Odstavec předpisu 71/2003 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod
Příl.2

Příl.2
Ukazatele a hodnoty jakosti povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Č. Ukazatel  Hodnoty pro vody  Hodnoty pro vody kaprové  Analytické metody1) Minimální    Poznámky
        lososové                               četnost odběrů
                                           vzorků
        cílové  přípustné  cílové  přípustné               a měření2)   
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
1  Teplota   1. Teplota měřená po proudu od místa      Termometrie     Týdně, nad    Musí být vyloučena
  (st.C)    vypouštění způsobujícího oteplení (na konci             místem      náhlá překročení
        mísící zóny3)) nesmí být vyšší než neovlivněná            tepelného    teploty.
        hodnota o:                              znečištění i   
             1,5 st.C      3 st.C                 na konci     
         2. Vypouštění způsobující oteplení nesmí              mísící zóny3)  Jakost je splněna,
        způsobit po proudu od místa vypouštění (na                      pokud vyhovují všechny
        konci mísící zóny3)) zvýšení teploty na                        vzorky.
        hodnoty vyšší než:
             21,5 st.C     28 st.C                        
             10 st.C      10 st.C                        
        Snížený teplotní limit 10 st.C na konci mísící                  
        zóny3) platí pouze v době rozmnožování ryb,
        které vyžadují pro rozmnožování nízkou teplotu
        vody (pstruh obecný, lipan podhorní, mník
        jednovousý,vranka obecná); a platí pouze pro
        vody, kde se takové ryby mohou vyskytovat.
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
2  Rozpuštěný  50 % >= 9 50 % >= 9   50 % >= 8 50 % >= 7   Elektrochemická  Měsíčně min.   Pokud konc.
  kyslík                             metoda      jeden vzorek   rozpuštěného kyslíku
  (mg/l)    100% >= 7        100% >= 5         s membránovou   reprezentující  klesne pod 6 mg/l, je
                                  elektrodou nebo  nízkou hladinu  nutné zkoumat, zda tato
                                  Winklerova metoda kyslíku ve dni  situace nebude mít
                                           vzorkování.   škodlivé důsledky na
                                           Jsou-li ale   vyrovnaný vývoj rybí
                                           očekávány    populace.
                                           velké denní
                                           rozptyly,
                                           měly by být
                                           v jednom dni
                                           odebrány min.
                                           dva vzorky.
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
3  pH           6 - 9           6 - 9     Elektrometricky  Měsíčně     Jakost je splněna,
                                                   pokud vyhovuje 95 %
                                                   vzorků.
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
4  Fenoly        Nesmí být        Nesmí být   Chuťová zkouška  Chuťová       Jakost je splněna,
             přítomny v        přítomny v  rybí svaloviny  zkouška rybí    pokud vyhovují všechny
             koncentracích      koncentracích          svaloviny se    vzorky.
             ovlivňujících      ovlivňujících          provádí jen
             chuť a vůni       chuť a vůni           tehdy,
             ryb.           ryb.              předpokládá-li
                                         se přítomnost
                                         fenolů.
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
5  Ropné látky     Nesmí:          Nesmí:    Vizuálně     Měsíčně      Vizuální zkouška se
             - tvořit na       - tvořit na  Metoda                provádí jednou měsíčně.
             povrchu vody       povrchu vody infračervené   Chuťová      
             viditelný        viditelný   spektrometrie pro zkouška rybí    NEL se stanoví až
             film           film     nepolární     svaloviny se    tehdy, jsou-li na
             - nepříznivě       - nepříznivě extrahovatelné  provádí pouze   povrchu vody patrné
             ovlivňovat        ovlivňovat  látky (NEL).   tehdy, je-li    skvrny.
             chuť a vůni       chuť a vůni  Chuťová zkouška  předpokládána  
             ryb           ryb      rybí svaloviny.  přítomnost     Jakost je splněna,
             - mít          - mít              ropných látek   pokud vyhovují všechny
             nepříznivý        nepříznivý           .         vzorky.
             vliv na ryby       vliv na ryby
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
6  Volný    =< 0,005 =< 0,025    =< 0,005  =< 0,025  Výpočtem ze    Měsíčně      Hodnoty pro volný
  amoniak                           zjištěných              amoniak mohou být
  (mg/l)                            hodnot amonných           překročeny v průběhu
                                iontů, pH a             dne jako krátkodobá
                                teploty               maxima.
                                                
                                                   Jakost je splněna,
                                                   pokud vyhovuje 95 %
                                                   vzorků.
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
7  Amonné    =< 0,04  =< 1      =< 0,2   =< 1    Molekulová    Měsíčně      V případě nízkých
  ionty                            absorpční              hodnot teplot vody a
  (mg/l)                            spektrofotometrie          snížené nitrifikace
                                                   nebo tam, kde lze
                                                   prokázat, že neexistují
                                                   nepříznivé důsledky pro
                                                   rybí populaci mohou
                                                   koncentrace amonných
                                                   iontů dosáhnout hodnoty 2,5 mg/l.
                                                   Jakost je splněna,
                                                   pokud vyhovuje 95 %
                                                   vzorků.
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
    8  Celkový        =< 0,005         =< 0,005  Metoda DPD    Měsíčně      Hodnoty pro pH = 6.
  chlor –                           (diethyl-p-             Vyšší koncentrace může
  jako HClO                          fenylendiamin)            být přijatelná při
  (mg/l)                                              vyšším pH.
                                                   Jakost je splněna,
                                                   pokud vyhovuje 95 %
                                                   vzorků.
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
9  Celkový        =< 0,3          =< 1,0   Atomová absorpční Měsíčně      Hodnoty odpovídají
  zinek                            spektrometrie            tvrdosti vody 100 mg/l
  (mg/l)                                              CaCO3. Pro výrazně
                                                   odlišné hodnoty platí
                                                   tab. uvedená níže.
                                                   
                                                   Jakost je splněna,
                                                   pokud vyhovuje 95 %
                                                   vzorků.
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
10 BSK5     =< 3           =< 6         Stanovení kyslíku Měsíčně      Jakost je splněna,
  (mg/l)                            elektrochemickou           pokud vyhovuje 95 %
                                metodou               vzorků.
                                s membránovou
                                elektrodou nebo
                                Winklerovou
                                metodou bez
                                inhibice
                                nitrifikace
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
11 Dusitany   =< 0,6          =< 0,9        Molekulová    Měsíčně      Jakost je splněna,
  (mg/l)                            absorpční              pokud vyhovuje 95 %
                                spektrofotometrie          vzorků.
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
12 Nerozpuštěné =< 25          =< 25         Filtrace     Měsíčně      Jakost je splněna,
  látky                            filtrační              pokud vyhovuje průměrná
  (mg/l)                            membránou              roční hodnota.
                                0,45 mikrom, sušení
                                při 105 st. C.
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
13. Rozpuštěná  =< 0,04         =< 0,04        Atomová absorpční Měsíčně      Hodnoty odpovídají
  měď                             spektrometrie            tvrdosti vody 100 mg/l
  (mg/l)                                              CaCO
3
. Pro výrazně odlišné hodnoty platí tab. uvedená níže. Jakost je splněna, pokud vyhovuje 95 % vzorků. ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
1) Při analýze vzorků mohou být použity i jiné vhodné a srovnatelné metody, pro daný účel validované
2) Četnost odběru vzorku může být snížena v případě prokazatelně stálých a vyhovujících hodnot jakosti lososových a kaprových vod
3) Konec mísící zóny je místo, kde se teploty vody u obou břehů vyrovnají
Přípustné koncentrace celkového zinku a rozpuštěné mědi pro různé hodnoty tvrdosti vody stanovené jako suma Ca a Mg (mmol/l) a vyjádřené jako koncentrace ró CaCO
3
(mg/l):
---------------------------------------------------------------------------
Tvrdost vody vyjádřená jako      10    50  100     >=100
koncentrace ró CaCO
3
(mg/l) --------------------------------------------------------------------------- Lososové vody - Zn (mg/l) 0,03 0,2 0,3 0,5 Kaprové vody - Zn (mg/l) 0,3 0,7 1,0 2,0 Lososové i kaprové vody - Cu (mg/l) 0,0051) 0,022 0,04 0,112 ---------------------------------------------------------------------------
1) Přítomnost ryb ve vodách obsahujících vyšší koncentrace mědi může indikovat převahu rozpuštěných organoměďnatých komplexů

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.