Odstavec předpisu 103/2003 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech
§ 5

§ 5
Vymezení pojmů
(1) Zemědělským pozemkem se pro účely tohoto nařízení rozumí souvisle obhospodařovaná plocha zemědělské půdy. Pokud je zemědělský podnikatel zařazen v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství7), rozumí se zemědělským pozemkem půdní blok nebo díl půdního bloku stanovený zvláštním právním předpisem7). Zemědělským pozemkem může být i část půdního bloku nebo jeho dílu s jednou plodinou nebo směsí plodin.
(2) Dusíkatou hnojivou látkou se pro účely tohoto nařízení rozumí minerální hnojivo obsahující dusík, organické hnojivo, organominerální hnojivo, statkové hnojivo a upravený kal. Dusíkaté hnojivé látky jsou
a) minerální dusíkatá hnojiva, a to minerální jednosložková dusíkatá hnojiva8) a minerální vícesložková hnojiva8) s obsahem dusíku,
b) hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem, a to statková hnojiva9), například kejda, hnojůvka, močůvka, silážní šťávy, trus drůbeže a drobných hospodářských zvířat s podestýlkou nebo bez podestýlky, výkaly, popřípadě moč zanechané hospodářskými zvířaty při pastvě nebo při jiném pobytu na zemědělském pozemku, a organická nebo organominerální hnojiva8), v nichž je poměr uhlíku k dusíku nižší než 10,
c) hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem, a to statková hnojiva9), jako je hnůj a organická nebo organominerální hnojiva8), v nichž je poměr uhlíku k dusíku roven nebo je vyšší než 10,
d) skliditelné rostlinné zbytky11), zejména sláma, chrást, plodina na zelené hnojení a tráva,
e) upravené kaly12).
7) Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
8) Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva.
9) Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.
11) Vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů.
12) § 32 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 317/2004 Sb.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.