba galvanických článků a baterií 1)
    měsíční průměr       1 500      0,2
    denní průměr        3 000      0,4

2.6          Galvanické pokovování 1)
    měsíční průměr        300      0,2
    denní průměr         600      0,4

2.7   Výroba kyseliny fosforečné a/nebo fosforečných hnojiv
             z fosfátových hornin
    měsíční průměr               0,2
    denní průměr                0,4

2.8    Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové
    zdroje, neuvedené v tabulce 2a a 2b, s vypouštěním nad
               10 kg/rok 2)
    měsíční průměr               0,2
    denní průměr                0,4
----------------------------------------------------------------
a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot.
b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu (tj. spotřebovaného kadmia). Jestliže nelze zjistit množství zpracovaného kadmia, může být monitorovací postup založen na výrobní kapacitě kadmia stanoveném v povolení. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.
1) Přípustné hodnoty poměrného množství kadmia jsou uvedeny v g/t zpracovaného kadmia.
2) Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.
----------------------------------------------------------------
Pořadí Látka, průmyslové odvětví  Přípustné hodnoty a), 1)
       a druh výroby
                  g/t        mg/l b), c)
----------------------------------------------------------------
3.   Hexachlorcykohexan (HCH) 2)


3.1             Výroba HCH 3)
    měsíční průměr        2       2
    denní průměr         4       4

3.2          Extrakce lindanu 4), 5)
    měsíční průměr        4       2
    denní průměr         8       4

3.3        Výroba HCH s extrakcí lindanu 3)
    měsíční průměr        5       2
    denní průměr         10       4

3.4          Zpracování lindanu 6), 7)
    měsíční průměr        0       0
    denní průměr         0       0

----------------------------------------------------------------
a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot.
b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.
c) Mezní hodnoty koncentrace (měsíční průměr koncentrace HCH vážený průtokem).
1) Přípustné hodnoty se vztahují na celkové množství všech izomerů HCH obsažených ve všech odpadních vodách pocházejících z místa průmyslového závodu.
2) HCH značí izomery 1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexanu.
3) Přípustné hodnoty poměrného množství hexachlorcyklohexanu jsou uvedeny v g/t vyrobeného HCH.
4) Lindan je produkt obsahující nejméně 99% gama-HCH; extrakce je separace lindanu ze směsi izomerů HCH.
5) Přípustné hodnoty poměrného množství hexachlorcyklohexanu jsou uvedeny v g/t zpracovaného HCH.
6) Zpracování lindanu na prostředky pro ochranu rostlin, dřeva a lan při respektování nejlepších dostupných technik ve výrobě.
7) Přípustné jsou pouze technologie neprodukující odpadní vody.
----------------------------------------------------------------
Pořadí Látka, průmyslové odvětví   Přípustné hodnoty a)
       a druh výroby
                  g/t     mg/l b)
----------------------------------------------------------------
4.   Tetrachlormethan (CCl4) 1)

4.1   Výroba tetrachlormethanu perchlorací s promýváním 2)
    měsíční průměr        40      1,5
    denní průměr         80       3

4.2   Výroba tetrachlormethanu perchlorací bez promývání 2)
    měsíční průměr        2,5      1,5
    denní průměr         5       3

4.3     Výroba chlormethanů chlorováním methanu 3) a
              z methanolu 4)
    měsíční průměr        10      1,5
    denní průměr         20       3

4.4     Výroba fluorchloruhlovodíků (freonů) 5), 6)
    měsíční průměr        20       1
    denní průměr         40       2

4.5   Závody používající tetrachlormethan jako rozpouštědlo,
         s vypouštěním nad 30 kg/rok 5), 7)
    měsíční průměr        20       1
    denní průměr         40       2

4.6    Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové
      zdroje, s vypouštěním pod 30 kg/rok 5), 8), 9)
    přípustná hodnota „p“            1
----------------------------------------------------------------
a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot. Přípustná hodnota „p“ není roční průměr a může být v povolené míře překročena podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení.
b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.
1) Vzhledem k těkavosti tetrachlormethanu a k zamezení jeho úniků do ovzduší se u procesů, které zahrnují manipulaci s odpadními vodami s obsahem tetrachlormethanu v kontaktu s ovzduším, vyžaduje dodržení přípustných koncentrací i směrem proti proudu u daného závodu. Při tom je třeba vzít v úvahu veškeré pravděpodobně znečištěné odpadní vody.
2) Přípustné hodnoty poměrného množství tetrachlormethanu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity tetrachlormethanu a tetrachlorethenu.
3) Včetně vysokotlakého elektrolytického vyvíjení chloru.
4) Přípustné hodnoty poměrného množství tetrachlormethanu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity chlormethanů.
5) Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.
6) Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové výrobní kapacity fluorchloruhlovodíků.
7) Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové spotřeby tetrachlormethanu.
8) Přípustná hodnota koncentrace je uvedena jako AOX v mg/l.
9) Jedná se zejména o použití tetrachlormethanu jako rozpouštědla v průmyslových prádelnách a čistírnách.
 
----------------------------------------------------------------
Pořadí Látka, průmyslové odvětví  Přípustné hodnoty a), 1)
       a druh výroby
                  g/t     mg/l b)
----------------------------------------------------------------
5.   DDT 2)

5.1.1             Výroba DDT


5.1.2
    měsíční průměr         8       0,7
    denní průměr          16      1,3
         Zpracování DDT na místě výroby 3)
    měsíční průměr        4       0,2
    denní průměr         8       0,4

5.2      Zpracování DDT mimo místo výroby 3), 5)
    měsíční průměr        0       0
    denní průměr         0       0

5.3        Průmyslová výroba dikofolu 4), 5)
    měsíční průměr        1       0,2
    denní průměr         2       0,4
----------------------------------------------------------------
a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot.
b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.
1) U nových závodů již musejí nejlepší dostupné techniky ve výrobě umožnit dosáhnout emisních standardů nižších než l g/t vyrobených látek.
2) Přípustné hodnoty se vztahují na sumu izomerů a kongenerů DDT: 1,1,1-trichlor-2,2-bis(p-chlorfenyl)ethan, 1,1,1- -trichlor-2-(o-chlorfenyl)-2-(p-chlorfenyl)ethan, 1,1-dichlor- 2,2-bis(p-chlorfenyl)ethen a 1,1-dichlor-2,2-bis(p- chlorfenyl)ethan.
3) Přípustné hodnoty poměrného množství jsou uvedeny v g/t vyrobeného nebo zpracovaného DDT.
4) Přípustné hodnoty poměrného množství jsou uvedeny v g/t vyrobeného dikofolu.
5) Přípustné jsou pouze technologie neprodukující odpadní vody.
----------------------------------------------------------------
Pořadí Látka, průmyslové odvětví   Přípustné hodnoty a)
       a druh výroby
                  g/t     mg/l b)
----------------------------------------------------------------
6.   Pentachlorfenol (PCP) a jeho soli

6.1     Výroba pentachlorfenolátu sodného hydrolýzou
             hexachlorbenzenu 1)
    měsíční průměr        25       1
    denní průměr         50       2

6.2  Výroba pentachlorfenolátu sodného zmýdelňováním 1), 2)
    měsíční průměr        25       1
    denní průměr         50       2

6.3      Výroba pentachlorfenolu chlorací 2), 3)
    měsíční průměr        25       1
    denní průměr         50       2

6.4    Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové
        zdroje, s vypouštěním nad 3 kg/rok 2)
    měsíční průměr                1
    denní průměr                 2

6.5    Použití pentachlorfenolu a jeho solí k ošetřování
        dřeva, s vypouštěním pod 3 kg/rok 2)
    přípustná hodnota „p“            1
----------------------------------------------------------------
    
a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot. Přípustná hodnota „p“ není roční průměr a může být v povolené míře překročena podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení.
b) V povolení stanovené mezní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.
1) Přípustné hodnoty poměrného množství pentachlorfenolu jsou uvedeny v g/t výrobní kapacity pentachlorfenolátu sodného.
2) Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.
3) Přípustné hodnoty poměrného množství pentachlorfenolu jsou uvedeny v g/t výrobní kapacity pentachlorfenolu.
----------------------------------------------------------------
Pořadí Látka, průmyslové odvětví  Přípustné hodnoty a), 1)
       a druh výroby
                  g/t    mg/l b) c)
----------------------------------------------------------------
7.   Aldrin 2), dieldrin 3), endrin 4) a isodrin 5) (driny)

7.1   Výroba aldrinu a/nebo dieldrinu a/nebo endrinu včetně
       zpracování těchto látek na stejném místě 6)
    měsíční průměr        3      0,002
    denní průměr         15     0,01 8)

7.2     Zpracování těchto látek mimo místo výroby 7)
    měsíční průměr        3      0,002
    denní průměr         15      0,01
----------------------------------------------------------------
a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot.
b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.
c) U těchto hodnot se počítá s celkovým množstvím vod prošlého zařízením (výrobní jednotkou).
1) Uvedené přípustné hodnoty platí pro celkové množství vypouštěného aldrinu, dieldrinu a endrinu. Jestliže odpadní voda z výroby, zpracování nebo použití aldrinu a/nebo dieldrinu a/nebo endrinu obsahují též isodrin, uplatní se přípustné hodnoty na celkové množství vypouštěného aldrinu, dieldrinu, endrinu a isodrinu.
2) Aldrin je chemická sloučenina C12H8Cl6 (1,2,3,4,10,10- hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-exo- -dimethylnaftalen).
3) Dieldrin je chemická sloučenina C12H8Cl6O (1,2,3,4,10,10- hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4- -endo-5,8-exo-dimethylnaftalen).
4) Endrin je chemická sloučenina C12H8Cl6O (1,2,3,4,10,10- hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4- -endo-5,8-endo-dimethylnaftalen).
5) Isodrin je chemická sloučenina C12H8Cl6 (1,2,3,4,10,10- hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-endo- -dimethylnaftalen).
6) Přípustné hodnoty poměrného množství jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity drinů.
7) Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.
8) Denní přípustné hodnoty nemají pokud možno překračovat dvojnásobek měsíční hodnoty.
----------------------------------------------------------------
Pořadí Látka, průmyslové odvětví   Přípustné hodnoty a)
       a druh výroby
                  g/t     mg/l b)
----------------------------------------------------------------
8.   Hexachlorbenzen (HCB)

8.1      Výroba a zpracování hexachlorbenzenu 1)
    měsíční průměr        10       1
    denní průměr         20       2

8.2  Výroba tetrachlorethenu a tetrachlormethanu chlorací 2)
    měsíční průměr        1,5      1,5
    denní průměr         3       3

8.3   Výroba trichlorethenu a/nebo tetrachlorethenu jinými
               procesy 3)
    měsíční průměr        1,5      1,5
    denní průměr         3       3

8.4       Výroba quintozenu a tecnazenu 4), 5)
    měsíční průměr        10      1,5
    denní průměr         20       3

8.5    Výroba chloru elektrolýzou alkalických chloridů
        s použitím grafitových elektrod 4), 6)
    měsíční průměr                1
    denní průměr                 2

8.6  Závody na zpracování technické pryže, s vypouštěním nad
              1 kg/rok 4), 6)
    měsíční průměr               3,5
    denní průměr                 7

8.7   Závody na výrobu pyrotechnických výrobků s vypouštěním
             nad 1 kg/rok 4), 7)
    měsíční průměr        20       1
    denní průměr         40       2

8.8  Závody na výrobu               
    vinylchloridu 4), 8)
    měsíční průměr        2       1
    denní průměr         4       2

8.9    Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové
       zdroje, s vypouštěním nad 1 kg/rok 4), 6)
    měsíční průměr                1
    denní průměr                 2
----------------------------------------------------------------
a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot.
b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.
1) Přípustné hodnoty poměrného množství hexachlorbenzenu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity hexachlorbenzenu.
2) Přípustné hodnoty poměrného množství hexachlorbenzenu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity tetrachlorethenu a tetrachlormethanu.
3 Přípustné hodnoty poměrného množství hexachlorbenzenu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity trichlorethenu a tetrachlorethenu.
4) Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.
5) Přípustné hodnoty poměrného množství hexachlorbenzenu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity quintozenu a tecnazenu.
6) Přípustné hodnoty koncentrace AOX jsou uvedeny v mg/l.
7) Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství AOX jsou uvedeny v mg/l resp. v g/t celkové výrobní kapacity pyrotechnických výrobků.
8) Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství AOX jsou uvedeny v mg/l resp. v g/t celkové výrobní kapacity vinylchloridu.
----------------------------------------------------------------
Pořadí Látka, průmyslové odvětví   Přípustné hodnoty a)
       a druh výroby
                  g/t     mg/l b)
----------------------------------------------------------------
9.   Hexachlorbutadien (HCBD)

9.1  Výroba tetrachlorethenu a tetrachlormethanu chlorací 1)
    měsíční průměr        1,5      1,5
    denní průměr         3       3

9.2  Výroby trichlorethenu a tetrachlorethenu jinými procesy
                 2)
    měsíční průměr        1,5       1
    denní průměr         3       3

9.3    Závody používající hexachlorbutadien pro technické
        účely s vypouštěním nad 1 kg/rok 3), 4)
    měsíční průměr        2       1
    denní průměr         4       2

9.4    Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové
       zdroje, s vypouštěním nad 1 kg/rok 3), 5)
    měsíční průměr               1,5
    denní průměr                 3
----------------------------------------------------------------
a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot.
b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.
1) Přípustné hodnoty poměrného množství hexachlorbutadienu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity tetrachlorethenu a tetrachlormethanu.
2) Přípustné hodnoty poměrného množství hexachlorbutadienu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity trichlorethenu a tetrachlorethanu.
3) Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.
4) Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové spotřeby hexachlorbutadienu.
5) Přípustné hodnoty koncentrace jsou uvedeny jako AOX v mg/l.
 
----------------------------------------------------------------
Pořadí Látka, průmyslové odvětví   Přípustné hodnoty a)
       a druh výroby
                  g/t     mg/l b)
----------------------------------------------------------------
10.  Trichlormethan (chloroform, CHCl3) 1)

10.1  Výroba trichlormethanu z methanolu a ze směsi methanolu
              s methanem 2)
    měsíční průměr        10       1
    denní průměr         20       2

10.2      Výroba chlormethanů chlorací methanu 2)
    měsíční průměr        7,5       1
    denní průměr         15       2

10.3     Výroba fluorchloruhlovodíků (freonů) 3), 4)
    měsíční průměr        20       1
    denní průměr         40       2

10.4   Výroba vinylchloridu pyrolýzou dichlorethanu 3), 5)
    měsíční průměr        2       1
    denní průměr         4       2

10.5  Výroba bělené buničiny   podle tabulky 2a bod 8.2 této
                       přílohy

10.6  Provozy používající trichlormethan jako rozpouštědlo,
         s vypouštěním nad 30 kg/rok 3), 6)
    měsíční průměr        2       10
    denní průměr         4       20

10.7  Závody, kde se chlorují chladicí nebo odpadní vody 3),
                 7)
    měsíční průměr               0,5
    denní průměr                 1

10.8   Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové
       zdroje, s vypouštěním nad 30 kg/rok 3), 7)
    měsíční průměr                1
    denní průměr                 2
----------------------------------------------------------------
a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot.
b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.
1) Vzhledem k těkavosti trichlormethanu a k zamezení jeho úniků do ovzduší se u procesů, které zahrnují manipulaci s odpadními vodami s obsahem trichlormethanu v kontaktu s ovzduším, se vyžaduje dodržení přípustných koncentrací i směrem proti proudu u daného závodu. Při tom je třeba vzít v úvahu veškeré pravděpodobně znečištěné odpadní vody.
2) Přípustné hodnoty poměrného množství trichlormethanu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity chlormethanů.
3) Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.
4) Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové výrobní kapacity fluorchloruhlovodíků.
5) Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové výrobní kapacity vinylchloridu.
6) Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové spotřeby trichlormethanu.
7) Přípustné hodnoty koncentrace jsou uvedeny jako AOX v mg/l.
----------------------------------------------------------------
Pořadí Látka, průmyslové odvětví   Přípustné hodnoty a)
       a druh výroby
                  g/t     mg/l b)
----------------------------------------------------------------
11.  1,2-dichlorethan (EDC) 1)

11.1  Výroba 1,2-dichlorethanu, bez zpracování a používání na
              místě 2), 3)
    měsíční průměr        2,5      1,25
    denní průměr         5       2,5

11.2  Výroba 1,2-dichlorethanu včetně zpracování a používání
           na místě (mimo 11.5) 3) 4)
    měsíční průměr        5       2,5
    denní průměr         10       5

11.3   Přepracování 1,2-dichlorethanu na jiné látky než
            vinylchlorid 3),5), 6)
    měsíční průměr        2,5       1
    denní průměr         5       2

11.4  Užití 1,2-dichlorethanu k odmašťování kovů (mimo 11.2),
           s vypouštěním nad 30 kg/rok
    měsíční průměr               0,1
    denní průměr                0,2

11.5  Užití 1,2-dichlorethanu při výrobě iontoměničů 7), 8)
    měsíční průměr        2       10
    denní průměr         4       20

11.6   Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové
       zdroje, s vypouštěním nad 30 kg/rok 7), 9),
    měsíční průměr               0,2
    denní průměr                0,4

11.7     Užití 1,2-dichlormethanu jako rozpouštědla,
         s vypouštěním pod 30 kg/rok 7), 9)
    přípustná hodnota „p“            0,5
----------------------------------------------------------------
a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot. Přípustná hodnota „p“ není roční průměr a může být v povolené míře překročena podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení.
b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.
1) Vzhledem k těkavosti 1,2-dichlorethanu a k zamezení jeho úniků do ovzduší se u procesů, které zahrnují manipulaci s odpadními vodami s obsahem 1,2-dichlorethanu v kontaktu s ovzduším, vyžaduje dodržení přípustných koncentrací i směrem proti proudu u daného závodu. Při tom je třeba vzít v úvahu veškeré pravděpodobně znečištěné odpadní vody.
2) Přípustné hodnoty poměrného množství 1,2-dichlorethanu jsou uvedeny v g/t čisté výrobní kapacity 1,2- -dichlorethanu. Přípustné hodnoty koncentrací jsou vztaženy k referenčnímu objemu odpadních vod 2 m3/t rafinační výrobní kapacity 1,2-dichlorethanu.
3) Čistá výrobní kapacita 1,2-dichlorethanu zahrnuje tu část 1,2-dichlorethanu, která není zpracovávána na vinylchlorid v příslušném provozu výrobního závodu, a která je recyklována. Výrobní nebo zpracovatelská kapacita je úředně stanovená kapacita nebo nejvyšší roční množství vyrobené nebo zpracované ve čtyřech letech předcházejících udělení povolení. Úředně stanovená kapacita by se neměla příliš lišit od běžné výroby.
4) Přípustné hodnoty poměrného množství 1,2-dichlorethanu jsou uvedeny v g/t čisté výrobní kapacity 1,2- -dichlorethanu. Překročí-li však zpracovatelská kapacita kapacitu výrobní, vztahují se přípustné hodnoty na celkovou výrobní a zpracovatelskou kapacitu. Přípustné hodnoty koncentrací jsou vztaženy k referenčnímu objemu odpadních vod 2,5 m3/t výrobní a zpracovatelské kapacity 1,2-dichlorethanu.
5) Přípustné hodnoty poměrného množství 1,2-dichlorethanu jsou uvedeny v g/t spotřeby 1,2-dichlorethanu. Přípustné hodnoty koncentrací jsou vztaženy k referenčnímu objemu odpadních vod 2,5 m3/t zpracovatelské kapacity 1,2-dichlorethanu.
6) Zejména jedná-li se o výrobu ethylendiaminu, ethylenpolyaminu, 1,1,1-trichlorethanu, trichlorethenu, a tetrachlorethenu.
7) Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.
8) Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové výrobní kapacity iontoměničů.
9) Přípustná hodnota koncentrace je uvedena jako AOX v mg/l.
----------------------------------------------------------------
Pořadí Látka, průmyslové odvětví   Přípustné hodnoty a)
       a druh výroby
                  g/t     mg/l b)
----------------------------------------------------------------
12.  Trichlorethen (trichlorethylen, TRI) 1)

12.1    Výroba trichlorethenu a tetrachlorethenu 2), 3)
    měsíční průměr        2,5      0,5
    denní průměr         5       1

12.2  Užití trichlorethenu k odmašťování kovů, s vypouštěním
              nad 30 kg/rok
    měsíční průměr               0,1
    denní průměr                0,2

12.3   Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové
       zdroje, s vypouštěním nad 30 kg/rok4), 5)
    měsíční průměr               0,2
    denní průměr                0,4

12.4  Užití trichlorethenu jako rozpouštědla, s vypouštěním
           pod 30 kg/rok 4), 5), 6)
    přípustná hodnota „p“            0,5
----------------------------------------------------------------
a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot. Přípustná hodnota „p“ není roční průměr a může být v povolené míře překročena podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení.
b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.
1) Vzhledem k těkavosti trichlorethenu a k zamezení jeho úniků do ovzduší se u procesů, které zahrnují manipulaci s odpadními vodami s obsahem trichlorethenu v kontaktu s ovzduším, vyžaduje dodržení přípustných koncentrací i směrem proti proudu u daného závodu. Při tom je třeba vzít v úvahu veškeré pravděpodobně znečištěné odpadní vody.
2) Přípustné hodnoty poměrného množství trichlorethenu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity trichlorethenu a tetrachlorethenu. Přípustné hodnoty koncentrací jsou vztaženy k referenčnímu objemu odpadních vod 5 m3/t výrobní kapacity trichlorethenu a tetrachlorethenu.
3) Pro stávající závody užívající proces dehydrochlorace tetrachlorethanu je výrobní kapacita rovna kapacitě TRI-PER a poměr TRI/PER se bere za 1 : 3.
4) Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.
5) Přípustná hodnota koncentrace je uvedena jako AOX v mg/l.
6) Užití trichlorethenu zejména jako rozpouštědla pro chemické čištění, pro extrakci tuků nebo aromatických látek, k odmašťování kovů a podobně.
 
----------------------------------------------------------------
Pořadí Látka, průmyslové odvětví   Přípustné hodnoty a)
       a druh výroby
                  g/t     mg/l b)
----------------------------------------------------------------
13.  Tetrachlorethen (perchlorethylen, PER) 1)

13.1  Výroba trichlorethenu a tetrachlorethenu (technologie
               TRI-PER) 2)
    měsíční průměr        2,5      0,5
    denní průměr         5       1

13.2     Výroba tetrachlormethanu a tetrachlorethenu
           (technologie TETRA-PER) 3)
    měsíční průměr        2,5      1,25
    denní průměr         5      2,5

13.3     Užití tetrachlorethenu k odmašťování kovů,
           s vypouštěním nad 30 kg/rok
    měsíční průměr               0,1
    denní průměr                0,2

13.4     Výroba fluorchloruhlovodíků (freonů) 4), 5)
    měsíční průměr        2       10
    denní průměr         4       20

13.5   Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové
       zdroje, s vypouštěním nad 30 kg/rok4), 6)
    měsíční průměr               0,2
    denní průměr                0,4

13.6  Užití tetrachlorethenu jako rozpouštědla, s vypouštěním
            pod 30 kg/rok 4), 6), 7)
    přípustná hodnota „p“           0,5
----------------------------------------------------------------
a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot. Přípustná hodnota „p“ není roční průměr a může být v povolené míře překročena podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení.
b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.
1) Vzhledem k těkavosti tetrachlorethenu a k zamezení jeho úniků do ovzduší se u procesů, které zahrnují manipulaci s odpadními vodami s obsahem tetrachlorethenu v kontaktu s ovzduším, vyžaduje dodržení přípustných koncentrací i směrem proti proudu u daného závodu. Při tom je třeba vzít v úvahu veškeré pravděpodobně znečištěné odpadní vody.
2) Přípustné hodnoty poměrného množství tetrachlorethenu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity trichlorethenu a tetrachlorethenu. Přípustné hodnoty koncentrací jsou vztaženy k referenčnímu objemu odpadních vod 5 m3/t výrobní kapacity trichlorethenu + tetrachlorethenu.
3) Přípustné hodnoty poměrného množství tetrachlorethenu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity tetrachlormethanu a tetrachlorethenu. Přípustné hodnoty koncentrací jsou vztaženy k referenčnímu objemu odpadních vod 2 m3/t výrobní kapacity tetrachlormethanu + tetrachlorethenu.
4) Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.
5) Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové výrobní kapacity fluorchloruhlovodíků.
6) Přípustné hodnoty koncentrace jsou uvedeny jako AOX v mg/l.
7) Užití tetrachlorethenu zejména jako rozpouštědla pro chemické čištění, pro extrakci tuků nebo aromatických látek, k odmašťování kovů a podobně.
 
----------------------------------------------------------------
Pořadí Látka, průmyslové odvětví   Přípustné hodnoty a)
       a druh výroby
                  g/t     mg/l b)
----------------------------------------------------------------
14.  Trichlorbenzen (TCB) 1)

14.1      Výroba trichlorbenzenu dehydrochlorací
     hexachlorcyklohexanu a zpracování trichlorbenzenu 2)
    měsíční průměr        10      1
    denní průměr         20      2

14.2   Výroba chlorbenzenů chlorací benzenu a/nebo jejich
              zpracování 3)
    měsíční průměr        0,5      0,05
    denní průměr         1      0,1

14.3   Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové
       zdroje, s vypouštěním nad 3 kg/rok 4), 5)
    měsíční průměr               1
    denní průměr                2

14.4  Použití trichlorbenzenu, s vypouštěním pod 3 kg/rok 4),
                5), 6)
    přípustná hodnota „p“            1
----------------------------------------------------------------
a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot. Přípustná hodnota „p“ není roční průměr a může být v povolené míře překročena podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení.
b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.
1) Trichlorbenzen je tvořen směsí tří izomerů: 1,2,3- trichlorbenzenu, 1,2,4-trichlorbenzenu a 1,3,5-tri- chlorbenzenu. Ustanovení se vztahují na sumu těchto tří izomerů.
2) Přípustné hodnoty poměrného množství trichlorbenzenu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity trichlorbenzenu. Přípustné hodnoty koncentrací jsou vztaženy k referenčnímu objemu odpadních vod 10 m3/t výrobní kapacity TCB.
3) Přípustné hodnoty poměrného množství trichlorbenzenu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní nebo zpracovatelskou kapacitu mono a dichlorbenzenů. Přípustné hodnoty koncentrací jsou vztaženy k referenčnímu objemu odpadních vod 10 m3/t výrobní nebo zpracovatelské kapacity mono a dichlorbenzenů.
4) Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.
5) Přípustné hodnoty koncentrace jsou uvedeny jako AOX v mg/l.
6) Užití o trichlorbenzenu zejména jako rozpouštědla a nosiče barviv v textilním průmyslu, jako složky transformátorových olejů a podobně.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.